LSW udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине

Więcej

Nasze działania pro bono

Od 20 lat angażujemy się w działalność społeczną o charakterze non profit. Doradzamy i uczestniczymy w licznych procesach sądowych, dotyczących spraw istotnych dla życia publicznego i społecznego w Polsce.

 • Kancelaria LSW wspiera pro bono 18-letniego Jana Radziwona, który zdecydował się pozwać Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, o ochronę swoich dóbr osobistych. W dniu 19 listopada 2020 roku Janek Radziwon, wówczas nastolatek, brał udział w manifestacji przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie, w trakcie której doszło do zatrzymania niektórych protestujących, w tym Janka. Zarzucono mu przy tym dopuszczenie się przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji. Zatrzymanie Janka dokonane zostało z licznymi nieprawidłowościami, z zastosowaniem środków przymusu fizycznego w wymiarze rażąco nieproporcjonalnym, spędził całą noc na komisariacie, natomiast Jego rodzina nie została poinformowana o miejscu jego przebywania. Sprawa miała charakter precedensowy. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Hanna Marcinkiewicz, Maria Dżaluk, Maciej Ślusarek i Karolina Kucharska. >>>
 • Kancelaria LSW reprezentowała pro bono Fundację Akademii Aktywnego Rozwoju, zajmującą się rekrutacją młodych sportowców do szkół lub uczelni na terenie Stanów Zjednoczonych. Zakres prac kancelarii LSW obejmował wsparcie Fundacji od strony prawnej w związku z wypadkiem komunikacyjnym pojazdu wykorzystywanego przez Fundację, w tym czynności mające na celu uzyskanie dla Fundacji odszkodowania uzupełniającego od ubezpieczyciela oraz prowadzenie negocjacji z podmiotami trzecimi w zakresie naprawienia wyrządzonej Fundacji szkody. Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy od lat wspiera Klientów działających w branży sportowej, edukacyjnej oraz charytatywnej. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono –  Katarzyna Michalik, Paulina Rudowicz-Jastrzębska i Kamil Boruta. >>>

 • LSW reprezentowała Rzecznika Praw Obywatelskich -Adama Bodnara w sprawie z powództwa Telewizji Polskiej S.A. Profesor Adam Bodnar jako osoba fizyczna został pozwany przez TVP o naruszenie dóbr osobistych. Telewizja kwestionowała wypowiedź RPO w jednym z programów publicystycznych, w którym Profesor Adam Bodnar wypowiadał się na temat zjawiska mowy nienawiści i formułował wątpliwości w odniesieniu do prawidłowości działalności telewizji publicznej w tym właśnie zakresie. Co istotne, po przedłożeniu odpowiedzi na pozew, sprawa została przez Sąd rozstrzygnięta już na pierwszej rozprawie-pozew TVP został oddalony. Sąd stwierdził, iż bez wątpienia RPO występował w programie jako RPO, a przedmiot wywiadu dotyczył zagadnień, które są elementem debaty publicznej. Analiza zapisu audio-wizualnego wywiadu doprowadziła Sąd do wniosku, iż w kwestionowanym przez TVP wywiadzie, RPO wyrażał wyłącznie wątpliwości i opinie, w tym konieczność wyjaśnienia i zbadania zagadnień mowy nienawiści, pluralizmu informacyjnego i roli mediów w kształtowaniu postaw społecznych. Dokonując przedmiotowej analizy, Sąd uwzględnił dynamikę wywiadu, w tym formę pytań prowadzącego rozmowę. Jednocześnie wskazał, iż TVP, mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, w tym misję społeczną, musi liczyć się z krytycznymi opiniami na jej temat. Formułowanie wątpliwości i pytań dotyczących działalności TVP i charakteru materiałów rozpowszechnianych przez TVP, Sąd uznał za leżące w kompetencjach RPO i nie naruszające dóbr osobistych TVP. Sąd Apelacyjny podtrzymał w całości wyrok I instancji. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Maciej Ślusarek, Sandra Wieczorek, Maria Dżaluk i Karolina Kucharska. >>>
 • Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, reprezentowała dziennikarkę Justynę Śliwowską-Mróz na zasadach pro bono. Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot wyborczy, w którym wykorzystano wizerunek dziennikarki – Justyny Śliwowskiej-Mróz – bez jej zgody. Dziennikarka wytoczyła powództwo cywilne o naruszenie dóbr osobistych. 9 grudnia 2020 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prawa i Sprawiedliwości podkreślając, że partia nie była uprawniona do rozpowszechniania wizerunku dziennikarki bez jej zgody. Więcej informacji na stronie Fundacji:https://www.hfhr.pl/sad-oddalil-apelacje-pis-od-wyroku-w-sprawie-wykorzystania-wizerunku-dziennikarki-w-antyuchodzczym-spocie Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Maciej Ślusarek i Hanna Marcinkiewicz. >>>
 • Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy odniosła sukces w obronie dobrego imienia zmarłego Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił prawomocnie powództwo reprezentowanych przez naszą Kancelarię synów Pana Tadeusza Mazowieckiego przeciwko Pani Annie Jaśkowskiej – radnej Rady Miasta Lublina poprzedniej kadencji. Sprawa dotyczyła ochrony kultu pamięci po zmarłym ojcu Premierze RP. Sąd Apelacyjny zobowiązał pozwaną do opublikowania w popularnych mediach ogólnopolskich i lokalnych, oraz w ramach odczytu podczas sesji Rady Miasta Lublina przeprosin za głoszenie nieprawdziwych i rażąco godzących w dobre imię Pana Tadeusza Mazowieckiego informacji, jakoby za swojego życia był „stalinowcem, komunistą, agentem NKWD” i „kolaborował z okupacyjną bolszewicką władzą”. Wyrok jest prawomocny. Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w tak ważnej sprawie i cieszymy się z kolejnego sukcesu praktyki procesowej. LSW stale pomaga w innych sprawach dotyczących ochrony dobrego imienia Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Maciej Ślusarek i Katarzyna Lejman. >>>

 • Kancelaria LSW reprezentowała Fundację Akcja Demokracja w sporze sądowym o granice dozwolonej krytyki publicznej przeciwko właścicielom portalu Zrzutka.pl. Fundacja wystąpiła do LSW z prośbą o wsparcie prawne wobec roszczeń skierowanych przeciwko Fundacji przez spółkę Zrzutka.pl. Sprawa dotyczy publicznego oprotestowania przez Fundację faktu utrzymywania na portalu Zrzutka.pl zbiórki publicznej finansującej działalność Straży Narodowej–paramilitarnej organizacji o radykalnych poglądach. Fundacja podjęła liczne apele do właścicieli portalu o zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, tj. twórcy Straży Narodowej i zamknięcie zbiórki. W kampanii społecznej zachowała umiar i rzeczowość, wyczerpująco uzasadniając krytykę pod adresem Zrzutki.pl, biernej wobec drastycznych metod działania Straży Narodowej, finansowanych dzięki funkcjonalnościom portalu. W listopadzie Fundacja została pozwana przez spółkę właściciela portalu o naruszenie dóbr osobistych. Złożony pozew należy do akcji typu SLAPP, tym pojęciem określa się działania prawne podejmowane przeciwko aktywistom w celu wywarcia na nich nacisku, by zarzucili swoją społeczną działalność na danym polu. Niezależnie od tego, jak ocenia się działalność Straży Narodowej i sposób funkcjonowania portalu Zrzutka, Fundacja Akcja Demokracja tak jak inni uczestnicy dyskusji publicznej ma prawo do krytyki zjawisk, które w jej ocenie nie służą społeczeństwu. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Maciej Ślusarek, Katarzyna Lejman, Karolina Kucharska i Adrian Chodyna.
 • W procesie o naruszenie dóbr osobistych komendanta straży leśnej, reżysera i aktywistę Bartosza Staszewskiego, reprezentował pro bono adwokat Piotr Nikołajuk z kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Proces dotyczył rozpowszechniania wizerunku komendanta Straży Leśnej, który został zarejestrowany w trakcie jednego z protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, które miały miejsce w 2017 r. Materiał dokumentował działania protestujących oraz interwencje podejmowane przez pracowników Straży Leśnej. Film został wyświetlony przez 220 tysięcy osób. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 258/19) w wydanym wyroku podkreślił szczególną rolę prywatnych, dokumentalistycznych materiałów jako instrumentu kontroli legalności i profesjonalizmu działań władzy państwowej i jej organów. Jednocześnie wskazał, że siła przekazu jest mocniejsza, gdy widzimy twarz przedstawiciela władzy publicznej. Powództwo przeciwko Panu Bartoszowi działającemu w interesie publicznym zostało w całości oddalone. Wyrok jest prawomocny. Sprawę monitorowała HFPR z uwagi na doniosłość wyroku. Imię i nazwisko prawnika uczestniczącego w działaniu pro bono – Piotr Nikołajuk. >>>
 • Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy reprezentowała pro bono Fundację Habitat for Humanity zajmującą się wspieraniem niezamożnych osób, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Zakres prac kancelarii LSW obejmował wsparcie Fundacji w przygotowaniu szablonów listów intencyjnych oraz umów, które miały być stosowane w relacjach z partnerami Fundacji, tj. podmiotami (instytucjami, OPS, organizacjami pozarządowymi) prowadzącymi obiekty zbiorowego zakwaterowania np. domy samotnej matki, centra interwencji kryzysowych, domy dziecka. Zakres prac kancelarii LSW obejmował także Analizę umowy Fundacji. W ramach przygotowania szablonów listów intencyjnych oraz umów pomagaliśmy Fundacji w odpowiednim skonstruowaniu klauzuli dotyczącej: RODO, ochrony logotypu Fundacji czy odpowiedniego zredagowania kwestii związanych z zezwoleniami i koncesjami. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Kamil Boruta, Katarzyna Michalik, Bartosz Mysiak i Marta Żemajtis.

 • LSW reprezentowała Fundację Instytut Reportażu. Sprawa dotyczy reakcji Fundacji na wulgarny i homofobiczny wpis opublikowany na portalu społecznościowym Facebook przez prezesa Browarów Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o., producenta piwa „Ciechan”. Fundacja, w ramach swojej działalności, w celu okazania solidarności ze wszystkimi urażonymi osobami, wyraziła stanowczy brak akceptacji dla takich słów oraz zapowiedziała zerwanie współpracy z Browarem oraz zorganizowała publiczne wylewanie piwa „Ciechan” przed prowadzonym przez Fundację lokalem-księgarnią „Wrzenie Świata”. W odpowiedzi na działania Fundacji producent piwa „Ciechan” (i połączona z nią kapitałowo i osobowo spółka) wniosły przeciwko Fundacji powództwo cywilne, zarzucając Fundacji popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji w postaci nawoływania do bojkotu produktów tych spółek. Sądy obu instancji uznały, że Fundacja dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji. W naszym odczuciu Sądy błędnie przyjęły, że podstawą rozróżnienia bojkotu, jako czynu nieuczciwej konkurencji, od bojkotu społecznego, mającego podłoże ideologiczne, jest występowanie celu ekonomicznego rozumianego jako wyrządzenie szkody ekonomicznej krytykowanemu podmiotowi. Pisane rozumowanie jest obarczone istotnym błędem logicznym, gdyż w jego świetle nie może istnieć bojkot, który byłby dopuszczalną formą krytyki–każdy bojkot ma na celu wywołanie pewnej dolegliwości ekonomicznej po stronie krytykowanego. W tej sprawie została wystosowana skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Imiona i nazwiska prawników uczestniczących w działaniu pro bono – Katarzyna Lejman, Katarzyna Ciepiela i Maria Dżaluk.

 • W 18. edycji rankingu Rzeczpospolita 2020, kakncelaria LSW otrzymała wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii! Wychodząc naprzeciw potrzebującym i walczącym w pierwszej linii frontu, kancelaria włączyła się do akcji fundacji Jesteśmy razem. Pomagamy. Cieszymy się, że w tych ciężkich chwilach możemy wspomóc potrzebujących, którzy każdego dnia walczą o nasze zdrowie i życie. >>>

 • LSW pomagało sfinalizować transakcję odzyskania obrazu skradzionego przez nazistów podczas II wojny światowej. Obraz trafił do prawowitych właścicieli. Transakcja obejmowała m. in. zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego i organizację specjalistycznego przewozu dzieł sztuki. Kancelaria doradzała w tej sprawie pro bono.

 • Wspieramy i reprezentujemy Rzecznika Praw Obywatelskich w sporze dotyczącym pozwu Telewizji Polskiej przeciwko Adamowi Bodnarowi (jako osobie fizycznej). Więcej informacji na ten temat: >>>

 • Od wielu lat pomagamy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Narodowego. Głównym celem Stowarzyszenia, jest realizowanie projektów popularyzujących Muzeum Narodowe i znajdujące się w nim zbiory. Ponadto, Stowarzyszenie wspiera działalność Muzeum w innych aspektach, organizując między innymi liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym. Jednym z największych projektów Stowarzyszenia, jest organizowany cyklicznie bal dobroczynny pt. "Spragnieni Piękna". Dochód z balu przeznaczany jest w całości na działania programowe Muzeum. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ich działaniami pod adresem: https://przyjacielemnw.pl/ Imię i nazwisko prawnika uczestniczącego w działaniu pro bono – Paweł Baran.

 • Reprezentujemy także Muzeum Narodowe w Warszawie w sporze ze spadkobiercami Pałacu Królikarnia w Warszawie. Więcej informacji >>>

 • Spór o Muzeum II Wojny Światowej: twórców oryginalnej wystawy Muzeum - Pawła Machcewicza, Piotra Majewskiego, Rafała Wnuka i Janusza Marszalca - reprezentują Katarzyna Lejman i Maciej Ślusarek. Więcej na ten temat:

  • Prawa autorskie między historią a polityką - więcej informacji >>>
  • Muzeum II Wojny Światowej - spór trwa - więcej informacji >>>
  • Maciej Ślusarek broni autorów wystawy Muzeum II Wojny Światowej - więcej informacji >>>
 • W ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka:

  • występowaliśmy też jako pełnomocnicy osób publicznych w sprawach o ochronę dóbr osobistych, które były istotnym głosem w dyskusji o jakości debaty publicznej w naszym kraju. Prowadzona przez zespół LSW na zasadach pro bono sprawa historyka z IPN, który napisał krytyczną recenzję książki historycznej prof. KUL, była objęta Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  • doradzamy i reprezentujemy w procesie cywilnym obywatelkę Czeczenii, w której imieniu dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Sprawa objęta jest Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  • reprezentujemy dziennikarkę w związku z użyciem jej wizerunku w materiale wyborczym. Więcej informacji >>>

 • Wspieraliśmy znanego dziennikarza, który padł ofiarą nielegalnej działalności służb specjalnych.
 • Braliśmy udział w precedensowym postępowaniu dotyczącym jawności materiałów publicznych w tak wrażliwej sferze, jaką jest wytwarzanie i dystrybucja leków.
 • Prowadziliśmy precedensową sprawę dotyczącą ujawnienia tożsamości znanej blogerki spraw politycznych przeciwko jednemu z polskich dzienników.
 • Reprezentowaliśmy Polaka z Białorusi bezpodstawnie pozbawionego Karty Polaka przez polską administrację oraz rodziców kilkuletniej dziewczynki, która zginęła po potrąceniu przez samochód w czasie przechodzenia przez jezdnię.

Wśród organizacji współpracujących z LSW są między innymi:

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved