Założeniem wprowadzanych zmian jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów (tj. np. w charakterze opłat licencyjnych, za prawa autorskie, za prawa do znaków towarowych, ale nie tylko) do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o korzystniejszych niż Polska stawkach podatkowych.

Wspomniane zagadnienie zakłada opodatkowanie u polskiego podatnika dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Wprowadzone przepisy określają, w jakich przypadkach spółka zagraniczna może zostać za taką uznana.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznaje się spółkę, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium wymienionym na tzw. „czarnej liście rajów podatkowych”.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w których spółka posiada siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo z którym Unia Europejska nie zawarła umowy o wymianie informacji.

Trzeci zaś stanowi, że będziemy mieć do czynienia z zagraniczną spółką kontrolowaną, w sytuacji gdy wystąpią łącznie trzy elementy, o których niżej.

Pierwszy z tych elementów to bezpośrednie lub pośrednie posiadanie przez podatnika co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym, 25% udziałów w zysku lub 25% praw głosu. Posiadanie pośrednie ma oznaczać tyle, że ustawodawca nie dopuszcza wykorzystania przez podatnika spółki celowej, która formalnie byłaby posiadaczem udziałów, czy podzielenia udziałów pomiędzy kilka spółek celowych. Co ciekawe i co warto zaznaczyć, w zakresie oddziaływania podatku dochodowego od osób fizycznych poziom posiadanych udziałów będzie określany łącznie z małżonkiem podatnika, a także jego krewnymi do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Drugi dotyczy charakteru osiąganych przychodów. W świetle nowych regulacji by element ten został spełniony, to co najmniej połowę przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej muszą stanowić przychody pasywne, takie jak: dywidendy, przychody ze zbycia akcji i udziałów, praw autorskich, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, wierzytelności, przychody z pożyczek czy odsetek.

Trzeci i ostatni element to opodatkowane tych przychodów według stawki niższej o co najmniej 25% od stawki polskiej, zwolnienie bądź wyłączenie spod opodatkowania. Przy założeniu, że Polska stawka wynosi 19%, to stawką, o której mowa w tych przepisach będzie stawka na poziomie 14,25%.

Ustawodawca wprowadził również wyjątki, które zwalniają z obowiązku stosowania tych regulacji. Przykładowo za zagraniczną spółkę kontrolowaną nie zostanie uznana spółka, której przychód nie przewyższa 250.000 Euro albo gdy podatnik wykaże, iż działalność prowadzona przez taką spółkę jest rzeczywista.

Wprowadzane zmiany w zakresie regulacji CFC stanowią rewolucyjną zmianę, do której warto zawczasu się przygotowywać.

Pytanie jakie od razu się pojawia to kiedy przepisy o CFC wchodzą w życie. Prezydent wprawdzie już podpisał ustawę, ale należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Ustawodawca zakładał zapewne, że ogłoszenie ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw nastąpi we wrześniu 2014 r., dzięki czemu przepisy w zakresie CFC weszłyby w życie od stycznia 2015 r. (ustawa zmieniająca zakłada, że przepisy te wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia). Ustawa zmieniająca nie została jednak opublikowana w Dzienniku Ustaw we wrześniu. Zatem przy założeniu, że ogłoszenie w Dzienniku Ustaw nastąpi w np. w październiku 2014 r., to przepisy dotyczące CFC wejdą w życie w lutym 2015 r., ale będą stosowane dopiero od początku kolejnego roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. To z kolei prowadzi do wniosku, że zagraniczne spółki kontrolowane, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zostaną objęte przepisami w zakresie CFC dopiero od początku kolejnego roku podatkowego, czyli od 1 stycznia 2016 r.

Konsekwencją nieogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw we wrześniu będzie również to, że dla tych polskich spółek, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy moment rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących CFC zostanie również odsunięty w czasie. (Należy jednak pamiętać by dokonać sprawdzenia roku podatkowego spółki zagranicznej, gdyż to od tego zależy moment stosowania przepisów CFC).

 

Opisana zmiana to niestety nie jedyna, jaką funduje nam ustawodawca w ramach wskazanej ustawy zmieniającej. Wiele z nich wejdzie w życie niedługo po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Będziemy o nich już wkrótce informować, w kolejnych newsletterach.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia lub jeżeli po lekturze naszej informacji pojawiły się u Państwa jakiekolwiek pytania - zachęcamy do kontaktu.