Transformacja energetyczna

Scroll to explore
Jesteśmy liderem w ułatwianiu transformacji energetycznej, oferując niezrównaną wiedzę prawną i strategiczne wytyczne dla klientów poruszających się w dynamicznym krajobrazie alternatywnych źródeł energii. Dzięki silnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, zapewniamy kompleksowe usługi prawne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorstw działających w rozwijającym się sektorze energetycznym.

Odejście od węgla

Podczas gdy Polska zmaga się z koniecznością odejścia od energii opartej na węglu, LSW jest gotowa pomóc klientom w skutecznym zarządzaniu tą transformacją. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu otoczenia regulacyjnego i dynamiki rynku, oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie wycofywania węgla przy jednoczesnym wykorzystaniu pojawiających się możliwości w zakresie energii odnawialnej.

Poruszanie się po zmieniających się przepisach UE

Zmieniający się krajobraz regulacyjny Unii Europejskiej kładzie coraz większy nacisk na energię odnawialną i cele redukcji emisji dwutlenku węgla. W LSW zapewniamy klientom wiedzę i doświadczenie niezbędne do poruszania się w tych zawiłościach regulacyjnych, zapewniając zgodność i ułatwiając podejmowanie strategicznych decyzji zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Kompleksowe usługi prawne

Nasz zespół ekspertów prawnych specjalizuje się w doradzaniu klientom w zakresie alternatywnych źródeł energii, w tym biogazu, energii słonecznej, wiatrowej i jądrowej. Od zgodności z przepisami po rozwój projektów i strategie inwestycyjne, oferujemy dostosowane rozwiązania prawne zaprojektowane, aby pomóc klientom wykorzystać rosnące możliwości w zakresie transformacji energetycznej.

Podejście zorientowane na klienta

W LSW rozumiemy, że podróż każdego klienta w kierunku transformacji energetycznej jest wyjątkowa. Niezależnie od tego, czy starasz się zmniejszyć ślad węglowy swojej organizacji, czy badasz możliwości inwestycyjne w zakresie zrównoważonej energii, czy próbujesz odnaleźć się w zawiłościach regulacyjnych, nasze indywidualne podejście gwarantuje, że konkretne potrzeby i cele zostaną spełnione z precyzją i profesjonalizmem.

Napędzanie pozytywnych zmian

Dzięki niezłomnemu zaangażowaniu w stymulowanie pozytywnych zmian w sektorze energetycznym, LSW wspiera klientów w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Współpracując z nami, klienci mogą wykorzystać naszą wiedzę branżową, doświadczenie prawne i strategiczne spostrzeżenia, aby pewnie poruszać się po złożoności transformacji energetycznej.

Services

[ 01 ]
Usługi prawne dla firm dążących do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla:
 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów w celu oceny bieżących zobowiązań regulacyjnych związanych z emisją dwutlenku węgla i przedstawienie odpowiednich rekomendacji.
 • Doradztwo w zakresie opracowywania i wdrażania dostosowanych strategii redukcji emisji dwutlenku węgla dostosowanych do celów biznesowych i wymogów regulacyjnych.
 • Doradztwo prawne w zakresie przejścia na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i biogaz, w tym sporządzaniei negocjowanie umów dotyczących zamówień energii.
 • Pomoc w identyfikacji i wdrażaniu inicjatyw i programów w zakresie efektywności energetycznej w celu zmniejszenia ogólnego śladu węglowego.
 • Przeprowadzanie ocen wpływu na środowisko w celu oceny potencjalnych skutków środowiskowych działalności biznesowej i zalecanie środków łagodzących.
 • Doradztwo w zakresie uczestnictwa w programach kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz pomoc w negocjowaniu umów kupna i sprzedaży kredytów węglowych.
 • Pomoc w przygotowaniu korporacyjnych raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z odpowiednimi ramami i standardami sprawozdawczości.
[ 02 ]
Usługi prawne dla inwestorów poszukujących możliwości w zakresie zrównoważonej energii:
 • Przeprowadzanie kompleksowej analizy prawnej potencjalnych inwestycji w projekty związane ze zrównoważoną energią w celu oceny zgodności z przepisami, ryzyka umownego i rentowności finansowej.
 • Doradztwo w zakresie optymalnej struktury prawnej dla inwestycji w projekty zrównoważonej energii, w tym joint venture, przejęć i ustaleń dotyczących finansowania projektów.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, umów dotyczących rozwoju projektów, umów zakupu energii i innych odpowiednich umów w celu ochrony interesów inwestorów.
 • Udzielanie wskazówek regulacyjnych dotyczących zachęt w zakresie energii odnawialnej, taryf gwarantowanych, zachęt podatkowych i innych polityk rządowych mających wpływ na inwestycje w zrównoważoną energię.
 • Identyfikacja i ograniczanie ryzyka prawnego związanego z inwestycjami w zrównoważoną energię, w tym zmian regulacyjnych, opóźnień w realizacji projektów i zobowiązań środowiskowych.
 • Reprezentowanie inwestorów w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów związanych z inwestycjami w zrównoważoną energię, w tym w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych.
 • Doradztwo w zakresie strategii wyjścia z inwestycji w zrównoważoną energię, w tym strategii dezinwestycji, fuzji i przejęć, w celu maksymalizacji zysków dla inwestorów.
[ 03 ]
Usługi prawne dla firm energetycznych poruszających się w zawiłościach regulacyjnych:
 • Bieżące wsparcie prawne dotyczące zgodności z przepisami sektora energetycznego, w tym wymogami licencyjnymi, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zasadami przyłączania do sieci.
 • Pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pozwolenia i zatwierdzeń regulacyjnych dla projektów energetycznych, w tym ocen oddziaływania na środowisko i pozwoleń na użytkowanie gruntów.
 • Negocjowanie umów o przyłączenie do sieci z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w celu zapewnienia niezawodnego i opłacalnego dostępu do sieci dla projektów energetycznych.
 • Doradztwo w zakresie kwalifikowalności do zachęt, subsydiów i dotacji w zakresie energii odnawialnej oraz pomoc w procesie składania wniosków w celu maksymalizacji korzyści finansowych dla przedsiębiorstw energetycznych.
 • Opracowywanie strategii wejścia na rynek dla firm energetycznych rozszerzających działalność na nowe regiony geograficzne lub sektory, w tym analiza regulacyjna i ocena ryzyka.
 • Sporządzanie i negocjowanie szerokiego zakresu umów dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym umów zakupu energii, umów na dostawy i umów budowlanych.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach regulacyjnych.
 • Reprezentowanie przed agencjami rządowymi i organami regulacyjnymi w celu wywarcia wpływu na decyzje polityczne i reformy regulacyjne.
Experience
Chiński nabywca
Doradztwo na rzecz chińskiego nabywcy przy zakupie portfela elektrowni fotowoltaicznych od SINO-CEEF o łącznej mocy 51 MW.
Eiffel Investment Group
Doradztwo na rzecz Eiffel Investment Group w zakresie finansowania szeregu przejęć w branży energii odnawialnej.
Acquinex Insurance
Doradztwo na rzecz Acquinex Insurance, ubezpieczyciela w zakresie fuzji i przejęć, w trzech transakcjach podjętych przez Aberdeen Standard Investments w celu nabycia od R. Power Group trzech portfeli projektów PV (fotowoltaicznych) - największej w historii akwizycji PV w Polsce.
CJR Renewables
Doradztwo prawne na rzecz portugalskiej międzynarodowej spółki z sektora energii odnawialnej w zakresie różnych inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce, w tym fuzji i przejęć, prawa spółek, nieruchomości, finansów i wsparcia podatkowego.

Transformacja energetyczna Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up