Znaki towarowe, prawo własności przemysłowej

  • Obszary działania LSW obejmują niemal wszystkie aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych (w tym znaków renomowanych i powszechnie znanych), wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków
  • Doradzamy Klientom w sprawach skutecznej i efektownej komercjalizacji dóbr niematerialnych
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach spornych dotyczących praw wyłącznych zarówno przed Urzędem Patentowym, jak sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami ścigania i ochrony celnej
  • Stale współpracujemy z rzecznikami patentowymi z różnych dziedzin nauki i techniki
  • Jesteśmy wykładowcami Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i przemysłowej
  • Maciej Kubiak jest współautorem komentarza do prawa własności przemysłowej wydanego przez C.H. BECK

Ochrona nazwy i oznaczeń identyfikujących Stowarzyszenia

Reprezentowaliśmy amerykańskie stowarzyszenie, do którego należy ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie, w sprawach związanych z naruszeniem znaków towarowych, prawa do nazwy i oznaczeń identyfikujących. Spór zakończył się – zgodnie z oczekiwaniami naszego Klienta – na etapie działań przedprocesowych.

Ochrona wzoru przemysłowego

Reprezentowaliśmy twórcę projektu obudowy ultrasonografu przeciwko firmie, która korzystania z tego utworu bez uregulowania kwestii autorskich z twórcą. Sprawa dotykała kwestii granic ochrony autorskiej wzorów przemysłowych oraz zasad formułowania umów licencyjnych. W sprawie wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, który w całości uwzględnił podnoszone przez nas roszczenia. Klient otrzymał stosowne odszkodowanie z tytułu zawinionego bezprawnego używania przez pozwanego w działalności gospodarczej projektu wzoru przemysłoweg.

Identyfikacja wizualna spółek z grupy kapitałowej

Opracowaliśmy umowę licencyjną na korzystanie ze znaków towarowych w ramach grupy kapitałowej jednej z największych w Polsce spółek z branży energetycznej. Miało to na celu używanie w ramach grupy jednolitej i zharmonizowanej identyfikacji wizualnej w zakresie znaków towarowych

Naruszenie prawa do znaku towarowego w nazwie przedsiębiorstwa

Dzięki skutecznym działaniom naszych prawników, doprowadziliśmy do zmiany nazwy przedsiębiorstwa konkurenta naszego Klienta i usunięcia z niej elementu słownego stanowiącego chroniony znak towarowy.

Rejestracja znaków towarowych

LSW przygotowuje pełną dokumentację zgłoszeniową potrzebną do zgłoszenia znaków towarowych naszych Klientów zarówno w polskim Urzędzie Patentowym, jak unijnym urzędzie ds. harmonizacji rynku wewnętrznego w Allicante (OHIM). Dla naszych Klientów rejestrujemy dziesiątki znaków rocznie.

Cybersquatting – piractwo domenowe

Klienta w działaniach związanych z ochroną znaku towarowego bezprawnie użytego w domenie internetowej. Nasze działania doprowadziły do skutecznego zablokowania strony internetowej jeszcze na etapie przedprocesowym.

Animowane znaki towarowe

Opracowaliśmy opinie prawną dotyczącą możliwości zgłoszenia i skutecznej rejestracji ruchomych znaków towarowych w formie filmu animowanego. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia analizy praktyki urzędów patentowych w tym zakresie oraz wskazania potencjalnych ryzyk prawnych w zakresie tej szczególnej i niekonwencjonalnej formy ochrony znaku.

Ochrona wzoru przemysłowego

Reprezentowaliśmy twórcę projektu obudowy utrasonografu przeciwko firmie, która korzystała z tego utworu bez uregulowania kwestii autorskich z twórcą. Sprawa dotyka kwestii granic ochrony autorskiej wzorów przemysłowych oraz zasad formułowania umów licencyjnych. W sprawie wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, który w całości uwzględnił podnoszone przez nas roszczenia. Klient otrzymał stosowne odszkodowanie z tytułu zawinionego bezprawnego używania przez pozwanego w działalności gospodarczej projektu wzoru przemysłowego.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved