Dnia 21 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 49/14 podjął uchwałę, w której wskazał, że:

​„Jeżeli stwierdzono nieważność decyzji administracyjnej odmawiającej przyznania byłemu właścicielowi nieruchomości prawa własności czasowej na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), źródłem poniesionej przez niego (jego następców prawnych) szkody może być także wydana z naruszeniem prawa decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku położonym na tej nieruchomości.”

Stanowisko Sądu Najwyższego może pomóc wielu osobom dochodzącym roszczeń odszkodowawczych na gruncie dekretu warszawskiego, ponieważ w wielu przypadkach może to oznaczać, że roszczenia – wcześniej uznane za przedawnione – mogą być jednak nadal dochodzone na drodze sądowej.