Gwarancja minimalnej stawki za godzinę pracy zleceniobiorców wynika z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 1265). W 2017 r. wynosi ona 13 zł, jednak  w kolejnych latach kalendarzowych stawka ta będzie wzrastała o taki sam procent, o jaki wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co istotne,  stawka minimalna obejmuje również tzw. samozatrudnionych, tj. osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, które świadczą przedsiębiorcy usługi na podstawie umowy o świadczenie usług.

Oznacza to, że w każdej umowie zlecenia, czy też umowie o świadczenie usług wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była ona niższa od minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie będzie niższa, zleceniobiorcy i tak będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Jednak nie wszyscy skorzystają na nowych przepisach. Zasada stawki minimalnej od umowy zlecenia nie obejmuje m.in.:

- przedsiębiorców zatrudniających inne osoby do wykonania usługi dla podmiotu zlecającego (nie świadczących usług osobiście). W takim przypadku to przedsiębiorca musi zapewnić wynagrodzenie minimalne swoim zleceniobiorcom. Nie przysługuje mu natomiast wynagrodzenie minimalne od podmiotu zlecającego;

- umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie ich wykonania decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (wyłączenie to nie będzie obejmowało przypadków, w których wykonanie zlecenia lub świadczenie usług w konkretnym miejscu lub czasie wynika z umowy bądź istoty zlecenia lub usługi np. ochrona obiektów, sprzątanie, opieka nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną; wyłączenie nie będzie miało w szczególności zastosowania w przypadku, gdy w umowie zostaną wskazane np. trzy lokalizacje, których dotyczyć ma świadczona usługa, przy czym o kolejności i czasie realizacji usługi w kolejnych lokalizacjach będzie decydował sam zleceniobiorca);

- umów zlecenia, na podstawie których są wykonywane usługi polegające na sprawowaniu opieki nad grupą osób albo osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi te są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba;

- umowy dotyczące usług opieki domowej nad osobą: niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku – gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Anna Stykowska-Sikora