15 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1585). Ustawa otwiera bankom możliwość oferowania nowego produktu jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny potocznie zwanym „odwróconą hipoteką”.

Z oferty odwróconej hipoteki mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości lub którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź prawo użytkowania wieczystego. Oferta odwróconej hipoteki jest w głównej mierze kierowana do osób starszych jednak ustawowe regulacje nie narzucają limitu wieku.

Skorzystanie z odwróconej hipoteki jest możliwe poprzez zawarcie z bankiem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w ramach której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych (wysokość tych środków jest ustalana w oparciu o rynkową wartość nieruchomości) wypłacaną przez określony czas lub jednorazowo, których spłata, w całości lub w części, może nastąpić w każdym czasie, aż do śmierci kredytobiorcy. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z odsetkami oraz innymi kosztami. Należy podkreślić, iż w związku z zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca nie przenosi na bank prawa własności do nieruchomości ponieważ nieruchomość staje się jedynie zabezpieczeniem spłaty środków przekazanych kredytobiorcy. 

W przypadku gdyby kredytobiorca nie spłacił zobowiązania wynikającego z zwarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego, jego całkowita kwota (wraz z odsetkami) staje się wymagalna z upływem roku od dnia śmierci kredytobiorcy. W takim przypadku spadkobiercy kredytobiorcy mają możliwość w terminie 12 miesięcy od dnia jego śmierci, dokonać całkowitej spłaty kwoty do zapłaty, co jest równoznaczne z wygaśnięciem roszczenia banku o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz banku. Gdyby jednak spadkobiercy nie zdecydowali na spłatę, czyli de facto zachowanie nieruchomości, to własność nieruchomości czy prawa do niej przysługujące zostaną przeniesione na bank. Po przeniesieniu własności na rzecz banku zleci on, w terminie 30 dni od dnia przeniesienia własności nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie jej wartości rynkowej, po upływie kolejnych 30 dni od dnia sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę bank jest zobowiązany do dokonania rozliczeń ze spadkobiercami kredytobiorcy. Bank jest zobowiązany przekazać kwotę pieniężną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową a całkowitą kwotą do zapłaty. 

W sytuacji gdyby wartość nieruchomości nie zaspokajała roszczeń banku, nie może on żądać zaspokojenia z innych źródeł niż nieruchomość lub praw do niej przysługujących stanowiącej zabezpieczenie odwróconej hipoteki. Istnieją dwa wyjątki od powyższej reguły: 

- gdy wartość nieruchomości uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę lub jego spadkobierców; 

- gdy kredytobiorca lub jego spadkobiercy przenieśli na rzecz osób trzecich własność nieruchomości lub praw do niej przysługujących. 

W powyższych przypadkach bank może żądać zaspokojenia także z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców.