Masa upadłości - majątek upadłego, który z dniem ogłoszenia upadłości upadły obowiązany jest wskazać i wydać syndykowi celem przeprowadzenia jego likwidacji, a następnie zaspokojenia wierzycieli upadłego.

Masa upadłości istnieje w sensie przedmiotowym jako zbiór praw majątkowych upadłego takich jak własność i inne prawa majątkowe. Masa upadłości nie posiada natomiast odrębnej podmiotowości prawnej – brak jej atrybutów zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych czy zdolności sądowej.

Majątek upadłego staje się masą upadłości z dniem ogłoszenia upadłości. Z tym dniem upadły obowiązany jest cały swój majątek wskazać i wydać syndykowi. W ten sposób majątek ten obejmuje syndyk, a upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania nim. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne.

Syndyk ustala skład masy upadłości, sporządzając spis inwentarza oraz spis należności.
W spisie inwentarza syndyk ujmuje prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Domniemywa się przy tym, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do jego majątku, wchodząc tym samym do masy upadłości. Spis należności sporządza się na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych. Ustalając skład masy upadłości, syndyk dokonuje jednocześnie oszacowania jej składników.

W toku dalszych czynności postępowania upadłościowego zadaniem syndyka jest spieniężenie składników masy upadłości, ściągnięcie wierzytelności przysługujących upadłemu i doprowadzenie do zaspokojenia wierzycieli, tj. stosownego podziału gotówki pozyskanej w wyniku likwidacji masy upadłości pomiędzy wierzycieli.

 

Bartosz Nowicki

"Elementarz Prawa Upadłościowego" to nowa stała pozycja w naszym newsletterze. Już dziś zapraszamy do lektury kolejnych haseł, które co miesiąc będzie Państwu przybliżał Bartosz Nowicki