Pomoc publiczna i fundusze unijne

Scroll to explore
Nasz zespół zapewnia doradztwo zarówno beneficjentom, jak i organom przyznającym pomoc ze środków państwowych i Unii Europejskiej na wszystkich etapach projektu.

Pozyskiwanie funduszy

Pomagamy zarówno polskim, jak i międzynarodowym podmiotom w pozyskiwaniu funduszy od instytucji państwowych i unijnych na ich inwestycje oraz innowacyjne projekty.

Wsparcie prawne i podatkowe w trakcie realizacji projektu

Każdy projekt finansowany ze środków publicznych wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu szczegółowych warunków, w tym w przypadku środków unijnych z ryzykiem korekt finansowych. Wspieramy klientów w rozliczaniu takich projektów. Nasz zespół specjalizuje się w identyfikacji takich ryzyk i ich mitygacji, jak również w reprezentowaniu klientów przed odpowiednimi organami i sądami, a także

Nasza praktyka w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych UE i pomocy państwa jest wspierana przez solidny zespół podatkowy, o którym więcej informacji można znaleźć tutaj.

Obrona beneficjentów

Reprezentujemy klientów przed organami krajowymi, w tym prowadzimy sprawy przed sądami administracyjnymi, a także reprezentujemy beneficjentów przed Komisją Europejską w sprawach związanych z finansowaniem unijnym, zwrotami środków i powiązanymi korektami finansowymi.

Wsparcie ekspertów zakorzenionych w instytucjach państwowych i unijnych

Nasz zespół składa się z prawników z doświadczeniem w organach administracji publicznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Ich doświadczenie ułatwia dogłębne zrozumienie organów przyznających dotacje.

Edyta Niemyska, która od 2004 roku pełni funkcję eksperta prawnego reprezentującego Polskę w Your Europe Advice przy Komisji Europejskiej, oraz Piotr Leonarski, który pracował w polskim Ministerstwie Finansów, posiadają bogate doświadczenie w doradztwie przy projektach z wykorzystaniem środków publicznych.

Services

[ 01 ]
Pozyskiwanie finansowania z funduszy publicznych, w tym środków Unii Europejskiej:
 • Audyt istniejącychinstrumentów pomocowych np. działalność w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), ulga B+R/IP Box itp.
 • Pomoc w wyborze najbardziej optymalnej metody finansowania
 • Analiza wymagań i ograniczeń związanych z finansowaniem
 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków o pozyskanie finansowania
[ 02 ]
Wsparcie dla projektów, które już uzyskały finansowanie:
 • Ocena zgodności projektów wspieranych z funduszy publicznych z warunkami finansowania
 • Ocena kwalifikowalności wydatków
 • Identyfikacja ryzyka związanego z potencjalnymi korektami finansowymi i zwrotem dotacji
 • Dostosowanie projektów do istniejących możliwości finansowania
 • Usługi doradztwa podatkowego
 • Kompleksowa analiza ryzyka utraty dofinansowania (w tym ryzyka change-of-control) w przypadku transakcji (sprzedaży udziałów czy zbycia aktywów) z udziałem beneficjenta, w tym transakcyjne badania due diligence dotyczące zagadnień związanych z pomocą publiczną uzyskaną przez przejmowany podmiot.
[ 03 ]
Postępowania:
 • Reprezentacja przed organami krajowymi (w tym Najwyższą Izbą Kontroli, NCBiR, PARP)
 • Prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych związanych z finansowaniem publicznym
 • Reprezentacja przed Komisją Europejską w sprawach związanych z finansowaniem UE
 • Pomoc w sprawach dotyczących zwrotu dotacji i związanych z tym korekt finansowych
 • Sprawy z zakresu dyscypliny finansów publicznych związane z udzielaniem i rozliczeniem dotacji
Experience
CMT Group UK
Doradztwo w zakresie projektu humanitarnego finansowanego przez UE (ECHO) o wartości 27 mln EUR dotyczącego dostawy generatorów prądu na Ukrainę.
27.000.000 EUR
Wartość projektu
Geotermia Toruń
Kancelaria LSW pomagała spółce Geotermia Toruń sp. o.o. w przygotowaniu dokumentów do postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w projekcie budowy ciepłowni geotermalnej w Toruniu. Postępowanie finansowane było ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. To ogromny przetarg o wartości kilku milionów EURO wymagający dostosowania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert pod kątem prawnym i technicznym do warunków panujących na polskim rynku budowlanym. Ponadto, Kancelaria świadczyła pomoc prawną w zakresie interpretacji umowy o dofinansowanie.
Spółka z branży biotechnologicznej
Zespół LSW świadczył usługę doradztwa o zminimalizowanie na etapie przedprocesowym ryzyka zwrotu całego dofinansowania w sprawie dotyczącej projektu dofinansowanego w ramach Programu Badań Stosowanych. Koncept beneficjenta obejmował badania nad zwierzętami, które skończyły się niepowodzeniem. Beneficjent uzyskał z dużym opóźnieniem zgodę NCBiR na zmianę metody stosowanej w projekcie, z badań na zwierzętach na badania na ludziach. Organ wstrzymał dofinansowanie, zarzucając niepowodzenie projektu na etapie badań na zwierzętach.
2.500.000 PLN
Wysokość dofinansowania
Spółka z branży energetycznej
Kancelaria LSW dokonywała oceny ex ante i ex post dopuszczalności i sposobu przyznania i wykorzystania finansowania w świetle zasady przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi, zasady efektywności, zasady proporcjonalności oraz zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia finansowego z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej, w tym możliwości kumulacji pomocy dla beneficjenta w ramach realizacji projektu „LIFE +”, finansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt obejmował uruchomienie linii produkcyjnej paliwa przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych z zakresu energii odnawialnej – produkcja mikronizowanego pyłu z biomasy. (Wartość projektu: ok.15 000 000 zł).
ok. 15.000.000 PLN
artość projektu
Spółka z branży IT
Kompleksowe doradztwo w zakresie zmiany modelu biznesowego beneficjenta i jego grupy kapitałowej, spowodowanej zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w programie regionalnym. Prawnicy LSW doradzali w zakresie możliwości rozdysponowania aktywów zakupionych w projekcie do podmiotów powiązanych m.in. w świetle unijnej zasady trwałości projektów.
3.270.570 PLN
Wysokość dofinansowania

Pomoc publiczna i fundusze unijne Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up