Edukacja

Scroll to explore
LSW oferuje kompleksowy pakiet usług prawnych dostosowanych do instytucji edukacyjnych, laboratoriów i podmiotów działających na rynku edukacyjnym.

Silne powiązania z sektorem edukacyjnym

Nasz zespół prawników utrzymuje silne relacje z cenionymi instytucjami edukacyjnymi, w tym Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza. H. Grocjusza. Ponadto często występują jako prelegenci na konferencjach poświęconych nie tylko kwestiom prawnym, ale także komercjalizacji badań, strategiom pozyskiwania funduszy i inicjatywom zgodnym z zasadami ESG.

Wsparcie dla różnorodnych podmiotów edukacyjnych

Wspieramy szeroką gamę podmiotów edukacyjnych, w tym szkoły prywatne i publiczne, uniwersytety, ośrodki edukacyjne, instytucje badawczo-rozwojowe, profesorów, naukowców, innowatorów, a także startupy, firmy i fundusze inwestycyjne działające w sektorze edukacji.

Komercjalizacja badań naukowych

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie zakładania firm innowacyjnych, tworzenia konsorcjów edukacyjnych, zabezpieczania finansowania z różnych źródeł publicznych i prywatnych, takich jak fundusze państwowe, Unia Europejska, fundusze venture capital i private equity, prywatni inwestorzy lub korporacje. Ponadto oferujemy stałe wsparcie prawne instytucjom innowacyjnym w pokonywaniu codziennych wyzwań.

Współpraca międzynarodowa i transakcje

Wykorzystując naszą rozległą sieć międzynarodową, ułatwiamy współpracę transgraniczną podmiotów edukacyjnych z globalnymi odpowiednikami, w tym uniwersytetami, korporacjami czy funduszami międzynarodowymi. Uznając ogromne znaczenie wymiany know-how, pomagamy naszym klientom w przekazywaniu wiedzy specjalistycznej wraz z zasobami finansowymi. Od finansowania projektów po fuzje lub przejęcia innowacyjnych firm, a nawet uniwersytetów, zapewniamy kompleksowe wsparcie transakcyjne w całym procesie.

Services

[ 01 ]
Komercjalizacja wyników badań:
 • Pomoc w tworzeniu i strukturyzacji innowacyjnych firm w celu skutecznej komercjalizacji wyników badań i własności intelektualnej.
 • Wsparcie dotyczące tworzenia partnerstw i konsorcjów w ramach sektora edukacji w celu łączenia zasobów i przyspieszania wysiłków na rzecz komercjalizacji badań.
 • Doradztwo w zakresie strategii zabezpieczania finansowania z różnych źródeł, w tym funduszy publicznych, inwestorów prywatnych, funduszy venture capital i private equity oraz grantów rządowych dostosowanych do inicjatyw komercjalizacji badań.
 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, umów licencyjnych i transferu technologii w celu maksymalizacji potencjału komercyjnego wyników badań.
 • Ocena warunków rynkowych i opracowywanie planów strategicznych w celu identyfikacji możliwości komercyjnych, docelowych odbiorców i ścieżek wprowadzania na rynek rezultatów badań.
[ 02 ]
Transakcje:
 1. Doradztwo w zakresie finansowania projektów w celu wspierania rozwoju i wdrażania inicjatyw edukacyjnych, projektów badawczych i inwestycji infrastrukturalnych.
 • Zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie fuzji, przejęć i partnerstw strategicznych w sektorze edukacji, w tym analizy due diligence, negocjacji i dokumentacji.
 • Ułatwianie współpracy transgranicznej i wspólnych przedsięwzięć między instytucjami edukacyjnymi, ośrodkami badawczymi i partnerami branżowymi poprzez negocjowanie umów i zgodność z przepisami.
 • Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży aktywów edukacyjnych, w tym nieruchomości, własności intelektualnej, sprzętu i programów edukacyjnych, zapewniając zgodność z przepisami i ograniczając ryzyko.
 • Strukturyzowanie wspólnych przedsięwzięć, konsorcjów i sojuszy strategicznych w celu wspierania współpracy, dzielenia się zasobami i innowacji w ekosystemie edukacyjnym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wszystkich zaangażowanych stron.
[ 03 ]
Bieżące wsparcie:
 • Prawo spółek
 • Compliance
 • Zatrudnienie
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
 • Własność intelektualna
 • Podatki
 • Nieruchomości
 • Finansowanie ze środków państwowych i unijnych
 • Zamówienia publiczne
 • ESG
Experience
Konsorcjum naukowe
LSW brała udział w projektowaniu ram współpracy pomiędzy spółką celową, uniwersytetem medycznym i instytutem naukowym, realizującymi innowacyjny projekt badawczy z zakresu chemii produktów żywnościowych, dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. LSW przygotowywała niezbędne umowy i dokumenty potrzebne dla utworzenia konsorcjum naukowego jak również doradza w bieżących sprawach związanych z realizacją projektu objętego konsorcjum oraz komercjalizacją wyników badań.
Prywatny inwestor i konsorcjum
LSW reprezentowała inwestora podczas tworzenia konsorcjum z uniwersytetem medycznym, realizującymi projekt badawczo-rozwojowy z zakresu immunologii i biotechnologii oraz w ramach dalszych działań związanych z komercjalizacją badań naukowych.
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Przygotowanie raportu w przedmiocie możliwości pozyskania finansowania dla przygotowania i realizacji innowacyjnego projektu „Fit-Box”, polegającego na magazynowaniu i późniejszym wykorzystywaniu energii wytworzonej dzięki pracy ludzkich mięśni w oryginalnych konstrukcjach mieszczących maszyny do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Helix Immuno-Oncology S.A. i Politechnika Śląska
Doradztwo na rzecz konsorcjum naukowego składającego się z Helix Immuno-Oncology S.A. i Politechniki Śląskiej, którego celem było przeprowadzenie i komercjalizacja badań onkologicznych.
Politechnika Gdańska
Opinia prawna i doradztwo w zakresie zgodności przyjętego modelu wdrożenia wyników projektu badawczego.

Edukacja Team

How can we help you?
Send us a message.
By submitting the form you agree to our Privacy Policy terms
Visit Us

Warsaw

Szara 10 street

00-420 Warsaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

Wroclaw

Swobodna 1 street

50-089 Wroclaw

TEL. +48 22 646 42 10

EMAIL: lsw@lsw.com.pl

LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski,
Melzacki and Partners sp.k.

2012-2024 © All Rights Reserved.
Privacy Policy

design & dev by : 247®Studio

Go Up