Kwiecień przyniósł dobrą nowinę z Luksemburga.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął spór o charakter spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (sygn. C-357/13) i uznał, że SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu tej Dyrektywy.

Taki pogląd nie pozostaje bez znaczenia dla opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) m.in. wniesienia wkładów do SKA.

TSUE zajął się sprawą z uwagi na skierowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pytanie prejudycjalne dotyczące charakteru spółki komandytowo-akcyjnej. Spór przed sądem krajowym wymógł od TSUE konieczność określenia, czy dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych SKA powinna być uznawana za spółkę kapitałową. TSUE w wydanym orzeczeniu uznał, że polska spółka komandytowo-akcyjna w świetle unijnej dyrektywy powinna być za taką właśnie spółkę uznawana.

Polskie przepisy o PCC nie zostały zharmonizowane z unijną Dyrektywą 2008/7/WE, nakładały i nakładają podatek PCC na czynności cywilnoprawne dotyczące SKA na analogicznych zasadach, jak na pozostałe spółki osobowe. Wspomniany wyrok TSUE kolejny raz potwierdził, że brak dostosowania przepisów krajowych nie może działać na niekorzyść podatników.

Powyższy wyrok powinien spotkać się z zainteresowaniem w szczególności tych przedsiębiorców czy inwestorów, którzy w ramach podejmowanych w ostatnich latach aktywności biznesowych, korzystali z podmiotów takich jak spółki komandytowo-akcyjne.

O ile prawdą jest, że SKA straciły na popularności z uwagi na zmiany w zasadach ich opodatkowania, to jednak na przestrzeni ostatnich lat SKA była popularną i w niektórych sytuacjach niezwykle korzystną formą prowadzenia biznesu.

W efekcie uzasadnionym działaniem jest weryfikacja podjętych historycznie działań biznesowych na przestrzeni ostatnich lat w celu sprawdzenia czy w związku z przeprowadzonymi transakcjami z udziałem SKA notariusz obsługujący transakcję pobrał 0,5% PCC. W szczególności warto prześwietlić transakcje takie jak wniesienie wkładów niepieniężnych do SKA, przekształcenie innej spółki w SKA czy połączenie SKA z inną spółką.

Przywołany wyrok daje realne szanse na uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, który został zapłacony przy tego typu transakcjach. Co warte odnotowania - proces polegający na odzyskiwaniu nadpłaconego podatku w tym zakresie jest w pełni bezpieczny.

Prawdą jest, że wyrok TSUE nie odnosi wprost do powstania nadpłaty w PCC, ale daje silny oręż podatnikom, którzy zechcą wystąpić o stwierdzenie i zwrot nadpłaty PCC przy znacznej większości transakcji dotyczących SKA.

Niewykluczonym jest również, że wyrok ten, oprócz tego, że zwiększył szanse na zwrot PCC przy transakcjach dotyczących SKA, to może przysłużyć się również dyskusjom i sporom w zakresie opodatkowania PCC działań restrukturyzacyjnych dotyczących spółek komandytowych.

Firma LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy pomaga w przeprowadzaniu całego procesu odzyskania nienależnie zapłaconego podatku PCC jak również w optymalnym podatkowo planowaniu przyszłych procesów biznesowych.