Trwają intensywne prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego powołanej w październiku 2012 roku.  W skład Komisji weszło 17 osób wyłonionych spośród przedstawicieli nauki, prawa
i środowiska budowlanego, w tym m.in. prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hausner, główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński, członek Rady Legislacyjnej przy premierze Tomasz Bąkowski i były minister budownictwa Andrzej Bratowski. Przewodniczącym komisji jest kierownik katedry prawa gospodarczego SGH prof. Zygmunt Niewiadomski.

 

Głównym celem Komisji Kodyfikacyjnej jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej
w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno – budowlanego. Główną przyczyną podjęcia intensywnych działań w tym zakresie był fakt, iż liczne nowelizacje ustawy Prawo Budowlane spowodowały, że ustawa ta stała się trudna do stosowania i nie zapewnia w należytym stopniu sprawnego przebiegu procesu budowlanego. Zauważono, że proces ten zawiera nadmierną ilość czynności i aktów administracyjnych, utrudniających i wydłużających jego przebieg, co w efekcie czyni go nieczytelnym dla inwestorów i urzędników. Powszechnym skutkiem niewydolności prawa budowlanego jest nadmiernie ekstensywna oraz chaotyczna zabudowa.

 

Ogólnym założeniem nowego aktu prawnego jest usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym uproszczenie procedur i ograniczenie postępowań administracyjnych oraz podniesienie poziomu poszanowania ładu urbanistycznego i przestrzennego. Najistotniejsza zmianą w tym zakresie ma być rezygnacja z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Inwestor nie będzie musiał występować o decyzję
o warunkach zabudowy. W takim przypadku uznano, że cele postępowania budowlanego zostaną należycie zabezpieczone poprzez instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym. Nowa regulacja prawna będzie zawierać wykaz obiektów, do budowy których będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę oraz tych, które będą całkowicie zwolnione z reglamentacji administracyjno – prawnej. Zostanie wprowadzony również jawny rejestr zgłoszeń budowy prowadzony przez starostę.

 

Istotną zmianą jest również wprowadzenie sprawdzania projektu budowlanego oraz odbioru poszczególnych etapów budowy przez „stronę trzecią”, niezależną od projektanta i inspektora nadzoru technicznego. Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego ma być poprzedzone zawiadomieniem o zakończeniu budowy, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wymagana będzie wyłącznie w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót.

 

Nowym elementem w projektowanym akcie prawnym mają być tzw. Miejscowe Przepisy Urbanistyczne (MPU),  stanowiące akt prawa miejscowego. Budować będzie można na terenach do tego przeznaczonych według miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a na terenach dla których takie plany nie zostały sporządzone, zastosowanie będą miały MPU. Prowadzi to do wniosku, iż MPU mają zastąpić decyzje  o warunkach zabudowy, które są zbyt uznaniowe oraz korupcjogenne. Planowane jest także sporządzenie listy obiektów, które mogą być zlokalizowane jedynie na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania. Komisja Kodyfikacyjna zamierza również wprowadzić obowiązek sporządzania wyceny obiektu, aby
w razie samowoli budowlanej można było wyliczyć opłatę legalizacyjną.

 

W dniu 1 marca 2012 roku, podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury zostały zaprezentowane terminy pośrednie w zakresie prac nad kodeksem budowlanym. Zgodnie z nimi, przedstawienie projektu nowego Kodeksu Budowlanego ma nastąpić do 31 marca przyszłego roku. Zakończenie prac nad Kodeksem planuje się do końca kadencji (czyli do końca 2015 roku).

 

Radca Prawny Emilia Musiatowicz

e-mail: e.musiatowicz@lsw.com.pl