Celem zmian jest wyeliminowanie mechanizmów krytykowanych przez uczestników postępowań publicznych, dlatego zmiany mają różnorodny charakter. W naszej ocenie najciekawsza zmiana odnosi się roli, jaką odgrywa kryterium ceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wprawdzie już wcześniej cena nie była jedynym kryterium oceny ofert, jednak w praktyce okazuje się, że zamawiający boją się korzystać z innych kryteriów z obawy o zarzut niegospodarności czy po prostu „ustawiania” przetargu. Wielokrotnie okazywało się jednak, że oferta najtańsza, była pod innymi względami gorsza od konkurencyjnych ponieważ, np. wyższe były koszty eksploatacji czy krótszy okres gwarancji. Obecna nowelizacja niejako „odwraca” priorytety wskazując warunki, kiedy zamawiający może zastosować tylko kryterium ceny. Jeżeli wymienione warunki nie są spełnione to zamawiający ma obowiązek zastosowania także innych kryteriów niż cena.

 

Poza tą zmianą wprowadza się sporo innych. Na korzyść wykonawców można zaliczyć między innymi zmiany dotyczące wykluczania wykonawców, którzy przy wcześniejszym zamówieniu publicznym okazali się niesolidni – obecnie wykluczenie będzie trudniejsze – oraz zmiany umożliwiające waloryzację ceny np. w razie wzrostu stawek VAT.  Poza tym uproszczono procedurę dla zamówień na tzw. usługi niepriorytetowe (np. usługi hotelarskie, ale także prawnicze) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych. Z kolei zmiana dotycząca zastrzegania informacji jako poufnych zapewne nie zostanie przychylnie odebrana przez wykonawców: po nowelizacji, jeżeli wykonawca chce zastrzec określone informacje jako poufne to oprócz dotychczasowych wymogów zgłoszenia takiego zastrzeżenia, będzie też musiał wykazać, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Nowelizacja wejdzie w życie 19 października 2014 r.