Nieuczciwa konkurencja

  • Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, naruszeniem interesów konsumentów, naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorców, tak w fazie przedprocesowej, w toku postępowania zabezpieczającego, jak i w postępowaniu głównym przed sądami gospodarczymi i karnymi
  • Opiniujemy projekty rozwiązań biznesowych, kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, konkursów w zakresie ich zgodności z prawem, zasadami uczciwej konkurencji, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, prawami i interesami konsumentów
  • Przygotowujemy projekty regulaminów, zgód, zezwoleń i oświadczeń dotyczących ochrony poufności, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Nasi Prawnicy są prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przejęcie kontroli nad podmiotem zarządzającym centrum handlowym

Prawnicy z zespołu LSW przygotowali zgłoszenie do Komisji Europejskiej dotyczące przejęcia wyłącznej kontroli nad spółka zarządzającą jednym z największych centrów handlowych w Warszawie oraz prowadzili postępowanie przed Komisją zakończone decyzją wyrażającą zgodę na transakcję.

Postępowanie dotyczące horyzontalnej zmowy cenowej w sektorze budowalnym

Prawnicy z zespołu LSW reprezentowali podmiot z branży budowlanej w postępowaniu dotyczącym horyzontalnej zmowy cenowej, w którym kara nałożona na spółkę decyzją Prezesa UOKiK została zmniejszona o 40%.

Reprezentacja przewoźnika kolejowego w postępowaniach dotyczących stosowania nierównoważnych warunków umów dla kontrahentów

Prawnicy LSW reprezentowali przewoźnika kolejowego, posiadającego pozycje dominującą, w postępowaniach dotyczących nałożenia kary w związku ze stosowaniem nierównoważnych warunków umów dla kontrahentów znajdujących się w podobnych warunkach.

Polityka cenowa sieci supermarketów

Doradzaliśmy jednej z największych sieci supermarketów w zakresie stosowania polityki cenowej polegającej na radykalnej obniżce cen towarów w określonym krótkim przedziale czasu. Prawnicy LSW oceniali zgodność tego typu działań z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o cenach. Nasza ocena pozwoliła wykluczyć ryzyko naruszenia przez sieć supermarketów przepisów prawa konkurencji.

Umowy dystrybucji selektywnej dóbr luksusowych

Prawnicy LSW opiniowali umowy dystrybucji selektywnej dla przedsiębiorców z branży dóbr luksusowych, które następnie były pozytywnie zweryfikowane w ramach postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Niedozwolone postanowienia umowne

W ramach stałej współpracy z jedną z największych agencji reklamowych specjalizujących się w obszarze cross-media-communications oraz z szeregiem innych agencji, przeprowadzamy analizy regulaminów i zasad akcji promocyjnych i marketingowych przygotowywanych przez pracowników agencji pod kątem występowania w nich niedozwolonych postanowień mogących naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Nasze działania pozwalają na skuteczne wyeliminowanie wadliwych postanowień regulaminów.

Nadużycie pozycji dominującej

Doradzaliśmy Klientowi w kwestiach związanych z potencjalnym nadużyciem pozycji dominującej przez spółkę działającą na rynku transportu kolejowego, w którym jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W ramach świadczenia usług prawnych reprezentowaliśmy Klienta w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved