Nowelizacja ma na celu, przede wszystkim, wprowadzenie ułatwień związanych z zakładaniem i rejestracją stowarzyszeń w KRS. Poniżej prezentujemy najważniejsze z wprowadzonych zmian.
Pierwsza – niewątpliwie bardzo istotna – związana jest ze zmniejszeniem liczby osób – tzw. członków założycieli – które mogą założyć stowarzyszenie . Przed nowelizacją, do zarejestrowania stowarzyszenia wymagana była inicjatywa 15 obywateli. Tę liczbę zmniejszono do 7. To niezwykle istotne zwłaszcza dla małych środowisk lokalnych, dla których bariera 15 członków była często nie do pokonania i wiązała się z rezygnacją z założenia stowarzyszenia.
Kolejną zmiana w znowelizowanych przepisach to usunięcie zapisu przyznającego sądom rejestrowym aż trzy miesiące na rozpoznanie wniosku o rejestrację stowarzyszenia.  W obecnym stanie prawnym, do rejestracji stowarzyszenia będzie miał zastosowanie przepis art. 20a, znajdujący się w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769), który na rozpoznanie wniosku przyznaje sądowi 7 dni.
Zmianie uległy także regulacje dotyczące nadzoru nad stowarzyszeniem. Dotychczas, organ ten brał aktywny udział w procesie badania statutu, a więc także we wstępnym etapie rejestracji, nierzadko istotnie go wydłużając. Od teraz tylko sąd rejestrowy jest uprawniony do zbadania poprawności statutu na etapie rejestracji stowarzyszenia, a jego treść jest wysłana do organu nadzoru dopiero po rejestracji stowarzyszenia.
Oprócz tego, organ nadzoru, żądając od stowarzyszeń wyjaśnień, będzie musiał żądanie odpowiednio uzasadnić. Nadzór nad stowarzyszeniami będzie sprawowany wyłącznie w zakresie działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Co równie istotne, postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru KRS  zostaje zwolnione od opłat sądowych.,
Warto wspomnieć też o zmianach, dotyczących stowarzyszeń zwykłych. Nadal do ich założenia wystarczą trzy osoby. Ale od chwili wejścia w życia ustawy, stowarzyszenia te uzyskały także ułomną osobowość prawną. Oznacza to, że będą mogły we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, pozywać i być pozywane.
Ponadto, finansowanie działalności stowarzyszenia zwykłego będzie teraz możliwe ze środków z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej czy uzyskanych dotacji. Będą mogły ubiegać się także o status organizacji pożytku publicznego i zbierać tzw. 1 procent. – do tej pory mogły być finansowane jedynie ze składek członkowskich.
Wydaje się, że zakres zmian wprowadzonych ustawą wpłynie pozytywnie na rozwój inicjatyw społecznych, stając się swego rodzaju impulsem, a nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – niewątpliwie  ułatwi tworzeni i działanie stowarzyszeń w kraju.  

Emil Tomaszewski