Prawo pracy

Scroll to explore
Nasz zespół prawa pracy posiada bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie i wsparciu klientów we wszystkich aspektach szeroko rozumianych spraw pracowniczych, począwszy od procesu rekrutacji i nawiązania stosunku pracy, aż do jego zakończenia. Doradzamy klientom w celu zminimalizowania ryzyka w sprawach wynikających z relacji pracowniczych oraz reprezentujemy ich w negocjacjach i sporach.

Bieżące doradztwo

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych na rzecz klientów z różnych branż, w tym spółek działających w sektorze technologicznym, przemyśle ciężkim, medialnym, finansowym, medycznym, biotechnologicznym i wielu innych.

Spory dotyczące prawa pracy

Reprezentujemy zarówno pracodawców, jak pracowników i związki zawodowe. Udzielamy kompleksowych porad na etapie negocjacji i sporów sądowych, dotyczących wszystkich aspektów spraw pracowniczych. Posiadamy także szerokie doświadczenie w sporach dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Projekty międzynarodowe

Z naszego wsparcia korzystają zarówno klienci z Polski, jak i z zagranicy. Kompleksowo doradzamy w procesie zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do pracy za granicą, w tym w zakresie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na pracę i wiz. W razie potrzeby korzystamy z międzynarodowej sieci kontaktów, by nasi klienci mogli spełniać swoje globalne ambicje.

Services

[ 01 ]
Bieżące wsparcie:
 • Stałe doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy, a także wewnętrznych regulacji zakładowych, takich jak układy zbiorowe pracy, porozumienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, inne regulacje, polityki zakładowe i wytyczne etyczne.
 • Reprezentowanie i pomoc w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym w trakcie postępowań kontrolnych.
 • Doradztwo w zakresie procesów optymalizacji kosztów zatrudniania kadry menedżerskiej, w tym przeprowadzanie audytów, przygotowywanie ocen ryzyka i rekomendowanie optymalnych rozwiązań, a także przygotowywanie dokumentów związanych z wybranym modelem.
 • Pomoc w przypadkach molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy, tworzenie polityk mających na celu zapobieganie i zwalczanie takich kwestii, a także wspieranie dochodzeń i wdrażanie działań naprawczych.
 • Doradztwo w kwestiach związanych z RODO w zakresie HR i prawa pracy.
[ 02 ]
Transakcje i restrukturyzacja:
 • Przeprowadzanie audytów i przygotowywanie raportów due diligence.
 • Planowanie i przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe.
 • Formułowanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem restrukturyzacji oraz udział w negocjacjach i konsultacjach.
[ 03 ]
Spory pracownicze:
 • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy z udziałem pracowników, w tym reprezentowanie pracodawców przed sądami wszystkich szczebli w całym kraju.
 • Reprezentowanie kadry zarządzającej w sporach wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menadżerskich.
 • Doradztwo w sporach związanych z pracą w godzinach nadliczbowych, molestowaniem w miejscu pracy, dyskryminacją oraz naruszeniami zakazu konkurencji i tajemnic handlowych.
 • Doradztwo w sporach dotyczących nawiązania stosunku pracy, a także w sporach dotyczących premii i odpraw.
 • Zapewnianie kompleksowego doradztwa i reprezentacji na etapie negocjacji i sporów sądowych we wszystkich aspektach spraw pracowniczych.
 • Pomoc w kontaktach ze związkami zawodowymi, a także w negocjacjach ze związkami zawodowymi, we wszystkich obszarach wymagających rozmów, konsultacji lub uzgodnień.
 • Pomoc w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy, w szczególności w kwestiach związanych z odpowiedzialnością pracowników za utrzymanie porządku w miejscu pracy oraz za szkody poniesione przez pracodawcę.
[ 04 ]
Projekty transgraniczne:
 • Pomoc w procesie zatrudniania pracowników zagranicznych i delegowania pracowników do pracy za granicą, w tym w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń na pracę i wiz.
Experience
Spotify
Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia (w tym transferu pracowników/współpracowników do podmiotów zagranicznych).
Huta Częstochowa
Doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy, w tym: • Reprezentacja w prowadzeniu szeregu sporów sądowych. • Sporządzanie szeregu regulaminów. • Tworzenie systemów wynagradzania, premiowania. • Tworzenie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Podczas procesu prywatyzacji zespół LSW: • Przygotował analizę prawną. • Negocjował porozumienie pracowników z nowym pracodawcą. • Przez kilka kolejnych lat negocjował aneksy do tego Porozumienia ze związkami zawodowymi.
TNS POLSKA
Doradztwo i opracowanie szeregu regulaminów pracy (konstruowanie złożonych systemów czasu pracy - w tym systemu zmianowego i pracy nocnej), wynagradzania, premiowania, tworzenie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.
Unimil (Ansell Healthcare Europe)
Doradztwo na rzecz polskiego oddziału australijskiej, międzynarodowej spółki produkcyjnej specjalizującej się w produkcji rękawic medycznych i środków antykoncepcyjnych, w związku ze sporem pracowniczym z dyrektorem generalnym.
Otis
Doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy, w tym: • Reprezentacja w prowadzeniu szeregu sporów sądowych. • Opracowywanie szeregu regulaminów. • Tworzenie systemów wynagradzania i premiowania. • Tworzenie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

Prawo pracy Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up