Pod pojęciem mobbingu należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.Zgodnie z art. 943 § 1 KP, jednym z obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi, które powinno odbywać się w sferze prawa wewnętrznego danej organizacji oraz praktyki zarządzania.Należy pamiętać, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Poza kosztami ekonomicznymi mobbing może pociągać za sobą również pogorszenie atmosfery między pracownikami. Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy, mający wymiar obowiązku starannego działania. Dlatego tak ważne jest aby Pracodawca informował o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, jak również stosował odpowiednie procedury wewnętrzne. Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu pracodawca wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności (wyrok SN z 3.8.2011 r., I PK 35/11).