Istota sporu w omawianej sprawie sprowadzała się do zagadnienia, czy pokrycie kapitału zakładowego spółki aportem w postaci przedsiębiorstwa komunalnego obejmującego składowisko odpadów, powoduje przejście z mocy prawa na rzecz tej spółki praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na składowisko odpadów. WSA orzekł, że takiego automatyzmu nie ma, a przepisy art. 551 i 552 Kodeksu cywilnego nie stanowią wyjątku od ogólnej zasady prawa administracyjnego stanowiącej o nieprzenoszalności uprawnień wynikających z zezwoleń objętych decyzjami administracyjnymi. Pozwolenie na prowadzenie składowiska odpadów następuje na wniosek, w trybie przewidzianym art. 151 i następnych ustawy o odpadach, po spełnieniu warunków przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska. Wyrok jest nieprawomocny.