Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która zaczęła obowiązywać w dniu 22 lutego br. wprowadziła zmiany w przepisach prawa pracy dotyczących zasad wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.

Do dnia 22 lutego br. przepisy Kodeksu pracy wskazywały, że umowa o pracę zawarta na czas określony mogła być wypowiedziana, jeżeli strony stosunku pracy w umowie zastrzegły możliwość takiego wypowiedzenia (za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia przy umowach zawieranych na co najmniej 6 miesięcy). Od 22 lutego br. każda ze stron stosunku pracy będzie mogła wypowiedzieć każdą umowę o pracę. Oznacza to, że:

  • nie ma konieczności zastrzegania w umowach o pracę zawieranych na czas określony klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia;
  • również umowa zawarta na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy może zostać wypowiedziana przed upływem okresu na jaki została zawarta.

Zmiana w przepisach polega również na tym, że okres wypowiedzenia zarówno umów na czas określony, jak i umów na czas nieokreślony jest ustalany tak samo (na podstawie art. 36 k.p.).

Oznacza to, że od 22 lutego br. okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Po zmianie przepisów nie obowiązują również krótsze okresy wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony zawartych na zastępstwo nieobecnego pracownika.

W związku z powyższym każdy pracodawca powinien pamiętać o poinformowaniu pracowników z którymi zawarł umowy na czas określony (w tym umowy na zastępstwo), że ich okres wypowiedzenia po 22 lutego br. wynika z art. 36 k.p. (w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia).

Wskazywanie w pisemnym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny tego wypowiedzenia oraz dokonywanie konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową – nadal są zastrzeżone dla umów zawartych na czas nieokreślony.

 

Autor: Anna Stykowska-Sikora