ESG (Environmental, Social & Governance)

Scroll to explore
W LSW rozumiemy rosnącą presję wywieraną na liderów biznesu, aby zwiększali odporność swoich organizacji, jednocześnie zajmując się kwestiami środowiskowymi i społecznymi ważnymi dla interesariuszy. Nasza praktyka w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) ma na celu pomoc organizacjom w poruszaniu się po prawnych, biznesowych i politycznych aspektach inicjatyw związanych z ESG.

Multidyscyplinarny zespół

Nasza praktyka oferuje kompleksowe doradztwo i reprezentację w różnych obszarach, w tym w zakresie zaangażowania interesariuszy, ładu korporacyjnego, zarządzania kryzysowego, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych, różnorodności i integracji, etyki i zgodności. Łączymy wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin prawa, aby pomagać klientom w osiąganiu i przekraczaniu ich celów biznesowych, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny.

Kompleksowa oferta

Świadczone przez nas usługi obejmują szeroki zakres kwestii związanych z ESG, takich jak zgodność i sprawozdawczość, należyta staranność, opracowywanie polityk, zarządzanie ryzykiem, spory sądowe i rozstrzyganie sporów, zaangażowanie interesariuszy, szkolenia i edukacja, zrównoważone finansowanie i inwestycje, ład korporacyjny i etyka oraz usługi doradcze. Jesteśmy zaangażowani w pomaganie naszym klientom w przyjęciu zrównoważonego rozwoju i przyczynianiu się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Prowadzeni przez profesjonalistów

Praktyką ESG w LSW kieruje Aleksandra Polak, która specjalizuje się w zagadnieniach ESG, doradzając klientom we wdrażaniu zrównoważonych praktyk biznesowych. Jest autorką licznych publikacji na temat wdrażania zasad ESG w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, jako uznany ekspert ESG, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych i panelach dyskusyjnych. Co więcej, zespół kierowany przez Aleksandrę został wyróżniony przez Legal 500 Green Guide: EMEA jako jeden z sześciu zespołów prawnych w Polsce. W LSW mamy solidną praktykę podatkową ESG, kierowaną przez Piotra Leonarskiego, adwokata i doradcę podatkowego, który wcześniej pracował w polskim Ministerstwie Finansów i był przedstawicielem Grupy Ekspertów VAT przy Komisji Europejskiej.

LSW spełnia wymogi ESG

W LSW zdecydowanie dążymy do dostosowania się do standardów ESG poprzez płynną integrację kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego z naszą praktyką prawną. Uznając kluczową rolę różnorodności i integracji w naszych zobowiązaniach w zakresie odpowiedzialności społecznej, aktywnie wspieramy zróżnicowaną kulturę pracy. Uwzględnianie różnych perspektyw i środowisk pozwala nam zwiększać nasz wspólny sukces. To zaangażowanie nie tylko podkreśla nasze przestrzeganie zasad ESG, ale także wzmacnia naszą zdolność do dostarczania kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań naszym klientom. U podstaw naszych usług prawnych leżą zrównoważony rozwój i sprawiedliwość, zapewniając, że wartości te pozostają najważniejsze we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Co więcej, prawnicy LSW są zaangażowani w udzielanie wsparcia pro bono, co jeszcze bardziej wzmacnia nasze zaangażowanie w wywieranie wpływu społecznego. Dodatkowo, solidaryzując się z Ukrainą, aktywnie wspieramy ją obronie przed rosyjską inwazją.

Services

[ 01 ]
Ład korporacyjny
 • Optymalizacja: Doradztwo w zakresie nadzoru zarządu nad ryzykiem ESG, ustanawianie zasad, polityk i procedur dotyczących kwestii ESG oraz wspieranie różnorodności i integracji zarządu.
 • Compliance: Wsparcie prawne w zakresie organizacji łańcuchu dostaw i zgodności operacyjnej ze zmieniającymi się przepisami i regulacjami dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych.
 • Doradztwo strategiczne: Doradztwo w zakresie pomiaru wpływu zmian klimatycznych, wdrażania środków łagodzących i analizowania kompensacji.
 • Procedury antykorupcyjne: Wsparcie w przestrzeganiu zasad i przepisów antykorupcyjnych w celu utrzymania etycznego postępowania korporacyjnego.
[ 02 ]
Transakcje
 • Analiza due diligence: Przeprowadzanie kompleksowych analiz due diligence, koncentrujących się w szczególności na ocenie ryzyk ESG i innych czynników wyceny.
 • Doradztwo w zakresie zrównoważonego finansowania: Wsparcie dotyczące zrównoważonego finansowania, w tym w zakresie zielonych i zrównoważonych obligacji, dostosowywanie strategii finansowych do celów ESG.
 • Impact Investing: Wsparcie prawne w zakresie strategii inwestowania, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w celu promowania inwestycji, które generują pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy obok zysków finansowych.
[ 03 ]
Podatki
 • Strategia podatkowa ESG: Doradztwo w zakresie strategii podatkowych zgodnych z zasadami ESG w celu optymalizacji struktur podatkowych przy jednoczesnym promowaniu celów zrównoważonego rozwoju.
 • Zachęty podatkowe dla inicjatyw ESG: Identyfikacja i wykorzystanie zachęt podatkowych i kredytów dostępnych dla firm angażujących się w działania ukierunkowane na ESG, zachęcające do stosowania praktyk zrównoważonego rozwoju.
[ 04 ]
Technologia
 • Bezpieczeństwo informacji i odporność: Doradztwo w zakresie technologii informatycznych, bezpieczeństwa danych i środków odporności, zapewniające zgodność z celami ESG.
 • Strategia własności intelektualnej: Strategiczne doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dostosowywanie innowacji technologicznych do zrównoważonych praktyk.
 • Przyjęcie technologii: Wsparcie w przyjmowaniu i integrowaniu nowych technologii w sposób zrównoważony.
[ 05 ]
Infrastruktura i energia
 • Zgodność z przepisami BHP: Wytyczne dotyczące opracowywania i wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w projektach energetycznych.
 • Prawo energetyczne i zasobów naturalnych: Wsparcie w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami.
 • Wsparcie w zakresie energii odnawialnej: Doradztwo w zakresie rozwoju energii odnawialnej, finansowania, wydawania pozwoleń i skutecznego wdrażania.
Experience
Johnson Matthey
Doradztwo na rzecz Johnson Matthey przy budowie pierwszej fabryki w Polsce w pełni zasilanej energią odnawialną od samego początku.
IceMos Technology
Doradztwo na rzecz dostawcy części samochodowych, specjalizującego się w czujnikach do pojazdów autonomicznych, w zakresie inwestycji w fabrykę i badania i rozwój w Polsce.
Eiffel Investment Group
Doradztwo na rzecz francuskiego funduszu Eiffel Investment Group przy szeregu transakcji nabycia/finansowania polskich projektów wiatrowych i słonecznych.
Proteon Pharmaceuticals
Pełnozakresowe doradztwo na rzecz Proteon Pharmaceuticals, polskiej firmy wykorzystującej biologię precyzyjną do ochrony mikrobiomu w celu poprawy zdrowia zwierząt i ludzi, zwiększenia równowagi środowiskowej i wyeliminowania niepotrzebnego stosowania antybiotyków.
EG A / S
Długoterminowe doradztwo w zakresie polskich aspektów nabycia 100% udziałów Holte AS., wiodącego norweskiego dostawcy oprogramowania do zarządzania przepływem pracy dla branży budowlanej, w szczególności w odniesieniu do zielonego budownictwa.

ESG (Environmental, Social & Governance) Team

Testimonial

''Aleksandra Polak jest bardzo dobrym prawnikiem, którego mogę zarekomendować każdemu''

Legal 500
Komentarz klienta
How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up