Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustaw PIT i CIT przewidujący m.in. opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych. Projekt trafi teraz do Senatu, ale nie zanosi się by coś stanęło na drodze ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian w zakresie CFC. Nowe przepisy mają wejść w życie co do zasady z początkiem roku 2015.

Jak wynika z informacji prezentowanych przez ustawodawcę, wprowadzane przepisy nie są novum na arenie międzynarodowej. Podobne stosują też Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Włochy i Estonia. A Poza Europą: USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Indonezja, Meksyk, RPA, Korea Południowa, Argentyna, Brazylia, Izrael, Turcja, Chiny. Wprowadzenie tych przepisów to wynik zaleceń UE i OECD.

Przepisy dotyczące CFC mają przede wszystkim zwalczać szkodliwą konkurencję stosowaną przez państwa o preferencyjnych systemach podatkowych (w tym raje podatkowe), gdzie polscy rezydenci podatkowi zakładają spółki zależne lub zakłady.

Założeniem CFC jest zwalczanie struktur, dla stworzenia których głównym powodem było uniknięcie, odroczenie bądź zmniejszenie obowiązku podatkowego. Celem, który przyświecał ustawodawcy było, by wprowadzenie przepisów dotyczących CFC  skutkowało obowiązkiem zapłaty w Polsce, w określonych warunkach, 19% podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych lub zagranicznych zakładów. Co więcej przepisy CFC mają wprowadzić szereg wymogów administracyjnych i sprawozdawczych w przypadku posiadania takich spółek i zakładów (w tym m.in. obowiązek prowadzenia rejestrów zagranicznych spółek, prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej, składania zeznań podatkowych dla zagranicznych spółek zależnych).

Przepisy CFC mają dotyczyć przedsiębiorców, którzy spełnią łącznie trzy warunki:

  • posiadanie w sposób pośredni lub bezpośredni co najmniej 25% udziałów w kapitale  zagranicznej spółki lub 25% głosów w jej organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów, z którymi związane jest prawo do uczestniczenia w zyskach tej spółki; 
  • co najmniej połowa przychodów zagranicznej spółki musi pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów czy akcji, wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń, gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych; 
  • co najmniej jeden z powyższych rodzajów przychodów podlegał w państwie, gdzie zagraniczna spółka ma siedzibę lub zarząd, opodatkowaniu według stawki niższej niż 14,25 %. 

Co więcej dla zastosowania przepisów CFC nie będzie wymagane spełnienie powyższych wymogów w sytuacji gdy polski podatnik będzie posiadał udziały w spółkach z siedzibą lub zarządem w krajach uznawanych za tzw. „raje podatkowe” – tu przepisy CFC działają automatycznie.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że przepisy CFC  nie będą znajdować zastosowania do zagranicznych spółek kontrolowanych, które będą podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie UE lub w państwie należącym do EOG, jeżeli prowadzą one  w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą (przy czym brak definicji „rzeczywistej” działalności może być kolejnym polem do sporów z organami podatkowymi).

Kolejne wyłączenie stosowania przepisów CFC odnosi się do tych, których zagraniczne spółki kontrolowane nie przekroczyły  w roku podatkowym 250 tys. euro przychodów albo prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą poza UE i EOG, gdzie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, a ich dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu tej działalności (przy założeniu, że polskie organy podatkowe mają możliwość uzyskania informacji podatkowych z tych krajów).

Istotnym jednak jest, że nawet w sytuacji gdy zagraniczne spółki będą wyłączone w zakresie opodatkowania w Polsce uwzględniając przepisy CFC, to wyłączenie to nie eliminuje dodatkowych obowiązków administracyjno-dokumentacyjnych (wskazanych w przepisach CFC).

Dla tych z Państwa, którzy już dziś wiedzą, że powyższy problem ich dotyczy rekomendujemy zawczasu przeanalizować zagraniczny portfel inwestycyjny pod kątem wpływu przepisów CFC na ich sytuację i ewentualne dodatkowe obciążenia podatkowe, które mogą się pojawić.

Z kolei Ci z Państwa, którzy planują ekspansję na arenę międzynarodową, podczas planowania przyszłych działań powinni mieć świadomość regulacji CFC i w odpowiedni sposób zbudować przyszły model biznesowy.

Wprowadzenie regulacji CFC będzie stanowić rewolucyjną zmianę, do której warto zawczasu się przygotowywać.

Zespół podatkowy LSW dysponuje opracowanymi koncepcjami pozwalającymi na minimalizację niekorzystnych skutków wprowadzanych przepisów CFC.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia lub jeżeli po lekturze naszej informacji pojawiły się u Państwa jakiekolwiek pytania - zachęcamy do kontaktu.