Niespełna 3 miesiące temu (5 marca 2014 r.) Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat, z którego wynikało, że ustawa o PIT przewiduje możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również, że twórcy  uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej,  mogą wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku.

Kilka tygodni po opublikowaniu stanowiska Ministra Finansów, NSA – świadomy poglądu Ministra  Finansów wynikającego ze wspomnianego komunikatu – stanął na stanowisku, że osiągane przez autora przychody nawet w ramach prowadzonej działalności, powinny być kwalifikowane jako przychody z praw majątkowych (a co za tym idzie opodatkowanie zgodnie z tzw. skalą podatkową).

NSA ponownie „dolał” oliwy do ognia wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2014 r., gdzie uznał, że sportowiec/żużlowiec uprawiający swoją dyscyplinę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągający z tego tytułu przychody powinien kwalifikować je do źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście a nie pozarolnicza działalność gospodarcza.

Taki bieg wydarzeń przyczynił się do nawrotu atmosfery niepewności i niepokoju w całym środowisku twórczym, ale również i sportowym. Efektem tego były kolejne spotkania z przedstawicielami ministerstwa finansów i merytoryczne dyskusje mające na celu przekonać Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej w tym zakresie.

Cały szereg działań przyniósł efekt - Minister Finansów w dniu 23 maja 2014 r. opublikował na stronie ministerstwa treść interpretacji ogólnej.

Minister Finansów stwierdził, że „podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.”

Dodatkowo Minister wskazał, że nie znajduje uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych.

Działanie Ministra należy ocenić pozytywnie, bowiem postanowił rozwiać piętrzące się wątpliwości i co ważne, zauważył, że problematyczne zagadnienia wynikające ze zbiegu art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT i przepisów dotyczących opodatkowania osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, należy traktować tak samo bez względu na to jakiej „grupy zawodowej” (wyszczególnionej w art. 13) dotyczą.

Jednocześnie należy pamiętać o pewnym zastrzeżeniu, na co również wskazał Minister. Taki model opodatkowania jest dopuszczalny przy założeniu, że podatnik (czy to twórca czy sportowiec) uzyskuje przychody w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

Konstruując umowy o współpracę, szczególną uwagę polecamy zwrócić na drugie ze wspomnianych kryteriów wynikające z art. 5b ust. 1 ustawy PIT. Ustawodawca wskazuje bowiem, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)   odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)   są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)   wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Chcąc uniknąć wątpliwości i ewentualnych ryzyk podatkowych, rekomendujemy dokonanie przeglądu zawartych umów pod kątem wskazanych wyżej kryteriów.

Interpretacja ogólna – w odróżnieniu do interpretacji indywidualnych – daje ochronę nie tylko wnioskodawcy. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić każdemu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Natomiast w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, natomiast postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia lub jeżeli po lekturze naszej informacji pojawiły się u Państwa jakiekolwiek pytania - zachęcamy do kontaktu.