3 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy dokonując rozpoznania skargi kasacyjnej KGHM, od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uchylającego uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM, dotyczącą niepowołania do rady nadzorczej kandydata wybranego przez pracowników KGHM, oddalając skargę uznał, że tzw. „negatywne uchwały” podlegają zaskarżeniu. 

W ocenie Sądu Najwyższego ustawowy nakaz wyboru przedstawicieli pracowników wynikający z ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji jest dopuszczalnym ograniczeniem praw akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy pracownicy w spółkach z udziałem Skarbu Państwa mają prawo wyboru członków rady nadzorczej, a wynik tych wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia. Sąd uznał, iż świadome pomijanie przepisów, może zostać zakwalifikowane jako naruszenie dobrych obyczajów, co może stanowić podstawę do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały w trybie art. 422 Kodeksu spółek handlowych. 

Oznacza to, iż walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek z udziałem Skarbu Państwa nie może nie powołać do rady nadzorczej osób wskazanych przez pracowników spółki. Powyższy wyrok Sądu Najwyższego może mieć charakter precedensowy i ma znaczenie dla spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie składu ich rad nadzorczych.