Infrastruktura i nieruchomości

Wspieramy prawnie wszystkie etapy procesów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą i nieruchomościami.

Realizacja inwestycji
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych z zakresu prawa budowlanego
 • Przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy m.in. umowy o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą, z podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne i inne
 • Projektujemy i nadzorujemy umowy z zachowaniem wzorców kontraktowych FIDIC
 • Doradzamy w procesach inwestycyjnych od lokalizacji po komercjalizację inwestycji
 • Wspieramy inwestorów w uzyskaniu finansowania inwestycji
 • Pomagamy w postepowaniach konserwatorskich, rewitalizacyjnych i pozyskaniu dokumentacji dla inwestycji o charakterze zabytkowym
Prawo budowlane, ochrona zabytków (legislacja)
 • Bierzemy udział w pracach legislacyjnych dotyczących prawa budowlanego
 • Opiniujemy zmiany legislacyjne w zakresie prawa kolejowego
 • Wspieramy procesy legislacyjne w zakresie przygotowania nowych rozwiązań finansowania ochrony zabytków w Polsce
 • Przygotowujemy analizy w zakresie wsparcia inwestorów inwestujących w obiekty zabytkowe
Projekty infrastrukturalne
 • Wspieramy inwestorów publicznych i prywatnych w procesach inwestycyjnych związanych z lokowaniem infrastruktury
 • Prowadzimy regulowanie stanów prawnych infrastruktury liniowej oraz gruntów
 • Przygotowujemy analizy w zakresie infrastruktura na terenach zamkniętych
 • Analizujemy, publikujemy opracowania i wspieramy prawnie proces budowy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • Posiadamy doświadczenie we wsparciu procesów inwestycyjnych drogowych , kolejowych i w żegludze śródlądowej
 • Uczestniczymy w przygotowaniu opracowań związanych z tworzeniem nowoczesnych korytarzy transportowych i transportem intermodalnym
 • Wspieramy naszych klientów w tworzeniu i budowie infrastruktury i rozwiązań z zakresu cyber bezpieczeństwa oraz data protection
Transakcje na rynku nieruchomości
 • Przeprowadzamy identyfikację ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości
 • Przeprowadzamy analizy finansowe i podatkowe ( due diligence)
 • Regulujemy stany prawne nieruchomości
 • Doradzamy w procesach zawierania umów (m.in. dzierżawy, najmu, użyczenia), przy procesach rozporządzania nieruchomościami i wykorzystywania ich jako przedmiotu zabezpieczenia czy obciążania hipotekami, wsparcie zagranicznych podmiotów i osób fizycznych
Planowanie przestrzenne
 • Doradzamy w zakresie przygotowania procesów planowania przestrzennego i zagospodarowania nieruchomości
 • Wspieramy inwestorów w procesach związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
 • Pomagamy w procesach związanych z decyzjami środowiskowymi, komunikacją i przekształceniem terenów
 • Wspieramy inwestorów w postepowaniach dotyczących uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Przygotowujemy prawne podstawy opracowani koncepcji planistycznych i projektowania przestrzeni miejskich przez inwestorów
Nieruchomości i majątek przemysłowy (rewitalizacja)
 • Prowadzimy analizujemy stanów prawnych terenów poprzemysłowych
 • Wspieramy inwestorów w budowie lub unowocześnianiu dużych zakładów przemysłowych
 • Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie przygotowania, zatwierdzenia oraz realizacji rewitalizacji terenów przemysłowych i likwidacji infrastruktury przemysłowej
 • Doradzamy w procesach inwestycyjnych na terenach postindustrialnych
Gospodarowanie wodami
 • Wspieramy inwestorów realizujących inwestycje w obszarach nadbrzeżnych oraz portowych
 • Opiniujemy i wspieramy prawnie inwestycje w granicach administracyjnych portów morskich, w tym inwestycje o charakterze strategicznym
 • Prowadzimy procesy w zakresie regulacji gospodarczego wykorzystanie wód morskich i śródlądowych
 • Uczestniczymy w pracach legislacyjnych dotyczących wód śródlądowych i morskich
Prawo energetyczne
 • Badamy stan prawny infrastruktury energetycznej
 • Wspieramy inwestorów w procesach inwestycyjnych związanych z budową źródeł i infrastruktury energetycznej
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy zakupu spółek energetycznych lub składników majątku energetycznego i umowy związane z zaopatrzeniem w media
 • Świadczymy pomoc prawną w zakresie realizacji budowy przyłączy energetycznych
 • Reprezentujemy klientów przed organami regulacyjnymi w postepowaniach związanych z koncesjami, taryfami oraz wykonaniem obowiązków przed przedsiębiorców energetycznych
Powierzenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)
 • Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie badania i przygotowania procesu powierzenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)
 • Wspieramy Klientów w negocjacjach z podmiotami publicznymi powierzającymi UOIG
 • Przygotowujemy wymagane ekspertyzy prawne i opinie , a także dokumenty w procesach powierzenia UOIG
 • Koordynujemy działania doradców ekonomicznych zaangażowanych w proces powierzenia UOIG i uczestniczymy w negocjacjach oraz ustalaniu warunków świadczenia UOIG
Prawo Zamówień publicznych
 • Doradzamy podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych –zamawiającym jak i wykonawcom – w prawidłowym przygotowywaniu i przeprowadzeniu postępowań
 • Przygotowujemy opinie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Reprezentujemy Klientów w postepowaniach z zakresu zamówień publicznych, a także wspieramy w wykonaniu umówi zwartych w trybie przetargowym
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej przed Prezesem UOKiK, przed organami krajowymi, przed sądami i przed Komisją Europejską
 • Wspieramy przedsiębiorców i władze publiczne przy interpretacji oraz stosowaniu reguł pomocy publicznej. Doradzamy w zakresie zasad i ryzyk związanych z pomocą publiczną i wykonaniu umów
 • Prowadzimy kompleksową obsługę procedur odwoławczych w zakresie pzp
Finansowanie inwestycji w nieruchomości
 • Opracowujemy koncepcje transakcji i struktury finansowania inwestycji w nieruchomości
 • Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy kredytowe oraz umowy dotyczące emisji obligacji
 • Wspieramy podmioty samorządowe w przygotowaniu instrumentów finasowania inwestycji
 • Przeprowadzamy analizę prawną dokumentacji zabezpieczeń oraz wsparcia finansowego dla inwestorów
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie zobowiązań wynikających z dokumentacji finansowania
Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze nieruchomości
 • Przeprowadzamy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o rozwiązania z zakresu ustawy o PPP
 • Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy PPP
 • Doradzamy w zakresie realizacji umów zawartych w formule PPP
Reprywatyzacja i użytkowanie wieczyste
 • Doradzamy byłym właścicielom znacjonalizowanych nieruchomości, ich następcom i obecnym właścicielom
 • Zapewniamy pomoc prawną w kwestiach dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
 • Prowadzimy postępowania z zakresu prawa przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Doradzamy w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi

Nowa dzielnica w sercu Gdańska

Działalność LSW obejmowała obsługę prawną projektu inwestycyjnego – długofalowego planu zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanej na wyspie. O wyjątkowości projektu decydował przede wszystkim charakter obszaru - tereny portowe i poprzemysłowe zlokalizowane w centrum Gdańska – oraz jego rozmiar i przeznaczenie (blisko 20 ha z zamiarem wykreowania nowej przestrzeni miejskiej).

Prawo własności gruntów podwodnych

Pomoc prawników LSW dotyczyła ustalenia możliwości nabycia praw do gruntów podwodnych, w przypadku, gdy woda jest własnością Skarbu Państwa. Na rzecz Klienta posiadającego siedzibę w porcie Morza Bałtyckiego, LSW ustaliło prawne i faktyczne możliwości wykonywania praw do działek podwodnych w kontekście skomplikowanego ich położenia – pod wodami płynącymi, wyłączonymi z obrotu, znajdującymi się zarówno w obszarze Portu (specjalne regulacje prawne), wewnętrznych wód morskich, oraz wewnętrznych wód morskich Zatoki Gdańskiej, której dotyczą osobne regulacje.

Muzeum Narodowe

LSW reprezentuje Muzeum Narodowe w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym przeciwko Muzeum, w sprawie odzyskania przez byłych właścicieli gruntu stanowiącego Park „Królikarnia”. Miejsce to należy do jednych z najbardziej cenionych miejsc kulturalno-naukowych w Warszawie.

Obrót i dystrybucja energii elektrycznej a działalność koncesjonowana

Zakres podjętych przez LSW działań w tej sprawie obejmował sporządzenie kompleksowej analizy prawnej wykonywanej przez Klienta działalności koncesjonowanej, polegającej na obrocie i dystrybucji energii elektrycznej, w kontekście skomplikowanej sytuacji prawnej samych sieci. Klient wykonując usługę koncesjonowaną nie jest właścicielem sieci, za pomocą której wykonuje działalność koncesjonowaną. Pomoc prawników LSW opierała się głównie na możliwości zaprzestania prowadzenia działalności koncesjonowanej mimo ciążącego na Kliencie obowiązku publicznoprawnego.

Stadion w Rzeszowie

Eksperci LSW przygotowali analizę prawną możliwych form udostępniania przez Gminę Miasto Rzeszów innym podmiotom Stadionu Miejskiego, powstałego w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. Konieczne było zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa pomocy publicznej oraz określonego poziomu dofinansowania inwestycji.

Baltic Arena Gdańsk

LSW reprezentuje Energomontaż Południe S.A. (EP) w sporze wynikłym w związku z budową stadionu piłkarskiego na Euro 2012 w Gdańsku. Problemem rozpatrywanym przez sądy w kilku procesach są relacje z jednym z podwykonawców, z którym EP wskutek opóźnień rozwiązał umowę i naliczył kary umowne. Wartość przedmiotu sporu przekracza 60 milionów złotych.

Fabryka katalizatorów BASF

Zespół LSW zapewnia obsługę prawną dla firmy chemicznej BASF przy projekcie obejmującym budowę największej fabryki katalizatorów na świecie. Do zadań prawników LSW należały przede wszystkim zagadnienia budowlane: udział w negocjacjach i pełna obsługa prawna procesu inwestycyjnego dla projektu o wartości kilkuset milionów złotych. Asystowali klientowi przy negocjowaniu i zawieraniu umów o generalne wykonawstwo robót budowlanych, związanych z tym zabezpieczeń, umów typu EPC z dostawcami urządzeń linii produkcyjnej, z inżynierami i inspektorami nadzoru itd.

Projekt inwestycyjny w centrum Warszawy

LSW brało udział w projekcie inwestycyjnym w centrum Warszawy - nabyciu gruntu o wartości kilkudziesięciu milionów złotych i organizacji finansowania tej inwestycji dla dewelopera o międzynarodowym kapitale, z udziałem funduszy inwestycyjnych. Projekt obejmował analizę due diligence i pełne wsparcie przy nabyciu gruntów pod budowę biurowca klasy „A” w centrum Warszawy, w tym negocjowanie ze sprzedającymi oraz podmiotami współfinansującymi projekt.

Grupa inwestycyjna w przemyśle stalowym i stoczniowym

Firma prawnicza LSW była doradcą przy projekcie optymalizacji wykorzystania majątku poprodukcyjnego, realizacji parków technologicznych oraz przygotowania inwestycji - koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji ok. 20 ha w centrum miasta i budowy nowej fabryki ok. 3 ha w centrum miasta.

Realizacja inwestycji

Obsługa procesu inwestycyjnego

Dla naszego klienta działającego w branży deweloperskiej prowadzimy proces inwestycyjny od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu.

Prawo budowlane, ochrona zabytków (legislacja)

Koncepcja zmian legislacyjnych dla MKiDN

Przygotowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncepcję zmian legislacyjnych w zakresie m.in. obowiązków związanych z utrzymywaniem przez właścicieli/posiadaczy zabytkowych nieruchomości budynkowych w należytym stanie

Projekty infrastrukturalne

Obsługa procesu inwestycyjnego

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną międzynarodowej spółce z sektora transportu i spedycji w zakresie inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego (drogowo-kolejowego) stanowiącego łącznik transportowy pomiędzy Europą zachodnią a Wschodem.

Doradztwo prawne w zakresie inwestycji drogowych

Prawnicy LSW przygotowali specjalistyczne opinie i konsultacje prawne spółce z sektora transportu drogowego oraz spedycji w zakresie inwestycji polegającej na budowie węzła komunikacyjnego łączącego tereny inwestycyjne przeznaczone na park spedycyjno-logistyczny z drogą krajową zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wsparcie firmy transportowej

Pomagaliśmy firmie z sektora transportu kolejowego w związku z bieżącą działalnością polegającą na świadczeniu usług przewozowych (w zakresie przesyłek towarowych) linią kolejową szerokotorową.

Transakcje na rynku nieruchomości

Badanie możliwości inwestycyjnych oraz stanu prawnego

Na zlecenie naszych klientów prowadziliśmy procesy związane z badaniem możliwości inwestycyjnych. Przygotowywaliśmy szereg raportów i analiz dotyczących możliwości i ryzyk inwestycyjnych.

Ustalenie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

Podejmowaliśmy czynności związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w szczególności ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz dokonanie zmian co do wpisów w istniejących księgach wieczystych dla największych klientów z branży przemysłowej.

Analizy i opinie w zakresie ustalenia stanów prawnych nieruchomości

Kancelaria przygotowywała dokumenty prawne, w tym opinie, analizy i wnioski w zakresie koniecznym do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Regulowaniem stanu prawnego nietypowych składników majątku

Prawnicy LSW zajmowali się regulowaniem stanu prawnego nietypowych składników majątku jak pochylni, suchego doku, pieców hutniczych i urządzeń do walcowania stali.

Spory w zakresie stanu prawnego nieruchomości

Kancelaria proponowała wybór ścieżki prawnej i prowadziła postepowania w zakresie służebności, regulacji granic, naniesień i sporów dotyczących treści wpisów w księgach. Reprezentowała także klientów w zakresie sporów dotyczących tytułu prawnego do nieruchomości.

Przygotowanie umów, doradztwo przy sprzedaży i nabyciu nieruchomości

Kancelaria przygotowywała transakcje i prowadziła sprzedaż budynków biurowych, a także gruntów przemysłowych i gruntów inwestycyjnych.

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Kancelaria uczestniczyła w obsłudze prawnej procesu przygotowania nieruchomości do wniesienia do spółki celowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie fabryki wież wiatrowych, przygotowania do wydzielenia zakładu celem jego sprzedaży, czy też wydzielenia nieruchomości celem sprzedaży wniesienia aportem do podmiotu deweloperskiego zajmując się regulacją stanów prawnych gruntów.

Gospodarowanie wodami

Regulacja stanów prawnych nietypowych nieruchomości

Kancelaria miała przyjemność reprezentowania swoich klientów w procesach dotyczących własności gruntów pod morskimi wodami płynącymi (jeden z odosobnionych przypadków na świecie), oraz pobierania z tego tytułu pożytków, negocjacjami z Portem Morskim w zakresie korzystania i utrzymania morskich wód płynących. Kancelaria doradzała przy regulacji tytułu prawnego do przepraw mostowych (mosty prywatne stałe i ruchome).

Prawo energetyczne

Doradztwo prawne w zakresie budowy i remontów

Kancelaria doradzała klientom przy budowie przyłączy energetycznych dla dużych przedsiębiorstw branży chemicznej i przemysłowej oraz realizacji projektów w zakresie budowy aktualnych źródeł energetycznych. LSW doradzała także klientom realizując projekty z zakresu remontów urządzeń do produkcji energii elektrycznej.

Określenie statusu prawnego spółek z sektora energetycznego i kolejowego

Przygotowaliśmy analizy prawne na zlecenie spółek z sektora transportu kolejowego oraz energetyki w zakresie określenia statusu prawnego oraz struktury własnościowej infrastruktury energetycznej niezbędnej do funkcjonowania linii kolejowych.

Prawo Zamówień publicznych

Zamówienia publiczne w sektorze transportu kolejowego

Prawnicy LSW dokonywali oceny procedur przetargowych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń przeznaczonych do obsługi ruchu kolejowego, a także z sukcesem reprezentowali klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia publiczne w sektorze energii odnawialnej

Prawnicy LSW przygotowywali specjalistyczne opinie prawne i konsultacje dotyczące zamówienia publicznego obejmującego rozwiązania innowacyjne z zakresu energii odnawialnej. Wspierali zamawiającego na kolejnych etapach postępowania, między innymi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Zamówienia publiczne w sektorze usług marketingowych i rynkowych

Zespół LSW z sukcesem reprezentował klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu z udziałem podmiotów działających na rynku badania opinii publicznej o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie stosowania rażąco niskiej ceny przez konkurenta wybranego przez zamawiającego.

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Eksperci LSW doradzali klientowi w przetargach organizowanych przez Wojsko Polskie dotyczących m.in. tworzenia i integracji sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania (w tym łączności specjalnej oraz satelitarnej) wykorzystywanego m.in. przez Marynarkę Wojenną, Siły Lądowe oraz Straż Graniczną oraz z sukcesem reprezentowali klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia publiczne w sektorze produkcji stali

Zespół LSW prowadził kompleksowe doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne w ramach umowy ramowej (spory z zamawiającym). Reprezentował wykonawcę w sporach z innymi wykonawcami na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, w tym w zakresie wykonywania umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi.

Zamówienia publiczne w sektorze usług medycznych

Kancelaria LSW opracowywała dokumenty związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia (m.in. SIWZ), w tym na dostawę leków i materiałów medycznych oraz sprzętu laboratoryjnego o wartości powyżej 207.000 euro, jak również opracowywała procedury zakupowe i pracy komisji przetargowej, planowania, dokumentowania oraz sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych. Prawnicy LSW z sukcesem reprezentowali klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych obejmujących wyniki kontroli doraźnej.

Zamówienia publiczne dla branży eventowej

Kancelaria LSW z sukcesem reprezentowała agencję eventową w postępowaniu na „Kompleksową organizację Ceremonii Otwarcia 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017”.

Zamówienia publiczne w sektorze transportu

Prawnicy LSW przygotowywali specjalistyczne opinie prawne i prowadzili konsultacje w związku z przetargami organizowanymi między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Reprezentowali także podmiot przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia dla branży informatycznej i telekomunikacyjnej

Zespół LSW wielokrotnie wspierał wykonawcę w postępowaniach o zamówienia publiczne. Podejmował również zadania doraźne, między innymi na końcowym etapie postępowania zakończonego wyborem oferty innego podmiotu. Efektem takiego wsparcia było w tym przypadku unieważnienie przez zamawiającego postępowania, w tym unieważnienie wyboru oferty, dzięki czemu wykonawca uniknął konieczności wnoszenia odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Finansowanie inwestycji w nieruchomości

Opracowanie systemu inwestowania dla MKiDN

Stworzyliśmy prace koncepcyjne prowadzone na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opracowania systemu finansowania inwestycji polegających na komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości zabytkowych. Porównaliśmy brytyjski model finansowania ochrony zabytków i inwestycji na zabytkach nieruchomych – National Trust.

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze nieruchomości

Projekty PPP

Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami administracji publicznej (MIR, GDDKiA) w zakresie przygotowania i opiniowania rozwiązań z zakresu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pomoc publiczna w sektorze pocztowym

Zespół LSW współpracował z operatorem Poczta Polska S.A. w zakresie oceny możliwych przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o rozwiązania z zakresu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Inwestycje w ramach PPP

Pracownicy LSW posiadają doświadczenie przy realizacji strategicznych projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym budowy inwestycji drogowych i autostradowych oraz inwestycji liniowych dla Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Reprywatyzacja i użytkowanie wieczyste

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Pracownicy LSW posiadają doświadczenie w zakresie sporów dotyczących wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz rozłożenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na raty.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

LSW z sukcesem przeprowadziła postępowanie mające na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved