Rozwiązywanie sporów

Scroll to explore
LSW zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Doradzamy klientom zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Klienci lokalni i globalni

Naszymi klientami są zarówno podmioty polskie, jak i organizacje międzynarodowe. Dzięki rozległej, międzynarodowej sieci kontaktów oferujemy fachowe doradztwo w sporach z udziałem nie tylko firm polskich, ale także tych działających globalnie.

Indywidualne podejście

Każdy spór jest wyjątkowy. Skrupulatnie oceniamy specyfikę każdego wyzwania i wybieramy spersonalizowany zestaw narzędzi, aby skutecznie osiągnąć cele naszego klienta. Niezależnie od tego, czy chodzi o negocjacje przedsądowe, czy arbitraż, priorytetowo traktujemy ostateczny rezultat.

Reprezentacja sądowa

Gdy inne rozwiązania są niemożliwe, nasz doświadczony zespół skutecznie broni interesów naszych klientów w sądzie. Poruszamy się w złożonych środowiskach prawnych związanych z prawem spółek, konkurencją, zatrudnieniem, zamówieniami publicznymi, a także podatkami.

Zapoznaj się z naszym pełnym zakresem specjalizacji tutaj.

Services

[ 01 ]
Działania przedsądowe
 • Przeprowadzanie przeglądów procedur i umów klienta w celu zminimalizowania ryzyka sporów sądowych.
 • Oferowanie wskazówek dotyczących długoterminowych strategii obrony przed nadużywaniem praw korporacyjnych.
 • Udzielanie porad w zakresie gromadzenia dowodów i przygotowywania strategii rozwiązywania sporów.
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach i mediacjach oraz sporządzanie odpowiednich umów.
 • Badanie możliwości finansowania sporów sądowych.
[ 02 ]
Arbitraż
 • Przegląd umów z klientami w celu wdrożenia klauzul arbitrażowych.
 • Doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i formułowania strategii rozwiązywania sporów.
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych i mediacjach, w tym pomoc w sporządzaniu umów ugodowych.
 • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego.
 • Pomoc w egzekwowaniu orzeczeń arbitrażowych.
 • Reprezentowanie klientów przed międzynarodowymi trybunałami inwestycyjnymi.
[ 03 ]
Postępowania sądowe
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Wsparcie w negocjacjach ugodowych, w tym pomoc w sporządzaniu ugód.
[ 04 ]
W szczególności pomoc świadczona jest w odniesieniu do
 • Naruszenia zobowiązań umownych.
 • Roszczeń odszkodowawczych.
 • Roszczeń o należne płatności.
 • Roszczeń odszkodowawczych opartych na faktycznych i prawnych błędnych oświadczeniach i zapewnieniach złożonych przez stronę umowy.
 • Ustalenie zakresu zobowiązań w przypadku sporu dotyczącego intencji stron w konkretnej klauzuli umownej.
 • Kwestionowanie uchwał organów spółek, zarówno w zakresie ich nieważności, jak i ewentualnego uchylenia.
 • Spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i spółką, a także pomiędzy spółką i członkami jej organów.
 • Wykluczenie wspólników lub rozwiązanie spółek.
 • Naruszenia klauzul o zakazie konkurencji.
 • Roszczenia związane z odpowiedzialnością dyrektorów za długi spółki (szeroka współpraca z lub przeciwko ubezpieczycielom odpowiedzialności cywilnej dyrektorów).
 • Roszczenia przeciwko dyrektorom za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
[ 05 ]
Multidyscyplinarne wsparcie procesowe świadczone jest w następujących obszarach
 • Spory dotyczące konkurencji.
 • Spory dotyczące zatrudnienia.
 • Spory podatkowe.
 • Spory korporacyjne i dotyczące fuzji i przejęć.
 • Spory dotyczące zamówień publicznych.
Experience
HW Pietrzak Holding S.A.
Doradztwo w licznych sporach gospodarczych związanych z bieżącą działalnością handlową spółki.
Sunningwell International Polska
Doradztwo w postępowaniach zabezpieczających oraz sporach dotyczących fuzji i przejęć.
Ferrum S.A.
Doradztwo w sporach handlowych związanych z bieżącą działalnością handlową spółki.
SIEMENS
Doradztwo w sporze związanym z pracami wykonywanymi przy budowie portu lotniczego w Warszawie.
Philips
Doradztwo w zakresie sporów dotyczących nieuczciwej konkurencji i wzorów wspólnotowych oraz własności intelektualnej, a także strategiczne doradztwo procesowe.

Rozwiązywanie sporów Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up