Obecnie zleceniobiorca, który jednocześnie wykonuje więcej niż jedną umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednej wybranej umowy. Z pozostałych umów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji tej regulacji zleceniobiorcy obowiązkowo opłacają składki z tej umowy zlecenia, z której pobierają najniższe wynagrodzenie (tak aby zminimalizować koszt składek). Od 1 stycznia 2016 r. Zleceniobiorca, który równocześnie będzie miał inne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń, z tych innych tytułów obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania umów zleceń lub innych tytułów będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stąd też, w sytuacji w której zleceniobiorca ma zawarte 3 umowy zlecenia (z których otrzymuje po 500 zł wynagrodzenia), od każdej z tych umów będzie musiał zapłacić obowiązkowe składki na ZUS (obecnie może zapłacić składki tylko od jednej wybranej przez siebie umowy, z pozostałych umów obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna).

Takie rozwiązanie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ to zleceniodawca jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i to na nim ciąży obowiązek opłacenia składek w odpowiedniej kwocie do ZUS. Zakładając, że zleceniobiorca ma kilka umów zlecenia zawartych z jednym przedsiębiorcą to składki należało będzie zapłacić od umowy czy umów, z których łączne wynagrodzenie ma wartość płacy minimalnej. Sytuacja się skomplikuje, gdy zleceniobiorca ma umowy z kilkoma podmiotami. Powstanie bowiem pytanie, który płatnik powinien składki zapłacić? Stąd też płatnicy powinni postarać się o uzyskanie od zleceniobiorców oświadczenia o tym, że składki zostały opłacone przez innego płatnika.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Autor:  Anna Stykowska-Sikora