Zespół podatkowy LSW w maju i czerwcu kolejny raz przekonał Naczelny Sąd Administracyjny do swoich poglądów.

Podatnicy niejednokrotnie wdawali się w spór z organami podatkowymi w zakresie skutków podatkowych zwrotu części wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki osobowej. Poza dyskusją pozostawało, że przepisy ustawy CIT i PIT tej kwestii nie regulują wprost.

Jak zatem łatwo się domyślić, fiskus prezentował w tej materii stanowisko odmienne od podatników i dla nich niekorzystne. Twierdził, że podatek się należy i dopiero orzeczenia zapadłe w sprawie przed sądami administracyjnymi dały rozstrzygnięcia korzystne dla wspólników/podatników.

NSA przyznał, że w przepisach prawa podatkowego jest luka, która nie reguluje takich zdarzeń jak wycofanie części wkładu ze spółki osobowej.

NSA potwierdził, że skutki podatkowe obniżenia wkładu komandytariusza spółki komandytowej nie zostały uregulowane i, że zaistniała tu nieuświadomiona (niezamierzona) przez ustawodawcę luka ustawowa, uniemożliwiająca stosowanie prawa. NSA nie zgodził się z fiskusem i wbrew jego stanowisku uznał, że lukę tę można i należy uzupełnić poprzez analogię legis, stosując np. art. 12 ust. 4 pkt. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujący podatkowe skutki zwrotu wspólnikowi wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną. Dotyczy on wprawdzie sytuacji likwidacji spółki czy wystąpienia z niej wspólnika, przy czym biorąc pod uwagę, że obniżenie wkładu powoduje, że wkład ten nie będzie (w części zwróconej) uwzględniany przy obliczaniu udziału kapitałowego wspólnika w razie jego wystąpienia ze spółki bądź likwidacji spółki, to uznać należy, że uregulowany w tym przepisie stan faktyczny jest w istocie podobny do stanu faktycznego polegającego na wycofaniu części wkładów ze spółki.

Stanowisko prezentowane przez NSA wpisuje się w miejmy nadzieję trwale ukształtowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, korzystną dla podatników i zapewnianiającą neutralność podatkową dla transakcji polegających na częściowym zwrocie wkładów wniesionych do spółki osobowej na rzecz ich wspólników.

Należy oczywiście pamiętać, że rozstrzygnięcia NSA nie dają ochrony wszystkim podatnikom, dlatego dla zachowania pełni bezpieczeństwa podatkowego zasadnym wydaje się uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego potwierdzającej prawidłowość takich działań.