Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która zaczęła obowiązywać w dniu 22 lutego br. wprowadziła zmiany w przepisach prawa pracy dotyczących zasad wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Ustawodawca zdecydował się jednak na wprowadzenie przepisów przejściowych, które mają za zadanie ułatwić pracodawcy dostosowanie się do nowych regulacji.

Zgodnie z tymi zasadami:

  • do umów o pracę zawartych na czas określony, które zostały wypowiedziane przed 22 lutego br. stosuje się dwutygodniowy okres wypowiedzenia, zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami;
  • umowy na czas określony, zawarte przed 22 lutego br. i trwające po tym dniu, nie mające wprowadzonej klauzuli dopuszczającej ich wypowiedzenie z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia – pozostają niewypowiadalne;
  • do umów na czas określony trwających w dniu 22 br. lutego mają zastosowane nowe limity, jednak do 33 miesięcznego limitu wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony począwszy od dnia 22 lutego br. (limit upływa w dniu 21 listopada 2018 r.);
  • jeżeli w dniu 22 lutego br. trwała pierwsza umowa na czas określony jest ona traktowana jako pierwsza umowa do nowego limitu umów na czas określony;
  • jeżeli w dniu 22 lutego br. trwała druga umowa na czas określony jest ona traktowana jako druga do nowego limitu umów na czas określony;
  • umowa na czas określony zawarta od dnia 22 lutego 2016 r., w okresie jednego miesiąca od rozwiązania drugiej umowy na czas określony, który rozpoczął bieg przed 22 lutego 2016 r. lub w dniu 22 lutego 2016 r. – jest uważana za umowę zawartą na czas nieokreślony;
  • jeżeli w dniu 22 lutego 2016 r. trwała umowa zawarta na okres kadencji (np. członka zarządu), to pracodawca powinien w ciągu 3 miesięcy wprowadzić do takiej umowy postanowienia o celu, dla którego taka umowa została zawarta;
  • jeżeli w dniu 22 lutego 2016 r. trwała umowa zawarta na czas określony, w stosunku do które pracodawca uważa że nie powinna być limitowana ze względu na obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, to pracodawca powinien:

- w ciągu 3 miesięcy od dnia 22 lutego br. zamieścić w takiej umowie informację o przyczynach obiektywnie uzasadniających jej zawarcie;

- w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy zawiadomić inspektora PIP, o tym że ma zawartą z pracownikiem nielimitowaną umowę na czas określony, wraz z informacją o przyczynie jej zawarcia.

 

Autor: Anna Stykowska-Sikora