"Agencje reklamowe – nowe ryzyka w podatku od towarów i usług."

Do niedawna, zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne prezentowały, co do zasady, spójną linię interpretacyjną w zakresie zagadnienia opodatkowania podatkiem VAT wydania nagród laureatom „akcji marketingowych”. Akceptowany był pogląd, że w sytuacji gdy np. agencja reklamowa organizuje dla swojego kontrahenta akcję marketingową, tj. agencji powierzone zostają niemal wszystkie czynności związane z obsługą danej akcji jak np. czynności organizacyjne, administracyjne związane z kompleksową obsługą, jak również nabycie nagród, a następnie ich wydanie uczestnikom/laureatom (i gdy za wyświadczenie kompleksowej usługi reklamowej agencja wystawia kontrahentom faktury VAT i opodatkowuje je stawką podstawową, a kalkulując należne agencji wynagrodzenie, uwzględnia koszty związane z obsługą danej akcji marketingowej, swoją marżę oraz wartość nabytych nagród), to w takim przypadku agencja świadczy kompleksową usługę reklamową i wydanie nagród laureatom nie stanowi dostawy towarów, tym samym agencja nie jest zobligowana do odrębnego opodatkowywania podatkiem VAT tego wydania.

Tymczasem z początkiem roku 2013 r., niektóre organy, w tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zaczęły prezentować stanowisko,  w świetle którego czynność wydania przez agencję nagród laureatom akcji marketingowych w ramach świadczonej usługi marketingowej, jako dostawa towarów, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Co więcej takie stanowisko zostało również poparte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 25 października 2013 r. (III SA/Wa 1221/13), a wcześniej w wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r. (III SA/Wa 3292/12).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jak i WSA w Warszawie opierają swoje stanowisko, na wyrokach Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o sygnaturach C-53/09 i C-55/09 (datowanych na dzień 7 października 2010 r.). Co ciekawe inne ośrodki, jak np. WSA w Krakowie (wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r. o sygn. I SA/Kr 1593/12) czy WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 8 października 2012 r. o sygn. III SA/Gl 976/12), pomimo, iż uwzględniają wnioski płynące z przywołanych wyroków TSUE, prezentują stanowisko zgodne z tym prezentowanym przez ostatnie lata (korzystnym dla agencji reklamowych) i stoją na stanowisku, że w przypadku takim jak w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z jedną usługą marketingową, a nie dwoma świadczeniami stanowiącymi czynności opodatkowane - usługę marketingową i dostawę towarów w postaci nagród. Co więcej sąd w Krakowie i Gliwicach zauważa, że ta sama czynność nie może stanowić dostawy towarów i jednocześnie świadczenia usług.

Uwzględniając rozbieżność stanowisk wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również fakt, iż wyroki WSA w Warszawie są nieprawomocne, należy ze zwiększoną uwagą planować dalsze strategie marketingowe i oczekiwać na rozstrzygnięcie prezentowanego zagadnienia przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Michał Krysik
Doradca podatkowy