Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne to, najogólniej mówiąc, transakcje – umowy i analizy. To również restrukturyzacje a także wprowadzanie spółek na giełdę i wspieranie klienta na wszystkich etapach tego procesu. Prawo dla biznesu i kompleksowa obsługa inwestycji to nasza specjalność. Prowadziliśmy największe przedsięwzięcia na rynku. Mamy prawie 20 lat doświadczenia w prawnej obsłudze transakcji biznesowych dla małych, średnich i dużych firm, włącznie z międzynarodowymi korporacjami i funduszami inwestycyjnymi.

Fuzje i przejęcia (M&A):

 • Negocjowanie umów: przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne i umowy sprzedaży udziałów/akcji (share deal), umowy sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części (asset deal)

Plany opcyjne:

 • Doradzamy w procesach tworzenia i wdrażania programów motywacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów opcji menedżerskich

Analizy due dilligence:

 • Przygotowujemy analizy prawne przedsiębiorstw

Restrukturyzacja, przekształcenia, upadłości:

 • Wspieramy Klientów w procesach przekształcania, łączenia, dzielenia oraz likwidacji spółek
 • Pomagamy w opracowywaniu planów naprawczych, doradzamy przy procesach przekształceniowych, przeprowadzamy firmy przez postępowania układowe i likwidacyjne
 • Reprezentujemy wierzycieli podmiotów postawionych w stan upadłości

Giełda:

 • Wprowadzamy do publicznego obrotu akcje i inne papiery wartościowe, doradzamy przy transakcjach realizowanych poza rynkiem regulowanym

Fundusze inwestycyjne

 • Doradzamy funduszom inwestycyjnym typu venture capital przez cały okres poprzedzający transakcję, a następnie w imieniu Klienta sprawujemy kontrolę nad prawidłowością i efektywnością wykorzystania przekazanego kapitału. Prawnicy podejmują się między innymi roli członków rad nadzorczych, łącznie z przewodniczeniem ich pracom

Koncentracja:

 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz przed Komisją Europejską
 • Opiniujemy umowy o współpracy oraz umowy joint venture

Pomoc publiczna:

 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej przed Prezesem UOKiK, jak również przed organami krajowymi udzielającymi pomocy, przed sądami oraz Komisją Europejską
 • Wspieramy przedsiębiorców i władze publiczne przy stosowaniu reguł pomocy publicznej w obszarach takich jak dotacje z funduszy UE, wynagrodzenie z tytułu usług w ogólnym interesie gospodarczym, wsparcie dla inwestycji i infrastruktury publicznej, restrukturyzacja przedsiębiorstw w trudnym położeniu czy ulgi w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Doradzamy w zakresie reguł i ryzyk związanych z pomocą publiczną w transakcjach oraz systematycznie obsługujemy w zakresie prawa pomocy publicznej przedsiębiorców działających w wielu sektorach korzystających ze wsparcia państwa

Prywatyzacja:

 • Kompleksowo obsługujemy transakcje prywatyzacyjne, odpowiadając między innymi za przygotowanie umów precyzyjnie określających wszelkie wzajemne zobowiązania obu stron oraz zabezpieczających ich interesy

Nabycie kontrolnego pakietu akcji Ferrum S.A. przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.

Prawnicy LSW świadczyli kompleksową obsługę prawną transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Ferrum S.A. – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walory były nabywane zarówno od anonimowych sprzedawców za pośrednictwem giełdy, jak i od podmiotów, z którymi udało się wynegocjować sprzedaż znacznych pakietów. Transakcja wymagała koordynacji wielu podmiotów, a także dużego doświadczenia w zakresie dokonywania transakcji na rynku kapitałowym.

Inwestycja w spółkę branży telekomunikacyjnej

Zespół LSW doradzał założycielom innowacyjnej spółki branży telekomunikacyjnej w procesie wstąpienia do spółki notowanego na GPW funduszu VC. Prawnicy LSW doradzali zarówno w trakcie samego procesu inwestycyjnego, jak i późniejszej współpracy z funduszem oraz założycielami w zakresie kontroli wykorzystywania pozyskanych środków.

Wprowadzenie spółki Platforma Mediowa Point Group na GPW

LSW zapewniło całościową obsługę prawną procesu wprowadzenia PMPG S. A., wydawcy między innymi tygodnika „Wprost” i miesięcznika „Film”, przeprowadzonego metodą przejęcia innej, notowanej już na warszawskim parkiecie spółki.

Przejęcie kontroli nad Stocznią Gdańsk S.A. i Stocznią Gdynia S.A.

Firma prawnicza LSW była głównym doradcą prawnym inwestora Stoczni Gdańsk S.A. Na jego zlecenie przygotowane zostały analizy prawne obejmujące zagadnienia korporacyjne, handlowe, środowiskowe, udzielonej pomocy publicznej i pozwoleń na działalność koncesjonowaną. Prawnicy doradzali przy opracowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia większościowego pakietu akcji, objęcia kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem, negocjowaniu z rządem polskim umów prywatyzacyjnych, wdrożeniu programów naprawczych zmierzających ku redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia, renegocjacji zawartych i negocjacji nowych kontraktów handlowych stoczni, jak również opracowaniu strategii prawnej wdrożenia nowych przedsięwzięć w ramach istniejącego podmiotu z jednoczesnym uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w tym celu wydzielonych z istniejącego przedsiębiorstwa. LSW uczestniczyło również w postępowaniu w sprawie restrukturyzacji stoczni przed Komisją Europejską (w związku z udzieloną stoczni pomocą publiczną).

Zabezpieczenie rekordowego kredytu

Prawnicy LSW negocjowali zabezpieczenie największej pożyczki w historii polskiej bankowości udzielonej ukraińskiej firmie. Trzy polskie banki: Polska Kasa Opieki S.A., PKO Bank Polski S.A. i BRE BANK S.A. stworzyły specjalne konsorcjum, które zapewniło finansowanie w wysokości ponad 1 mld zł.

Prywatyzacja majątku produkcyjnego polskiej huty stali

LSW występowała w charakterze doradcy prawnego inwestora zagranicznego w procesie prywatyzacji majątku produkcyjnego polskiej huty stali. Pomoc prawna świadczona przez LSW, udzielona została w zakresie analizy prawnej majątku (due diligence) oraz zagadnień korporacyjnych podmiotów zależnych prywatyzowanego przedsiębiorstwa, negocjacji ze związkami zawodowymi przejmowanego zakładu, jak również w zakresie opracowania struktury transakcji, jej zabezpieczenia i wykonania zobowiązań sprzedającego.

Dalszym etapem była bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego działalności. Podjęte zostały działania w celu skonsolidowania całego majątku produkcyjnego w ramach jednego przedsiębiorstwa – połączenie kilkunastu spółek handlowych z jednoczesnym stworzeniem nowej struktury organizacyjnej.

Dodatkowym elementem było świadczenie pomocy prawnej w ramach postępowania przed Komisją Europejską w zakresie obowiązku zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej udzielonej przed datą prywatyzacji, które zakończyło się uchyleniem obowiązku zwrotu udzielonych środków pomocowych.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved