LSW udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине

Więcej


Zapisz się do newsletteraAdministratorem Twoich danych osobowych jest Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szarej 10, 00-420 Warszawa.
Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza LSW w innych celach niż ujęte w Regulaminie Newslettera. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Regulaminie Newslettera.

Newsletter - lipiec 2021
Transgraniczne transfery danych osobowych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska przyjęła 28 czerwca 2021 r. dwie decyzje stwierdzające adekwatny poziom ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dane osobowe mogą obecnie w oparciu o powyższe decyzje w dalszym ciągu swobodnie przepływać z Unii Europejskiej (UE) do Zjednoczonego Królestwa, korzystając tam z poziomu ochrony równoważnego z poziomem gwarantowanym przez prawo UE.

AdobeStock_270049168-Copy-1024x643.jpeg (85 KB)

Czytaj dalej

Prawne aspekty wykorzystania muzyki w filmie

Dźwięk w filmie pojawił się po raz pierwszy w 1927 roku w Śpiewaku jazzbandu, uznawanym za pierwszy film dźwiękowy w historii kina. Od tamtej pory muzyka stała się nieodzownym elementem każdego utworu audiowizualnego, tworząc tło dla pojawiających się obrazów. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić rozwój kinematografii bez kompozytorów muzyki filmowej, takich jak John Williams (autor muzyki m.in. do E.T., Indiany Jonesa, Gwiezdnych Wojen, Harry’ego Pottera, Listy Schindlera), Hans Zimmer (autor muzyki m.in. do Króla Lwa, Gladiatora, Incepcji, Interstellara), Wojciech Kilar (autora muzyki m.in. do Pana Tadeusza i Pianisty), czy Jan A.P. Kaczmarek (autora muzyki m.in. do Całkowitego Zaćmienia, Placu Waszyngtona, Quo Vadis, Marzyciela)[1]. Niejednokrotnie filmowa ścieżka dźwiękowa zyskuje olbrzymi sukces i w konsekwencji jest eksploatowana w oderwaniu od samego filmu, stanowiąc istotne źródło dochodu zarówno dla producentów jaki i dystrybutorów.

AdobeStock_38595355.jpeg (298 KB)

Czytaj dalej
Odbiory, gwarancja i serwis w umowach wdrożeniowych z zakresu automatyki i robotyki

Wdrożenie automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie to złożony i niezwykle kosztowny proces, którego realizacja jest długoterminowa i objęta szeregiem ryzyk. Skutki niepowodzenia projektu i ewentualny spór sądowy mogą przekroczyć wartość samego kontraktu i stać się udręką dla obu stron. Dlatego tak ważna jest prawidłowa umowa, która należycie zabezpieczy interesy obu stron.

automatyka-i-robotyka-Copy-1024x576.jpeg (96 KB)

Czytaj dalej

Projekt ustawy w sprawie finansowania społecznościowego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Ustawa ta uzupełniać będzie regulacje dotyczące finansowania społecznościowego zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, które zostało przyjęte w październiku 2020 r. Jest to kolejny ważny krok mający na celu uregulowanie rynku finansowania społecznościowego w Polsce.

AdobeStock_172538786 (Copy).jpeg (154 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - czerwiec 2021
Rośnie liczba niewypłacalności

Według analiz KUKE od początku roku liczba niewypłacalności firm w Polsce zwiększyła się o 361 przypadki (dane z MSiG).

Na koniec 2020 r., niewypłacalność dotyczyła 1342 spółek prawa handlowego, co stanowiło wzrost o 374 przypadki, w porównaniu z 2019 r (zob. raport KUKE: Prognoza dot. niewypłacalności firm w Polsce 2021 r.).

Według danych na koniec kwietnia 2021 r., liczba niewypłacalności zwiększyła się do 1703 przypadków (zob. raport KUKE: Niewypłacalność firm w kwietniu 2021 r.).

wykres.jpg (1.04 MB)

Czytaj dalej
E-licytacja nieruchomości

Prezydent podpisał nowelizację KPC (ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), która wprowadza możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości w trybie e-licytacji.

Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji przeprowadzana będzie przez komornika wyłącznie na wniosek wierzyciela (tryb wnioskowy).

dom.jpeg (270 KB)

Czytaj dalej
Zabezpieczenia wierzytelności w projektach automatyki i robotyki

Projekty wdrażania automatyki i robotyki to zazwyczaj duże i kosztowne inwestycje. W konsekwencji przedsiębiorcy nierzadko zmuszeni są korzystać z zewnętrznego finansowania. Realizacja takiego przedsięwzięcia – z uwagi na skomplikowanie i budżet – wymaga również stosownego zabezpieczenia wzajemnych wierzytelności stron umowy (zapłaty ceny oraz należytego wykonania umowy).

W przypadku starania się o dłużne finansowanie inwestycyjne (kredyt, obligacje), przedsiębiorca musi być przygotowany na spełnienie szeregu wymagań dotyczących zabezpieczeń stawianych przez bank (instytucję finansową). Pozycja przedsiębiorcy ma w takim przypadku charakter bierny – to przedsiębiorca musi sprostać oczekiwaniom finansującego do odpowiedniego zabezpieczenia udostępnionego kapitału. Pozycję czynną będzie miał przedsiębiorca starający się uzyskać stosowne zabezpieczenie zapłaty należności od swoich dłużników (czyli kontrahentów będących nabywcami jego produktów lub odbiorcami jego usług), jak również firma, która będzie chciała zabezpieczyć wykonanie kontraktu przez wykonawcę.

AdobeStock_334004717-Copy-1024x366.jpeg (75 KB)

Czytaj dalej
Nowe Prawo zamówień publicznych

1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych. W ustawie wprowadzono wiele rozwiązań, które bezpośrednio wzmacniają pozycję wykonawców. Oddziałują tym samym na relacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w czasie prowadzenia postępowania i realizacji zamówienia.

Jednym z kluczowych celów przyświecających twórcom nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) było wzmocnienie efektywności takich zamówień, m.in. poprzez poprawę pozycji i zwiększenie udziału w zamówieniach przedsiębiorstw należących do sektora MŚP.

AdobeStock_266083112_1228419-Copy-2.jpeg (66 KB)

Czytaj dalej
Jak unikać konfliktów przy wdrażaniu automatyki i robotyki?

Lepiej zapobiegać, niż leczyć – mówi stare porzekadło. Remedium na większość konfliktów, do jakich dochodzi między zamawiającym a wykonawcą, jest dobrze napisana, skrojona pod potrzeby obu stron umowa. Aby zminimalizować ryzyko pata w przyszłości, w kontrakcie powinny zostać uwzględnione określone zagadnienia. Omawiamy je w tym artykule.

AdobeStock_234017197.jpeg (1.14 MB)

Czytaj dalej
Uproszczona restrukturyzacja zostaje na dłużej

Sejm wydłużył przewidziany w Tarczy 4.0 termin stosowania uproszczonej restrukturyzacji do 30 listopada 2021 r.

Tarcza 4.0 zastrzega możliwość dokonywania przez dłużników ogłoszeń o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

AdobeStock_406152300.jpeg (869 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2021
Zatory płatnicze – pierwsze obowiązki sprawozdawcze

31 stycznia br. upłynął termin na złożenie pierwszego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 r. przez duże firmy. Sprawozdania te mają być publicznie dostępne. Udostępniać będzie je Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), które poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

pieniadze i dlugopisy.jpg (60 KB)

Czytaj dalej
Pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu na spłatę rat kredytowych

Przedsiębiorca, który na skutek pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19), znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może ubiegać się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o pożyczkę refinansującą uprzednio zaciągnięty kredyt bankowy.

Pożyczka może być wykorzystana na spłatę rat kredytowych w kwocie do 10 mln PLN, w okresie do 12 miesięcy, służąc w zamierzeniu poprawie płynności finansowej oraz utrzymaniu ratingu kredytowego przedsiębiorcy.

podpisyyy.jpeg (48 KB)

Czytaj dalej
Procedura self-cleaning po nowelizacji PZP

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Prawo zamówień publicznych utrzymało znaną już wykonawcom instytucję self-cleaning. Niestety ustawa pomimo, iż wprowadza kilka nowości w odniesieniu do instytucji samooczyszczenia, nie rozwiewa licznych wątpliwości uczestników rynku zamówień publicznych.

fiolet.jpeg (590 KB)

Czytaj dalej
Spór o „Satan shoes”, czyli o próbie ochrony znaku towarowego Nike i zakresie swobody w modyfikowaniu produktów projektantów

MSCHF, kolektyw artystyczny z Brooklynu, przerobił i sprzedał 666 par butów modelu Air Max 97. W podeszwie „Satan shoes” znajdowała się kropla ludzkiej krwi, przy sznurówkach pentagramy, a na boku został wyszyty biblijny cytat: „Luke 10:18”. Nike pozwało MSCHF za wykorzystanie ich znaku towarowego i domagało się odszkodowania za poniesione straty wizerunkowe. Sprawa nie ustanowiła jednak precedensu dla branży modowej, bo strony zawarły ugodę.

but-2.jpg (26 KB)

Czytaj dalej

Prywatność i dane osobowe w procesach automatyzacji w biznesie

Robotyzacja i automatyzacja to element rozwiniętych gospodarek już od kilkudziesięciu lat. Dalszy rozwój tych dziedzin przez wdrażanie sztucznej inteligencji i innych form automatyzacji jest procesem nieuniknionym i dającym unikalną szansę na skok technologiczny oraz poprawienie wydajności nie tylko w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorców, ale także państw. Świadomość tego mają wszystkie globalne potęgi.

USA, Unia Europejska i Chiny w ostatnich latach ogłosiły strategie i wprowadziły pierwsze akty prawne, które mają za zadanie promować m.in. rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji na szeroką skalę. Każdy ze światowych graczy ma nadzieję na zostanie liderem w tej dziedzinie, jednak podejście do tego tematu jest różne. O ile można założyć, że Chiny skoncentrują wysiłki na maksymalizacji efektywności produkcyjnej i finansowej, o tyle w państwach zachodnich dostrzega się pewne zagrożenia związane z coraz szerszym wykorzystywaniem maszyn, robotów i programów komputerowych, zarówno w gospodarce, jak i w innych dziedzinach życia.

robot.jpeg (465 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecie2021
Co dalej z uproszczoną restrukturyzacją?

W latach 2018-2019 w Polsce prowadzonych było około 460 postępowań restrukturyzacyjnych rocznie. W 2020 r., liczba ta gwałtowanie wzrosła do 791 (wzrost o 75%), z czego połowę stanowiły uproszczone postępowania restrukturyzacyjne. Obwieszczeń o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można jednak dokonywać jeszcze tylko do 30 czerwca 2021 roku. Czy ustawodawca zdecyduje się umożliwić dłużnikom korzystanie z tej formy restrukturyzacji na dłużej?

dokument.jpeg (225 KB)

Czytaj dalej
Sposoby walki z marketingiem pasożytniczym

Marketing pasożytniczy (ambush marketing) jest zjawiskiem niejednorodnym, a praktyki określane tym terminem cechuje zróżnicowanie, zarówno pod względem zakresu, natężenia, formy, jak i treści. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorcy nie mają możliwości obrony przed negatywnymi skutkami tego typu działań.

Istnieje wiele definicji pojęcia marketingu pasożytniczego. Najbardziej kompleksową nadała Komisja Europejska. Przyjęła, że w ogólnym znaczeniu dotyczy on każdej działalności marketingowej podejmowanej przez jednostkę wokół własności, niebędącą jej sponsorem, w celu osiągnięcia komercyjnych korzyści wynikających z wywołania skojarzeń powiązania z daną własnością. W ramach marketingu pasożytniczego wyróżnia się marketing skojarzeniowy (ambush marketing by association) oraz marketing inwazyjny (intrusion ambushing).

AdobeStock_291242088.jpeg (477 KB)

Czytaj dalej
Czy „ślepy pozew” pozwoli zwalczyć hejt w Internecie?

Użytkownicy Internetu, w którym obecnie spędzamy coraz więcej czasu, korzystają z anonimowości. Często nie przebierają w słowach, wyrażając krytykę, frustrację lub odmienne poglądy. W efekcie regularnie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych internautów, firm i instytucji, którzy nie mają dostępu do skutecznych narzędzi, które służą ochronie swoich praw. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło próbę, aby zmienić ten stan rzeczy. Jednak proponowane zmiany przepisów pozwalają wątpić, czy próba ta zakończy się sukcesem.

telefon.jpeg (475 KB)

Czytaj dalej
UODO wszczyna kontrolę serwisu “VINTED”, który żąda od użytkowników kopii dokumentów tożsamości

Dnia 24 marca 2021 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) złożył wniosek do swojego litewskiego odpowiednika w celu przeprowadzenia kontroli litewskiej spółki zarządzającej serwisem internetowym Vinted, będącym platformą umożliwiającą konsumentom sprzedaż i wymianę używanych ubrań. Powodem wszczęcia postępowania są liczne skargi do UODO, w których użytkownicy serwisu skarżą się, że wypłata środków uzyskanych w serwisie jest niekiedy uwarunkowana przedstawieniem kopii dowodu osobistego lub prawa jazdy.

ubrania.jpeg (53 KB)

Czytaj dalej

Czytaj dalej
Dodatkowe wynagrodzenie kierownika za pracę w nadgodzinach

Pozostawanie w pracy w nadgodzinach, czyli powyżej obowiązujących pracownika norm czasu pracy (zazwyczaj będzie to praca wykonywana powyżej 8 godzin w ciągu doby) z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy od wielu lat stało się normą. Według raportu przedstawionego przez firmę Randstad w lipcu 2019 r. prawie 75% zatrudnionych przyznaje się do wykonywania pracy w nadgodzinach w tym 14% pracuje w nadgodzinach codziennie lub prawie codziennie a 21% co najmniej raz w tygodniu. Statystycznie najczęściej pracującą w nadgodzinach osobą jest kobieta w wieku pomiędzy 30-49 lat posiadająca wyższe lub podstawowe wykształcenie. Badanie jednoznacznie wskazuje, że praca w nadgodzinach jest związana najczęściej ze stanowiskami kierowniczymi: 89% ankietowanych na stanowisku kadry kierowniczej średniego szczebla deklarowało prace w nadgodzinach natomiast na stanowisku kadry zarządzającej – 83% ankietowanych. Na stanowiskach zarządczych i kierowniczych niepisaną zasadą (a często również oczekiwaniem pracodawcy) stało się odbieranie służbowych telefonów i e-maili poza godzinami pracy.

AdobeStock_230526576 (Copy).jpeg (608 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - marzec 2021
Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Epidemia Covid-19 w sposób radykalny przemodelowała lokalne rynki, eliminując z nich część polskich przedsiębiorców. Serwis finansowy Money.pl powołując się na raport Caface opublikował w styczniu informacje, które jednoznacznie pokazują skalę ograniczenia aktywności gospodarczej na którą wpłynęły dwa lockdowny wprowadzone przez rząd w zeszłym roku. Money.pl podsumowuje, że w 2020 roku liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 243, tj. o 22% więcej niż rok wcześniej (wg danych na koniec grudnia 2019 r.), a polska gospodarka skurczyła się o 3,4%. Pomimo, iż prognozy na 2021 r. wyglądają dużo lepiej, kolejna fala zachorowań i związana z nią perspektywa kolejnego lockdownu może przyczynić się do utrzymania niekorzystnej dla biznesu tendencji.

pexels-pixabay-53621.jpg (128 KB)

Czytaj dalej

Jak skutecznie przełożyć imprezę na późniejszy termin?

Dzień 4 marca 2020 r. branża MICE zapamięta na długo. To właśnie wtedy w Polsce rozpoczęła się fala zachorowań na COVID-19. Wraz z ogłoszeniem – 20 marca ub.r. – stanu epidemii, rząd wprowadził restrykcyjne ograniczenia, w tym w zakresie gromadzenia się ludności.

Co oczywiste wiązało się to m.in. z zakazem organizowania eventów, konferencji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Z dnia na dzień branża MICE musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością, tj. z globalnym problemem odwoływania zaplanowanych imprez. Okoliczność ta wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi – nie tylko dla branży, ale i całej gospodarki. Wartość sektora spotkań na polskim rynku szacuje się bowiem na ok. 3 mld zł.

AdobeStock_221364834-Copy-1024x683.jpeg (95 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - luty 2021
Elektronizacja zamówień publicznych – wyzwania

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została pełna elektronizacja zamówień publicznych. Dla wielu zamawiających i wykonawców to prawdziwa rewolucja technologiczna. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, można się spodziewać, że zmiana modelu prowadzenia postępowania nie przebiegnie bezproblemowo.

OCHRONA-DANYCH-750x500.jpg (60 KB)

Czytaj dalej
Na co zwracać uwagę podpisując umowę najmu obiektu?

Umowa najmu obiektu na organizację eventu to jeden z ważniejszych dokumentów, który powinien zabezpieczać organizatora wydarzeń. Szczególnie w dobie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, ale nie tylko. Bez względu na okoliczności, odpowiednio skonstruowana umowa najmu obiektu i zawarte w niej postanowienia powinny nie tylko chronić organizatora w przypadku konieczności zmiany terminu wydarzenia, ale przede wszystkim zagwarantować mu odpowiednie przeprowadzenie planowanego eventu.

AdobeStock_131286111.jpg (260 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2021
Wyzwania prawne we wdrażaniu automatyki i robotyki w przedsiębiorstwie

Wdrażanie zmian w biznesie często stanowi wyzwanie organizacyjne, finansowe i prawne. Jednak wybór i implementacja rozwiązań z zakresu automatyki czy robotyki to wyjątkowe przedsięwzięcie, i to z kilku powodów: znaczących kosztów, oczekiwanego wpływu na wskaźniki biznesowe, skomplikowania technicznego, dużej kastomizacji rozwiązania oraz wielowymiarowości prawnej takiego wdrożenia.

automatyka.jpeg (395 KB)

Czytaj dalej
Bony własności intelektualnej dla MŚP – czyli jak otrzymać 50% zwrotu kosztów zgłoszenia znaków towarowych/wzorów przemysłowych

Od 11 stycznia 2021 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wraz z Komisją Europejską rozpoczął nabór wniosków w ramach programu The Ideas Powered for Business SME Fund, który ma na celu wsparcie europejskich małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w dostępie do praw własności intelektualnej.

W ramach programu MŚP mogą złożyć wnioski o dotację na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych bądź wzorów przemysłowych na poziomie krajowym, regionalnym (Beneluks) bądź unijnym. Beneficjenci mogą uzyskać 50 % zwrotu (maksymalnie do 1500 euro) z tytułu opłat za zgłoszenie znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.

ip blog1.jpeg (23 KB)

Czytaj dalej
Wybrane opinie Komisj i Etyki Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie 2018-2019

Na koniec kadencji Rady Adwokackiej w Warszawie Komisja ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej, której miałem przyjemność przewodniczyć, przygotowała obszerne opracowanie dotyczące najczęstszych problemów z zastosowaniem zasad etyki, z którymi zwracali się do nas warszawscy adwokaci. Podsumowanie stanowi dobrą podpowiedź jak radzić sobie z niektórymi problemami, które pojawiają się w naszej pracy. Bardzo ciekawe opracowanie dotyczy m.in. kwestii dotychczas nieporuszanej – możliwości kontaktów adwokatów ze świadkami.

Komisja miała sporo pracy w minionej kadencji, ale taka liczba pytań i próśb o interpretację zasad kodeksu etyki bardzo mnie cieszy. Wskazuje wyraźnie, że warszawscy adwokaci mają przekonanie, iż prawidłowe kierowanie się zasadami etyki stanowi o wartości ich pracy. Buduje także pozycję adwokatów jako zawodu zaufania publicznego.

 
Bardzo dziękuję członkom Komisji za ciężką pracę, tj.: adw. Wiesławowi Szczepińskiemu, adw. Joannie Brylak, adw. Kamilowi Morawskiemu, adw. Arturowi Pietryce, adw. Urszuli Podhalańskiej, adw. Jakubowi Bartosiakowi, adw. Kacprowi Florysiakowi, adw. Marcinowi Melzackiemu, adw. Aleksandrowi Krysztofowiczowi, adw. dr. Michałowi Zacharskiemu.

Dziękuje także dr. Pawłowi Skuczyńskiemu z Instytutu Etyki Prawniczej Uniwersytetu Warszawskiego, który dokonał opracowania naszych opinii na potrzeby publikacji.

Publikacja dostępna na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: https://www.ora-warszawa.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wybrane-opinie-Komisji-Etyki-i-Tajemnicy-Adwokackiej-przy-Okregowej-Radzie-Adwokackiej-w-Warszawie-2018-2019.pdf


Maciej Ślusarek - adwokat, Wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

 ms ora.png (16 KB)

Czytaj dalej
Przewodnik po nowej ustawie PZP - Umowy w sprawie zamówienia publicznego - nowe rozwiązania

Szanowni Państwo,

Od 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r.; dalej: „Nowe PZP”) wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie przetargów publicznych. Chcąc ułatwić Państwu – wykonawcom zamówień publicznych - poruszanie się w nowej przetargowej rzeczywistości, przygotowaliśmy dla Państwa PRZEWODNIK PO NOWEJ USTAWIE PZP.

Przewodnik podzieliliśmy na 3 części:
1) Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?
2) Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP.
3) Umowy w sprawie zamówienia publicznego – nowe rozwiązania.

przewodnik_cz3.png (123 KB)

Czytaj dalej
Przewodnik po nowej ustawie PZP - Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP

Szanowni Państwo,
Od 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r.; dalej: „Nowe PZP”) wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie przetargów publicznych. Chcąc ułatwić Państwu – wykonawcom zamówień publicznych - poruszanie się w nowej przetargowej rzeczywistości, przygotowaliśmy dla Państwa PRZEWODNIK PO NOWEJ USTAWIE PZP.


Przewodnik podzieliliśmy na 3 części:
1) Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?
2) Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP.
3) Umowy w sprawie zamówienia publicznego – nowe rozwiązania.

przewodnik_cz2.png (123 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - grudzień 2020
Krok bliżej w stronę ram prawnych sztucznej inteligencji – Rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r.

Sztuczna inteligencja (SI) otacza nas z każdej strony: od telefonów komórkowych, przez wszelkiego rodzaju usługi on-line aż po autonomiczne samochody. SI i produkty w nią wyposażane mają liczne grono zwolenników, ale również osób uważniej, czasem z niepokojem przyglądającym się tworzonym rozwiązaniom. Trudno się dziwić, kiedy to docierają do nas informacje na temat kolejnego wypadku spowodowanego przez autopilota lub też chatbotów rozpowszechniających treści stanowiące mowę nienawiści. Temat zasad odpowiedzialności za tworzenie sztucznej inteligencji (wyposażanie SI w określone funkcje i dawanie jej odpowiednich możliwości uczenia), ale także za funkcjonowanie sztucznej odpowiedzialności, jest od dawna obecny nie tylko w dyskusjach prawników, ale także szczególnie żywy wśród opinii publicznej. Dylematów i aspektów wymagających uwzględnienia jest istotnie dużo. Tym bardziej z aprobatą należy przyjąć informacje na temat kolejnych kroków w stronę uregulowania zagadnień dotyczących SI. Przyczynkiem dla przyszłych aktów prawnych, które będą dotyczyły problemów narosłych wokół odpowiedzialności związanej z działaniem sztucznej inteligencji są trzy rezolucje przyjęte przez Parlament Europejski (PE):

Rezolucja z dnia 20 października 2020 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii (2020/2012(INL));
Rezolucja z dnia 20 października 2020 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję (2020/2014(INL));
Rezolucja z dnia 20 października 2020 r. w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (2020/2015(INI)).
Jak wynika z powyższego zestawienia wskazane wyżej rezolucje dotyczą trzech aspektów: aspektów etycznych SI, odpowiedzialności cywilnej za SI, praw własności intelektualnej a SI. Poniższy wpis, zgodnie z tematyką rezolucji, zostanie podzielony na trzy części i będzie stanowił wybór ciekawszych zagadnień.

newsleter.jpg (44 KB)

Czytaj dalej

Weryfikacja zawartych umów o dzieło sposobem na uniknięcie sankcji finansowych wynikających z przeprowadzonych kontroli ZUS

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”) o zawarciu umowy o dzieło. Od nowego roku zamawiający będą mieli 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło na poinformowanie ZUS o tym fakcie. Nowa regulacja ma umożliwić ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych umów, zwiększyć skuteczność pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem ubezpieczeń społecznych a także umożliwić weryfikowanie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

Można się więc spodziewać, że już w pierwszym kwartale nadchodzącego roku rozpoczną się kontrole ZUS mające na celu weryfikacje i kwestionowanie zawieranych umów o dzieło. Niewykluczone jest, że przedmiotowa regulacja będzie zmierzała do oskładkowania umów o dzieło w niedalekiej przyszłości.

zus.jpg (101 KB)

Czytaj dalej

Przewodnik po nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo,
Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r.; dalej: „Nowe PZP”) wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie przetargów publicznych. Chcąc ułatwić Państwu – wykonawcom zamówień publicznych - poruszanie się w nowej przetargowej rzeczywistości, przygotowaliśmy dla Państwa PRZEWODNIK PO NOWEJ USTAWIE PZP.

Przewodnik podzieliliśmy na 3 części:
1) Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?
2) Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP.
3) Umowy w sprawie zamówienia publicznego – nowe rozwiązania.

przewodnik_cz1.png (115 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2020
Kolejne regulacje Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji ze sprzeciwem Polski w tle

W połowie października niemiecka prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła projekt „Konkluzji w sprawie karty praw podstawowych w kontekście sztucznej inteligencji i przemian cyfrowych”. Dokument ma zostać dołączony do Karty praw podstawowych. Jest częścią dyskusji i zbiorem ważnych postulatów między innymi w sprawie jak najkorzystniejszego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji i określenia etycznych zasad dotyczących jej działania. Jest odpowiedzią na jej dynamiczny rozwój i szeroki zakres zastosowania, a tym samym konieczność uregulowania jej działania w zgodzie z zasadami prawnymi i wartościami europejskimi. Dokument został przyjęty jako wniosek Niemiec z poparciem 26 krajów, a nie jako wniosek unijny Rady UE, do którego potrzebna była zgoda 27 państw. Jak czytamy w samym piśmie unijnym jedno z państw członkowskich sprzeciwiało się użyciu w dokumencie wyrażenia „gender equality”. Tym państwem okazała się być Polska.

sztuczna inteligencja.jpeg (310 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - październik 2020
Google v. Oracle, czyli prawnoautorski spór dekady

W tym miesiącu odbyła się długo wyczekiwana rozprawa przed amerykańskim Sądem Najwyższym pomiędzy dwoma gigantami branży tech – Google i Oracle. Ten prawnoautorski spór dekady, jak często bywa określany przez media, rozpoczął się w 2010 roku, po przejęciu twórców Javy – Sun Microsystems przez Oracle Corporation. Wynik sporu może mieć znaczący wpływ na gałąź software’ową i prawo autorskie.


c.jpeg (35 KB)

Czytaj dalej
Ochrona prywatności dzieci – czy pójdziemy śladem Wielkiej Brytanii?

W dniu 2 września 2020 r. ICO (Information Commissioner’s Office – brytyjski odpowiednik polskiego  UODO) opublikował kodeks dla usług online dotyczący właściwego projektowania ze względu na wiek użytkownika. Jego celem jest zapewnienie, aby Internet stał się dla dzieci bezpiecznymi miejscem do nauki i zabawy, mimo że pierwotnie został stworzony jako narzędzie dla osób dorosłych.

Idea kodeksu nie jest rewolucyjna. Sama treść RODO wskazuje, że dzieci – z uwagi na mniejszą świadomość ryzyka i konsekwencji swoich działań – powinny być szczególnie chronione w obszarze prywatności i ochrony danych osobowych. Unijne rozporządzenie wskazuje, że szczególną uwagę należy poświęcić kwestii przetwarzania danych w zakresie profilowania oraz marketingu i usług skierowanych do dzieci. Nakazy i wytyczne wskazane w RODO okazały się jednak na tyle ogólne, że pojawił się problem, w jaki sposób je interpretować i stosować w praktyce. Dlatego w zakresie rozwiązań ochrony prywatności dzieci, działo się dotychczas niewiele. Głównym celem brytyjskiego kodeksu jest więc wprowadzenie konkretów i rozpoczęcie pracy nad tymi, bez wątpienia, istotnymi kwestiami.

Kodeks wprowadza 15 reguł (standardów), którymi powinny kierować się podmioty projektujące i oferujące usługi internetowe użytkowane przez dzieci. Poniżej przedstawiono ich krótkie podsumowanie.

dzieci2.png (1.36 MB)

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2020
Roszczenie informacyjne i inne ułatwienia służące uprawnionemu w razie naruszenia jego praw własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 roku funkcjonujemy w nowej rzeczywistości – wszystkie sprawy dotyczące własności intelektualnej, które dotychczas trafiały do sądów okręgowych w całej Polsce, według przepisów o właściwości miejscowej, teraz kierowane są do Poznania, Gdańska, Lublina lub Warszawy, do wyspecjalizowanych wydziałów ds. własności intelektualnej. Zmiany mają istotny charakter. Poza kwestiami organizacyjnymi, do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „KPC”) dodano przepisy o nowym postępowaniu w sprawach własności intelektualnej (Dział IVg Kodeksu). Na nowo i tym razem w sposób jednakowy dla prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, uregulowano środki procesowe do dyspozycji uprawnionego, którego prawa są zagrożone lub naruszone w wyniku działania osoby trzeciej.

Nowa ustawa daje możliwość skorzystania z kilku skutecznych środków zabezpieczenia lub pozyskania dowodów istotnych dla wykazania faktu naruszenia oraz wysokości szkody. Są nimi: wniosek o zabezpieczenie dowodu, wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego i wniosek o wezwanie do udzielenia informacji. Dzięki nim, uprawniony, który ma uzasadnione powody by twierdzić, że doszło lub wkrótce dojdzie do naruszenia jego praw, zyskuje narzędzia do pozyskania dowodów i informacji, które umożliwią mu dochodzenie adekwatnych roszczeń w sądzie. Tym razem uwzględniono jednak również interes drugiej strony i lepiej zadbano o ochronę tajemnicy jej przedsiębiorstwa. Wprowadzono też mechanizmy, które mają zapobiegać instrumentalnemu wykorzystywaniu wspomnianych środków procesowych, by za pośrednictwem sądu dowiedzieć się jak najwięcej o działalności konkurenta.

AdobeStock_223976086-2-768x513.jpg (49 KB)

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe branży artystycznej

Niewątpliwie wśród najbardziej „doświadczonych” przez epidemię Covid-19 grup zawodowych są podmioty prowadzące działalność kulturalną a także twórcy i artyści, których działalność musiała zostać tymczasowo zawieszona lub nadal podlega dotkliwym ograniczeniom. Problem został zauważony przez ustawodawcę już na początku epidemii – w marcu zostały wprowadzone ustawowe przepisy umożliwiające wsparcie finansowe osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku gdy działalność twórcza lub artystyczna nie mogła być kontynuowana ze względu na wprowadzone w okresie epidemii ograniczenia, zakazy i nakazy lub bez naruszenia wspomnianych ograniczeń.

wsparcie-768x512.jpeg (44 KB)

Czytaj dalej
Pracownicze Plany Kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw!

Epidemia Covid-19 jest nie tylko przyczyną przemodelowania sposobu świadczenia pracy i „zaciskania pasa” w budżetach przedsiębiorców.  Jej ekonomiczne skutki wpłynęły także na zmiany w zakresie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wśród średnich przedsiębiorstw, przesuwając termin jego wdrożenia z kwietnia na październik 2020.

Oznacza to obowiązek przystąpienia do programu w październiku nie tylko przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 49 pracowników ale także tych firm, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników. Będzie to najliczniejsza grupa przedsiębiorców, która wdroży PPK od momentu powstania tego obowiązku. Zgodnie z doniesieniami Dziennika Gazety Prawnej do PPK dołączyło już 45,9% średnich i 13,1% małych przedsiębiorstw co stanowi niecałe 30% przedsiębiorstw objętych tym obowiązkiem.

Czasu pozostało niewiele, a kary grożące za nieterminowe przystąpienie do PPK mogą powodować „zawrót głowy” u niejednego pracodawcy - za niepodpisanie w terminie umowy o zarządzanie PPK przedsiębiorcom grozi grzywna w wysokości nawet do 1,5% funduszu płac.

AdobeStock_163655745 (002).jpeg (3.94 MB)

Czytaj dalej
Newsletter - sierpień 2020
Pozytywne regulacje dla firm działających na platformach internetowych

W dniu 12 lipca 2020 r. weszło w życie unijne rozporządzenie nr 2019/1150. Dokument ten wprowadził szereg nowych zasad w relacjach pomiędzy platformami internetowymi (takimi jak Allegro, Google, Facebook) a korzystającymi z nich klientami B2B. Jego celem jest ograniczenie dowolności w działaniu gigantów internetowych i zagwarantowanie minimum uprawnień dla małych i średnich firm, które z tych platform korzystają. Więcej na ten temat w artykule autorstwa Bartosza Mysiaka.

przedsiebiorcy.jpeg (42 KB)

Czytaj dalej

Wkrótce kodeks RODO dla fotografów

Z początkiem lipca 2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu prac nad Kodeksem Postępowania RODO dla fotografów. Może okazać się on cennym drogowskazem dla branży fotograficznej, reklamowej, medialnej i rozrywkowej. Więcej na ten temat w artykule Bartosza Mysiaka.

fotografia.jpeg (60 KB)

Czytaj dalej

Przedłużenie zasiłku opiekuńczego

Już jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dyrektorzy i nauczyciele będą musieli stworzyć taką formę działania placówek szkolonych, która zapewni jak najwyższe standardy bezpieczeństwa w niepewnych epidemicznych czasach. Pomimo wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu placówek szkolnych ryzyko zamknięcia tych ośrodków jest nadal bardzo duże, czego obawiają się pracownicy - rodzice najmłodszych uczniów. Więcej w alercie Katarzyny Michalik.

dziecko.jpg (512 KB)

Czytaj dalej

Event Management – chwal się zrealizowanymi projektami!

Każdy z podmiotów istniejących na rynku powinien funkcjonować według wypracowanej strategii biznesowej. Jednym z jej nieodłącznych elementów są aktywności public relations. Ich celem jest realizacja zewnętrznej komunikacji oraz budowanie relacji z klientami, partnerami biznesowymi, mediami czy influencerami. W tego typu działaniach coraz częściej wykorzystuje się eventy, których organizacja zlecana jest wyspecjalizowanym agencjom. Więcej w artykule autorstwa Katarzyny Jedynak-Gierady.

event.jpeg (63 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - lipiec 2020
Tarcza wróciła na tarczy. TSUE unieważnia decyzję „Privacy Shield” zezwalającą na transfer danych osobowych z UE do USA

Nazwisko Pana Maxa Schremsa jest już dość długo znane wszystkim osobom zainteresowanym problematyką ochrony danych osobowych. Ten austriacki prawnik, dziennikarz i aktywista dał się poznać jako autor skargi, której finalnym skutkiem było wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku z 6 października 2015 unieważniającego decyzję w sprawie tzw. „Bezpiecznej przystani” („Safe Harbour”). Decyzja ta stanowiła potwierdzenie, że USA zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych obywateli Unii i była przez 15 lat prawną podstawą do przekazywania danych za ocean. Pomimo dość dużego zamieszania wokół wydanego wyroku, nie miał on w praktyce dużego przełożenia na transatlantycki transfer danych. Unia Europejska, pragnąć szybko i bezboleśnie ponownie uregulować z USA stosunki w zakresie migracji danych, wydała 12 lipca 2016 r. decyzję w sprawie tzw. „Tarczy Prywatności”.

Więcej w tekście autorstwa Bartosza Mysiaka.

AdobeStock_223976086-2-768x513.jpg (49 KB)

Czytaj dalej

Google po raz kolejny ukarane za łamanie zasad prywatności w wyszukiwarce

Dnia 14 lipca 2020 r. belgijski urząd ochrony danych osobowych (APD) nałożył na Google Belgium NV rekordowo wysoką karę za złamanie przepisów dotyczących prywatności. Wprawdzie Google ponosiło już dużo większe kary, nawet w wysokości 4 miliardów euro za stosowanie nieuczciwych praktyk monopolowych, ale nigdy dotąd nie odbyło się to z procesowej inicjatywy jednostki. Stąd też nieskrywana duma w oświadczeniu opublikowanym przez APD, który nadmienił, że poprzednia grzywna, którą nałożył, była aż dziesięć razy niższa. Co ciekawe, tego typu walka z gigantami to nie jest już odosobniona sytuacja, ale coraz popularniejsza metoda, po którą sięgają osoby chcące chronić swoją prywatność.

Więcej w artykule autorstwa Bartosza Mysiaka oraz Piotra Mękarskiego.

AdobeStock_316541906_Editorial_Use_Only-Copy-768x384.jpeg (27 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - czerwiec 2020
Dofinansowanie przez Starostę części kosztów przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów

Od dziś rozpoczyna się ogłoszony przez Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy nowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku przedsiębiorców samozatrudnionych- udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli odnotowany został znaczący spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Więcej na ten temat w alercie autorstwa Katarzyny Michalik.

KALKULATOR.jpg (314 KB)

Czytaj dalej

Pomiar temperatury podczas epidemii

Temat mierzenia temperatury pracownikom, współpracownikom oraz klientom nadal budzi ogromne emocje w zakładach pracy i innych miejscach jej świadczenia. Jest on szczególnie ważny teraz, kiedy kolejne ograniczenia są znoszone przez rząd, a poszczególne branże powracają na rynek. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, współpracownikom, kontrahentom czy też klientom, a także procesom operacyjnym, firmy są gotowe do wdrożenia nawet najbardziej wyszukanych procedur i środków ostrożności eliminujących jakiekolwiek ryzyko transmisji wirusa na ich terenie. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Puls Biznesu wynika, że aż 64% przedsiębiorców jest gotowych mierzyć temperaturę swoim pracownikom. Powstaje zatem pytanie, na jakiej podstawie mogą to zrobić?

Więcej na ten temat w artykule Katarzyny Michalik, Bartosza Mysiaka oraz Macieja Kubiaka.

office.jpg (31 KB)

Czytaj dalej

Praca w biurze w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym ogłosiło długo oczekiwane wytyczne dotyczące organizacji pracy w biurach w trakcie epidemii COVID-19.

Wytyczne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników świadczących pracę w biurze oraz wskazanie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19. Więcej w tekście autorstwa Katarzyny Michalik.

office.jpg (31 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - maj 2020
Powrót do pracy w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Pomimo postępującego wzrostu zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował się na powolne „odmrożenia gospodarki” poprzez częściowe znoszenie zakazów i ograniczeń wdrożonych wraz z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski. Od połowy tygodnia mogą działać m.in. żłobki i przedszkola, umożliwiając rodzicom powrót do pracy na wcześniejszych zasadach. Więcej na ten temat w tekście Katarzyny Michalik.

architectural-design-architecture-buildings-city-374811.jpg (1.48 MB)

Czytaj dalej

Czy każdy projekt modowy jest chroniony przez prawo autorskie?

Cristóbal Balenciaga – jeden z najważniejszych projektantów mody XX w. – mówił, że „projektant mody musi być architektem designu, rzeźbiarzem formy, malarzem koloru, muzykiem harmonii i filozofem powściągliwości”[1]. Kreator ubioru powinien w swojej pracy łączyć wiele czynników. Jego zadaniem jest przede wszystkim wykazywanie się kunsztem artysty i tworzenie rzeczy będących odpowiedzią na potrzeby świata mody. Jednak w twórczym procesie działalności nie może on zapominać o – nieco bardziej przyziemnych – prawnych zagadnieniach.

Więcej w tekście Katarzyny Jedynak.

moda.jpg (61 KB)

Czytaj dalej

Maski na planie filmowym w dobie epidemii COVID-19

Temat konieczności używania masek w celu zapobiegania transmisji wirusa SARS-CoV-2 i utrzymania odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy budzi sporo emocji szczególnie w branży filmowej. Z jednej strony wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych nie podlegają ograniczeniom, z drugiej natomiast 1,5 m dystans społeczny lub nakaz noszenia maseczek skutecznie uniemożliwią prowadzenie działalności przez przedsiębiorców działających w tej branży. Więcej w tekście Piotra Nikołajuka.

AdobeStock_268787999.jpg (164 KB)

Czytaj dalej

Produkcja filmowa w czasie COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych oraz związanej z nią działalności postprodukcyjnej (działalności sklasyfikowanej w klasach PKD 59.11 i 59.12), nie podlega ograniczeniom. Ograniczeniu podlega jedynie działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu. Należy również podkreślić, że wprowadzony przedmiotowym rozporządzeniem zakaz organizowania zgromadzeń nie ma zastosowania do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Więcej w artykule autorstwa Katarzyny Michalik, Macieja Kubiaka oraz Piotra Nikołajuka.

kamera.jpg (53 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - kwiecień 2020
Produkcja Film&TV – możliwa w okresie epidemii

Kolejna zmiana przepisów regulujących ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z występowaniem stanu epidemii COVID-19, przyniosła wyjaśnienie w zakresie wątpliwości, dotyczących możliwości realizacji w okresie epidemii produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Zgodnie z treścią obowiązującego od 31.03.2020 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów, dopuszczalne jest realizowanie zaplanowanych planów zdjęciowych, postprodukcji  i wykonywania działalności przez producentów z branży audiowizualnej – nie zostały one bowiem ograniczone w prowadzeniu działalności. Podmioty zajmujące się produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych są bowiem sklasyfikowane w klasach PKD 59.11 i 59.12. Więcej na ten temat w tekście Piotra Nikołajuka.

AdobeStock_239244529.jpg (869 KB)

Czytaj dalej

Koszty pandemii: Jak rozliczyć wydatki na organizację eventu, który się nie odbył?

Pandemia jako siła wyższa nie pozwala swobodnie zrezygnować z wykonania każdej usługi czy dzieła przyjętych do realizacji przed wybuchem pandemii. Będzie to możliwe jedynie wówczas, kiedy między brakiem możliwości wykonania zamówienia a siłą wyższą istnieje ścisły związek, a strony umowy pomimo wykazania się najwyższą starannością w celu zminimalizowania skutków siły wyższej, nie są w stanie jej pokonać.

Więcej w tekście Katarzyny Lejman.

audience-1850119_960_720-768x512.jpg (38 KB)

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa - Pomoc oferowana przedsiębiorcom

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 część przedsiębiorców znalazła w bezprecedensowo trudnej sytuacji. Oprócz rozwiązań wsparcia finansowego dla firm oferowanych przez Państwo w postaci m.in. dopłat do miejsc pracy, zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne, czy odsunięcia wielu obowiązków administracyjnych, istotną rolę we wspieraniu finansowania przedsiębiorstw mają także polskie instytucje. Wśród nich znalazły się: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu. Więcej w kompedium - PDF.

Tarcza antykryzysowa Pomoc oferowana przedsiębiorcom.jpg (185 KB)

Czytaj dalej

Coronavirus znakiem towarowym

Specyficzny czas spowodowany wprowadzeniem stanu pandemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele aspektów codziennego, zawodowego i gospodarczego życia społeczeństwa. Powyższe znalazło również odzwierciedlenie w znakach towarowych. Od lutego 2020 roku do urzędów wpływają coraz to nowe wnioski o zarejestrowanie prawa wyłącznego na oznaczenia nawiązujące – zarówno warstwą słowną, jak i graficzną – do koronawirusa SARS-CoV-2.

Więcej na ten temat w artykule autorstwa Katarzyny Jedynak.

branding.jpg (177 KB)

Czytaj dalej

Maksymalny termin płatności faktury dla dużego przedsiębiorcy. Obowiązek składania oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dawniej: Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Ustawa wprowadziła dwie istotne nowości dotyczące transakcji handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwa z sektoru MŚP z dużymi przedsiębiorcami. Więcej w tekście autorstwa Katarzyny Lejman.

architectural-design-architecture-building-business-443383.jpg (2.31 MB)

Czytaj dalej

Newsletter - marzec 2020
Podsumowanie rozwiązań prawnych w ramach Tarczy

W przyjętej przez Sejm w nocy z piątku na sobotę Ustawie nie zostały uwzględnione postulaty przedsiębiorców, natomiast znajdziemy w niej zapisy, które nijak się mają do nadchodzącego kryzysu. W niniejszym alercie przedstawiamy, co zawiera specustawa, pozostawiając kwestie podatkowe i z zakresu prawa pracy na kolejne publikacje. Więcej na ten temat w alercie Artura Zawadowskiego.

tarcza.jpeg (4.46 MB)

Czytaj dalej

Koronawirus a Twoja rata kredytu

16 marca 2020 r. Związek Banków Polskich (ZBP) zapowiedział, że banki podejmą szereg działań pomocowych na rzecz swoich klientów w związku z pandemią COVID-19.

Wskutek działań zaradczych, 48 banków komercyjnych i 52 banków spółdzielczych zrzeszonych w ZBP, powinno umożliwić odroczenie spłaty istniejących zobowiązań, zmienić zasady naliczenia opłat i prowizji, czy choćby ułatwić realizowanie płatności. Więcej na ten temat w alercie autorstwa Władysława Bieńkowskiego.

AdobeStock_136331491 (1).jpg (2.95 MB)

Czytaj dalej

Newsletter - luty 2020
Inwestycje publiczno-prywatne

W transakcjach finansowania ryzyka z udziałem środków publicznych organ przyznający te środki może mieć obowiązek notyfikacji pomocy organom krajowym – Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej. Istnieje również możliwość uznania pomocy za zgodną z rynkiem wewnętrznym wprost na podstawie wyłączenia blokowego. Więcej w tekście Edyty Niemyskiej.

AdobeStock_266083112_1228419-Copy-3-1024x683.jpeg (69 KB)

Czytaj dalej

Czy sprzedaż używanych książek elektronicznych (e-booków) wymaga zgody twórcy?

Wprawdzie e-booki stanowią zaledwie ok. 3 – 6 %[1] rynku książki w Polsce, jednak zgodnie z publicznie udostępnionymi danymi osoby wybierające książkę w wersji cyfrowej czytają niemal trzykrotnie więcej, niż czytelnicy książek drukowanych. W tym miejscu nasuwa się pytanie – czy można nabyć w sposób zgodny z prawem używane e-booki? Więcej w artylule autorstwa Hanny Marcinkiewicz oraz Marii Dżaluk.

AdobeStock_109274161-Copy-1-768x509.jpeg (48 KB)

Czytaj dalej

LSW W MEDIACH

Wisła Kraków nominowana do Invest Cuffs 2020!
Jesteśmy dumni, że dostrzeżono naszą znajomość realiów prawnych i biznesowych, a także doświadczenie i wiedzę unikalną w skali kraju związaną z prowadzeniem klubu piłkarskiego w Polsce. Wisła Kraków została nominowana do nagrody Invest Cuffs w kategorii „Projekt Equity Crowdfundingowy 2019” na największym kongresie inwestycyjnym w Europie Środkowej!

0.jfif (24 KB)

Czytaj dalej

Loterie na imprezach – kiedy działamy legalnie?

Loterie są bez wątpienia bardzo skutecznym sposobem urozmaicenia wydarzeń biznesowych i marketingowych. Szczypta emocji towarzysząca wyborowi szczęśliwej karteczki, numerka czy wizytówki oraz satysfakcja z możliwej wygranej potrafi przynieść miłe wspomnienia i pozytywne skojarzenia z firmą zlecającą event. Mimo że tego typu gry i zabawy są powszechne, ich organizatorzy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń prawnych z nimi związanych. Więcej w tekście autorstwa Bartosza Mysiaka.

Loteria-gra-Copy-768x512.jpeg (53 KB)

Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy jest częstym narzędziem wykorzystywanym przez pracodawców, zabezpieczających ich interesy na wypadek nielojalnego zachowania pracownika zmierzającego do wyrządzenia pracodawcy szkody czy nawet działania na niekorzyść pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy. Więcej na ten temat w tekście autorstwa Katarzyny Michalik.

AdobeStock_225001992 (Copy).jpeg (976 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - styczeń 2020
Sport a prawa człowieka. Nowy projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

„Sport a prawa człowieka” to nowy projekt Helsińska Fundacja Praw Człowieka do którego została zaproszona kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Program poświęcony jest analizie i identyfikacji standardów praw człowieka, które mogłyby pomóc przy tworzeniu nowych regulacji w sporcie.
Wsparcia merytorycznego z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy udzielą Mec. Bogusław Leśnodorski i Mec. Marcin Melzacki.

Prawa-człowieka-w-sporcie-1-457x457.png (291 KB)

Więcej o projekcie na stronie Fundacji: https://lnkd.in/dbm9qu7

Prawo autorskie w branży filmowej - Warsztaty IP Student

„Prawo autorskie w branży filmowej” - o produkcji filmu, rodzajach umów na planie filmowym oraz uprawnieniach twórców i producenta opowie w piątek 31 stycznia, podczas warsztatów w ramach XI edycji IP Student organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Adwokat Piotr Nikołajuk.

Studenci, podczas XI edycji IP Student, mają okazję spotkać się ze specjalistami z wiodących polskich kancelarii.
Warsztaty mają na celu poszerzyć wiedzę przyszłych młodych prawników z zakresu prawa własności intelektualnej.
Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ i Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJIP Student warsztaty 2020 w LSW Piotr Nikołajuk.png (42 KB)

"Nowe regulacje ograniczą możliwości działań organizacjom ekologicznym" - komentarz dr Marcina Włodarskiego

„Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej możliwe będzie jedynie w przypadkach ściśle określonych w ustawie” - komentuje dr Marcin Włodarski z kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy w artykule red. Katarzyny Nocuń „Nowe regulacje ograniczą możliwości działań organizacjom ekologicznym” w Dziennik Gazeta Prawna.

986243-ekologiczna-ukladanka-657-323.jpg (23 KB)


Artykuł można przeczytać także na stronie: https://lnkd.in/dKBAkeX

Newsletter - grudzien 2019
Strona internetowa spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo–akcyjnej – nowe obowiązki od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Obowiązek ten został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej (era cyfrowej spółki akcyjnej) uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Jednocześnie z uzasadnienia projektu wynika, że prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu. Więcej w tekście autorstwa Michała Klimowicza.

4.png (336 KB)

Czytaj dalej

Nowe obowiązki spółek publicznych notowanych na GPW – polityka wynagrodzeń oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach

W dniu 30 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie oferty publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217). W związku z tą nowelizacją do ustawy o ofercie publicznej został wprowadzony nowy rozdział 4a, który ustanawia nowe obowiązki dla spółek publicznych, tj. obowiązek sporządzenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń oraz sprawozdania o wynagrodzeniach. Wprowadzenie tych obowiązków stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania. Głównym celem dyrektywy 2017/828 jest przy tym zachęcenie akcjonariuszy spółek publicznych do zaangażowania długoterminowego w sprawy spółki oraz zwiększenie przejrzystości stosunków pomiędzy akcjonariuszami a spółką.
Więcej w tekście autorstwa Michała Klimowicza.

3.png (390 KB)

Czytaj dalej

Jakimi zasadami rządzi się gra komputerowa? Perspektywa IP

Gry komputerowe są bez wątpienia specyficznym przedmiotem praw własności intelektualnej. Mogą być bowiem, tradycyjnie, czytane jak książka, słuchane jak radio, oglądane jak film, czy badane jak obraz. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań software-owych i dedykowanych urządzeń hardware-owych, potrafią także przenieść gracza do wirtualnej rzeczywistości, w której ma on szansę toczyć swoje rozgrywki z innymi zawodnikami. Wielowymiarowość gier ma swoje odzwierciedlenie także w złożoności ich ochrony prawnej. Więcej na ten temat w tekście autorstwa Marty Jamiołkowskiej.

2.png (426 KB)

Czytaj dalej

Odpowiedzialność organizatora za wypadki w czasie eventów i wyjazdów incentive. Jak chronić interes agencji?

Każda agencja organizująca eventy czy wyjazdy incentive musi zrealizować szereg działań, dzięki którym bezpieczeństwo ich uczestników będzie stało na najwyższym poziomie. Organizacja eventów oraz wyjazdów incentive wymaga zadbania o każdy detal związany z kwestią bezpieczeństwa. Niestety, nawet najlepsze planowanie nie zawsze jest w stanie uchronić organizatora przed powstaniem ewentualnych szkód oraz konsekwencji finansowych z tym związanych. Więcej na ten temat w tekście autorstwa Hanny Marcinkiewicz.

1.png (296 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - listopad 2019
Energetyczne okno Polski na świat, czyli Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Specustawa gazowa jako skuteczna metoda ewolucyjnej rozbudowy strategicznej infrastruktury gazowej.

W 2006 roku, gdy Rada Ministrów zdecydowała o budowie terminalu LNG, rozpoczęto prace nad modernizacją polskiego systemu gazowego i dostosowanie go do planowanego terminalu. Aby kompleksowo zająć się rozbudową infrastruktury gazowej i przyśpieszyć inwestycje, postanowiono, wzorem inwestycji drogowych, uchwalić specustawę gazową. W efekcie, 24 kwietnia 2009 r. uchwalono ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2009 nr 84 poz. 700). Więcej na ten temat w tekście autorstwa Marcina Włodarskiego.

lechkaczynski.jpg (48 KB)

Czytaj dalej

Alert Prawny. Brak wewnętrznej procedury dotyczącej MDR może prowadzić do wysokich sankcji dla spółki zobowiązanej do jej wdrożenia.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące MDR to nie tylko obowiązek raportowania schematów podatkowych, ale również posiadania i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (dalej jako: wewnętrzna procedura). Wiecej na ten temat w alercie Marcina Grzeleckiego.

alertprawnymdr.jpg (35 KB)

Czytaj dalej

Fałszywe wezwania do zapłaty – uwaga na próbę oszustwa!

Przestępstwo jakim jest oszustwo przybrało od pewnego czasu nową formę, na którą w szczególności narażeni są przedsiębiorcy. Czujność powinni zachować jednak wszyscy, którzy w ostatnim czasie otrzymali pisma wzywające do uiszczenia opłaty. Ich nadawcami mogą być osoby podszywające się pod urzędy czy też spółki, których nazwy łudząco przypominają powszechnie znane instytucje. Takie dokumenty mogą być fałszywe i stanowić próbę wyłudzenia. Więcej na ten temat w tekście autorstwa Marty Jamiołkowskiej.

falszywe wezwania.jpg (40 KB)

Czytaj dalej

Fotografowanie i filmowanie na eventach, konferencjach… a ochrona wizerunku ich uczestników

Foto i wideorelacje nawet z najmniejszych imprez, wyjazdów i konferencji to obecnie standardowa praktyka. Materiały tego typu chętnie zamieszczane są na stronach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych. Rodzi się jednak pytanie, czy publikacja wizerunku uczestników takich wydarzeń to zawsze działanie legalne?

Powyższą problematykę reguluje art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z przepisu tego wynika zasada, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia danej osoby. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku:
– osoby powszechnie znanej podczas pełnienia przez nią funkcji publicznych,
– osoby stanowiącej jedynie szczegół większej całości – takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.

Więcej na ten temat w tekście autorstwa Bartosza Mysiaka.

fotorelacje.jpg (32 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - październik 2019
15 lecie Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Kancelaria LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy od lat wspiera pro bono klientów HFPC.

W tym roku 15-lecie swojego istnienia obchodzi Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Działalność Programu zainaugurowano w październiku 2004 r. i od początku miała ona wymiar nie tylko krajowy, ale też europejski i międzynarodowy.

Jak wskazywał Prof. Wiktor Osiatyński, inicjator PSP: „Program Spraw Precedensowych to brakujące ogniwo demokratycznego państwa prawnego”. I z taką misją prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pracują do dziś, bo Program ten, jak mówił Profesor, ma znaczenie nie tylko dla państwa prawa i kultury prawnej, ale również dla społeczeństwa obywatelskiego.

x4.jpg (26 KB)

Czytaj dalej

Konferencja inaugurująca działalność Fundacji Women in Law "Kobiety przyszłością branży prawniczej"

Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy została partnerem merytorycznym Fundacja Women in Law, której prezeską jest Kamila Kurkowska, a Maciej Ślusarek zasiada w Radzie Fundacji.

Celem Fundacji Women in Law jest zmiana polskiego rynku prawniczego, z wykorzystaniem nowych technologii, poprzez edukację oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi. Nowo powołana Fundacja dąży do aktywizacji oraz do wspierania i promowania kobiet w branży prawniczej. Prelegentami konferencji byli mec. Maciej Ślusarek oraz mec. Sandra Wieczorek.

x6.jpg (32 KB)

Czytaj dalej

Dziedzictwo audowizualne - czyli o co tyle hałasu?


Dziedzictwo audiowizualne to coś więcej niż obraz i dźwięk oraz nośniki, na których zostały utrwalone – to element naszej tożsamości, kultury, świadectwo historii oraz wyobraźni i wrażliwości ludzkiej. To zdecydowanie więcej niż trzeba aby chronić zarówno poszczególne tytuły jak i całokształt dorobku tej dziedziny sztuki.

Właśnie dlatego został ustanowiony Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, obchodzony  corocznie 27 października. Celem tej inicjatywy jest budowania globalnej świadomości problemów związanych z zachowaniem materiałów audiowizualnych, takich jak nagrania dźwiękowe i obrazy ruchome. Więcej w tekście autorstwa Macieja Kubiaka i Marii Dżaluk.
 

x2.jpg (68 KB)

Czytaj dalej
Dane osobowe i dobre imię w internecie. Dwa nowe wyroki TSUE

Na przełomie września i października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa istotne wyroki dotyczące naszych praw w sieci Internet – wyrok o sygnaturze C-507/17 z dnia 24 września 2019 r. oraz wyrok o sygnaturze C-18/18 z dnia 3 października 2019 r. Co ciekawe, wnioski z tych wyroków są skrajnie różne – mimo że dotyczyły one pokrewnej tematyki, tj. prawa do żądania usunięcia swoich danych osobowych z wyszukiwarki internetowej oraz prawa do żądania usunięcia z ze stron internetowych treści obraźliwych komentarzy. Więcej w tekście autorstwa Bartosza Mysiaka i Macieja Kubiaka.

x1.jpg (36 KB)

Czytaj dalej
Dlaczego przedsiębiorcy powinny przygotować się na zmianę procedury cywilnej?

6 zmian w KPC o znaczącym wpływie na prowadzenie biznesu. 6 powodów, żeby przeczytać ten artykuł.

7 listopada 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie dwie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, które będą miały znaczący wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce, a nawet utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorcy.

Jak podają autorzy nowych przepisów, ich celem jest m.in. uproszczenie postępowań prowadzonych między przedsiębiorcami i usprawnienie ściągania wzajemnych wierzytelności. Oto subiektywny wybór 6 ważnych zmian o praktycznym znaczeniu dla każdego, kto prowadzi własną firmę. Więcej na ten temat w tekście autorstwa Katarzyny Lejman i Macieja Kubiaka.

x.jpg (35 KB)

Czytaj dalej

Newsletter - wrzesień 2019
Zrzeczenie się prawa do odwołania a doręczenie zagraniczne

Instytucja zrzeczenia się prawa do odwołania istniała od zarania procedury administracyjnej, choć w sposób nieformalny. W praktyce uznawano, że strona postępowania, w celu przyśpieszenia procedowania, mogła złożyć prowadzącemu postępowanie organowi administracji oświadczenie, w którym informowała organ, że rezygnuje z prawa do odwołania. Jednakże wobec braku uregulowania tej instytucji w Kodeksie postępowania administracyjnego było to raczej zwyczajem lub tzw. gentlemen’s agreement. Więcej na ten temat w tekście Marcina Włodarskiego.

documents 1 (Copy).jpg (7 KB)

Czytaj dalej
Nowa ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. 2018 poz. 1137). Ustawa w swoim założeniu ma uporządkować i uprościć aktualnie obowiązujące przepisy. W ocenie ustawodawcy, nie istniały powody dla istnienia skomplikowanych i różnych wymogów dla małych jednostek morskich i śródlądowych. Istnieją bowiem jednostki operujące zarówno na morzu, jak i na wodach śródlądowych. Nowe procedury mają być prostsze, szybsze i tańsze. Czy tak będzie w istocie? Analizuje Paweł Baran.

Bez tytułu (Copy).png (486 KB)

Czytaj dalej
Kindermarketing pod większym nadzorem - co zmienia Karta Ochrony Dzieci w Reklamie?

Przyjęta niedawno (11 września br.) przez Radę Reklamy oraz sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy „Karta Ochrony Dzieci w Reklamie” to kolejny dokument samoregulacyjny po opracowaniu „Standardów Reklamy Żywności skierowanej do dzieci” oraz „Standardów Reklamy Piwa”. Stanowi ona załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy i jest aktem samoregulacyjnym, opracowanym przez reklamodawców, agencje reklamowe i nadawców. To ważny dokument dla twórców kontentu reklamowego adresowanego do najmłodszych odbiorców lub w którym to aktorzy dziecięcy biorą udział. Więcej w tekście Katarzyny Dudy i Sandry Wieczorek. 

child-817368_960_720-e1568820877301-300x197.jpg (17 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - sierpień 2019
Maciej Kubiak – współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego

Informujemy, że adwokat Maciej Kubiak, współkierujący praktyką IP/TMT, jest współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego pod redakcją dr. Arkadiusza Michalaka. Komentarz do Prawa Autorskiego stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce.

18361-ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-komentarz-arkadiusz-michalak-3-d.png (127 KB)

Czytaj dalej
Dane osobowe a prawo pracy - czyli wpływ RODO na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W artykule „Dane osobowe a prawo pracy – cz. I” [czytaj tutaj] informowaliśmy, że w dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO. „Ustawa wdrażająca RODO” zmieniła szereg ustaw w zakresie, w jakim dotykają one problematyki danych osobowych, w tym między innymi kodeks pracy, któremu poświęciliśmy część I naszych rozważań. Przepisy rozporządzenia RODO mają także wpływ na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czemu przyglądają się Joanna Kieszek z praktyki danych osobowych oraz Katarzyna Michalik z praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Fotolia_132154629_Subscription_Monthly_XXL-768x512 (Copy).jpg (20 KB)

Czytaj dalej
20 lat batalii sądowej o dwie sekundy muzyki - czyli jak legalnie samplować?

Po równo dwóch dekadach sporu pomiędzy klasykami niemieckiej sceny muzyki elektronicznej, zespołem Kraftwerk a producentami gatunku hip-hop M.Pelham i M.Haas, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie o legalność wykorzystywania samplowanych utworów. A właściwie o jeden z wątków istotnych przy odpowiedzi na tak postawione pytanie. O co chodzi z legalnym samplowaniem, wyjaśniają Maciej Kubiak i Jacek Widenka z zespołu ochrony własności intelektualnej.

Fotolia_234342204_Subscription_Monthly_M (Copy).jpg (30 KB)

Czytaj dalej
Po co nam wzór przemysłowy? - case study dotyczące paneuropejskiego zabezpieczenia roszczeń ochrony designu produktu

Na podstawie case study z naszej praktyki ochrony własności intelektualnej wyjaśniamy, na czym polega zabezpieczenie roszczeń dotyczących wzorów wspólnotowych na terytorium Unii Europejskiej i jak wykorzystać instrumenty prawa unijnego w skutecznej ochronie designu produktów. Maciej Kubiak i Agnieszka Sidorowicz opisują sprawę znanego producenta sprzętu AGD.  

EU umbrellas Fotolia_278902306_Subscription_Monthly_M (Copy).jpg (43 KB)

Czytaj dalej
Newsletter - lipiec 2019
PRO BONO | LSW patronuje Monitorowi Fundacji Edukacji Parlamentarnej

W ramach współpracy z Fundacją Edukacji Parlamentarnej LSW objęła patronatem publikację pt. Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Monitor to zbiór analiz prawnych dotyczących pojawiających się w polskim systemie prawnym nowych aktów normatywnych. Ukazuje się kwartalnie w formie newslettera. W bieżącym, czwartym, numerze Monitora Fundacji Edukacji Parlamentarnej opublikowano analizy sześciu wybranych ustaw uchwalonych przez parlament w I kwartale 2019r. Istotnym punktem odniesienia jest ocena realizowania przez nie wartości konstytucyjnych, jak również wpływu na sferę praw człowieka oraz ustrój państwa.

Monitor FEP (Copy).jpg (17 KB)

Czytaj dalej
KADRY I PŁACE | Zmiany w zakresie świadectwa pracy

W dniu 29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Rozporządzenie). Jest ono naturalną konsekwencją zmian wprowadzonych w obszarze danych osobowych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., zapewniającą stosowanie RODO m.in. w obszarze prawa pracy. Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule Katarzyny Michalik.

Fotolia_132154629_Subscription_Monthly_XXL-768x512 (Copy).jpg (20 KB)

Czytaj dalej
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA | Adidas przegrywa przed Sądem Unii Europejskiej wyłączność na „trzy paski”

Opinię publiczną (i to nie tylko prawniczą) zelektryzowało orzeczenie unijnego Sądu w sprawie znaku towarowego Adidasa przedstawiającego charakterystyczne dla tej marki trzy paski. W wyniku tego orzeczenia (wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 roku, sygn. akt T – 307/17) została podtrzymana decyzja Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unieważniająca udzielone prawo ochronne na wspomniany symbol. W konsekwencji część autorów przekazów medialnych nie mogła się nadziwić, jak to możliwe, że Sąd zakwestionował wyłączność dla tak charakterystycznego i rozpoznawalnego oznaczenia graficznego, jakim są słynne „trzy paski” Adidasa. Sprawę analizuje Wojciech Kądziela.

Fotolia_134615943_Subscription_Monthly_M (Copy).jpg (25 KB)

Czytaj dalej
PODATKI | Withholding tax - zmiany chwilowo odroczone

Nawiązując do tematyki rewolucyjnych zmian w zakresie zasad poboru podatku u źródła (withholding tax), niniejszym alertem chcielibyśmy zasygnalizować zaskakujące odroczenie wejścia w życie części z tych zasad do dnia 31 grudnia 2019 r. O ile o samych zmianach, które pojawiły się w przepisach z początkiem 2019 r. nie będziemy się rozpisywać, o tyle warto przypomnieć, że 31 grudnia 2018 r. (na 1 dzień przed wejściem w życie tych przepisów) ukazało się rozporządzenie, mocą którego rozpoczęcie obowiązywania części nowych przepisów w zakresie podatku u źródła (w tym odnoszących się zasad poboru podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 mln zł) odroczono do 1 lipca 2019 roku. Szczegóły wyjaśniają Marcin Grzelecki i Michał Krysik z Allin Tax.

Fotolia_116615218_Subscription_Monthly_M (Copy).jpg (41 KB)

Czytaj dalej
KADRY I PŁACE | Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 lipca

Od dnia 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy muszą stworzyć pracownikom i osobom współpracującym z nimi możliwość długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych poprzez utworzenie pracowniczego planu kapitałowego. Konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku może być nałożenie na pracodawcę grzywny w wysokości nawet do 1 miliona złotych lub równowartości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń. PPK jest dodatkowym systemem zabezpieczenia emerytalnego, obowiązkowym dla pracodawców, a dobrowolnym dla osób zatrudnionych. Umożliwia on gromadzenie przez uczestnika tego programu oszczędności, które będą podlegały wypłacie po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Polecamy lekturę alertu autorstwa Katarzyny Michalik.

Czytaj dalej

coins-948603_1920.jpg (356 KB)

Newsletter - czerwiec 2019
Nowe zasady oferowania instrumentów finansowych po aferze Getbacku

Nowa definicja oferowania instrumentów finansowych zmusi wiele podmiotów do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej od KNF

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („ustawa nowelizująca”), wprowadzająca nowelizację m.in. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako: „Ustawa”) weszła w życie 21 kwietnia 2018 r. Wprowadziła wiele zmian na rynku kapitałowym. Wskutek nowelizacji krąg podmiotów, których dotyczyła definicja oferowania w pierwotnym brzmieniu, zdecydowanie się poszerzy, a co za tym idzie, wiele firm działających dotychczas w oparciu o swobodę działalności gospodarczej będzie musiało uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Czytaj dalej

documents 1.jpg (26 KB)

Rodo a najnowsze zmiany w kodeksie pracy

W dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO.

Przedmiotowa „Ustawa wdrażająca RODO”, która ma zapewnić prawidłowe stosowanie RODO w polskim prawodawstwie, zmienia około 170 ustaw w zakresie, w jakim ustawy te dotykają problematyki danych osobowych. Wśród tych zmian nie zabrakło nowej odsłony przepisów kodeksu pracy w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, jak i już zatrudnionych pracowników.

coins-948603_1920.jpg (356 KB)

Czytaj dalej
„Czytała Krystyna Czubówna” – kilka słów o ochronie głosu w prawie polskim

Lektorzy, dziennikarze radiowi czy komentatorzy sportowi. Reprezentanci tych profesji, pomimo swojej nierzadko dużej popularności, na ulicy mogą pozostać niezauważeni. Któż bowiem mógłby rozpoznać na ulicy Tomasza Knapika, Macieja Gudowskiego czy Krystynę Czubównę, mimo że głos tych dwóch pierwszych słyszy niemal codziennie w warszawskim autobusie czy metrze? Dzieje się tak, ponieważ są rozpoznawalni ze względu na swój charakterystyczny głos i dzięki temu mogą go z sukcesem eksploatować. Zastanówmy się zatem, jak problematykę głosu postrzega polskie prawo.

Czytaj dalej

radio_Fotolia (Copy).jpg (35 KB)

Newsletter - maj 2019
Newsletter kadrowo-płacowy

Szanowni Państwo,

już teraz możemy przewidywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż nadchodzący rok przyniesie znaczące zmiany w prawie pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, opracowujemy dla Państwa specjalny newsletter dedykowany działom kadrowo-płacowym i departamentom Human Resources. Będziemy w nim regularnie informować o najważniejszych zmianach w prawie, istotnych orzeczeniach sądowych oraz omawiać najczęstsze problemy kadrowo-płacowe.

Chcąc trafić do grupy jak najbardziej zainteresowanej powyższą tematyką, będziemy wdzięczni za przesłanie nam kontaktów (adresów mailowych) do osób w Państwa firmie zajmujących się kwestiami kadrowo-płacowymi, dla których wiadomości z tego obszaru będą przydatne z codziennej pracy.

Będziemy zobowiązani za przesłanie informacji na adres lsw@lsw.com.pl do dnia

7 czerwca 2019 r.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Stykowska-Sikora, Anna Michalik

Praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenie „Mobbing w organizacji i zarządzanie różnorodnością”

9 maja 2019 r. odbyło się w LSW śniadanie biznesowe na temat mobbingu i zarządzania różnorodnością w firmie.

Zjawiska mobbingu i molestowania coraz częściej trafiają do sądów, a same te pojęcia są dość szerokie. Kwoty zasądzane w takich sprawach coraz częściej są poważne, a roszczenia pracowników sięgają miliona zł. Pracodawcy powinni wiedzieć, jak przeciwdziałać temu zjawisku oraz jak sobie z nim radzić, jeżeli wystąpi.

Zarządzanie różnorodnością (diversity) jest w Polsce pojęciem stosunkowo nowym, z którym wiąże się sporo wyzwań i ograniczeń. Pokrótce opowiemy, na czym polegają i co z nich wynika dla pracodawców w Polsce.

Jeśli są Państwo zainteresowani odbyciem szkolenia o powyższej tematyce, prosimy o zgłoszenie swojego zainteresowania na adres mailowy lsw@lsw.com.pl. Chętnie porozmawiamy o możliwości przeprowadzenia takiego szkolenia ponownie.

Czytaj dalej

Czy to naprawdę CH@NEL? – słów parę o dobrach luksusowych w Internecie

Dzisiejszy świat przesiąknięty jest potrzebą podążania za trendami i aspirowaniem do luksusowego stylu życia. Internet jako najpotężniejsze dzisiejsze narzędzie sprzedażowe pozwala spragnionej luksusu klienteli na szybkie zaspokojenie jej apetytu. Jak grzyby po deszczu pojawiają się platformy resellingowe, za pośrednictwem których możemy nabyć zestawy z mediolańskich czy paryskich wybiegów mody. Pojawiły się również sklepy internetowe oferujące luksusowe produkty z drugiej ręki, gdzie za znacznie mniejszą kwotę można kupić kreacje, akcesoria czy biżuterię renomowanych marek. Co na to producenci? Sytuacji prawnej tego typu praktyk przygląda się Adam Słomkowski.[...]

Czytaj dalej

Kubek ze Starbucksa na stole w Winterfell – jak do tego doszło?

Internet huczy na temat „wpadki” twórców najnowszego odcinka ósmego sezonu głośnego serialu „Gra o Tron”. O co chodzi tym razem? Otóż, w jednej ze scen rozgrywających się w zamku Starków królowej Daenerys „towarzyszy” papierowy kubek ze znanej sieci kawiarni Starbucks. Jest to dobra okazja do przybliżenia Czytelnikom bloga, czym jest „rights clearance” w produkcjach audiowizualnych i kiedy mamy do czynienia z lokowaniem produktu.

Czytaj dalej
RODO a najnowsze zmiany w kodeksie pracy

W dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO. Przedmiotowa „Ustawa wdrażająca RODO”, która ma zapewnić prawidłowe stosowanie RODO w polskim prawodawstwie, zmienia około 170 ustaw w zakresie, w jakim ustawy te dotykają problematyki danych osobowych. Wśród tych zmian nie zabrakło nowej odsłony przepisów kodeksu pracy w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, jak i już zatrudnionych pracowników.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2019
Maciej Kubiak w TOK FM w wywiadzie na temat dyrektywy prawno-autorskiej

Maciej Kubiak w radiu TOK FM w wywiadzie z redaktor Agatą Kowalską komentuje zmiany w prawie wynikające z najnowszej dyrektywy prawno-autorskiej.

- Zmiany w prawie są rozsądnym kompromisem, a większość mitów jest nieuzasadniona. Stawiam tezę, że dla użytkowników Internetu nic się nie zmieni - linki, memy, cytat, satyra, recenzja będą działać jak dotąd - uspokaja mec. Kubiak.

Czytaj dalej

LSW rekomendowane przez Legal 500 2019

LSW zostało rekomendowane przez Legal 500 w obszarze własności intelektualnej, rozwiązywania sporów, TMT oraz restrukturyzacji i upadłości. Aż sześciu prawników otrzymało rekomendacje indywidualne. Maciej Ślusarek z elitarnym tytułem „Leading Lawyer” w kategorii własności intelektualnej. Gratulacje dla rekomendowanych zespołów i prawników. Podziękowania za zaufanie i opinie naszych Klientów.

Czytaj dalej
Znak towarowy gwarancyjny - czym jest i co się zmieniło w przepisach

Znak towarowy gwarancyjny pozwala przedsiębiorcom na oznaczanie ich produktów certyfikowanym przez daną organizację symbolem. Celem używania tego oznaczenia jest, przede wszystkim, zapewnienie potencjalnej klienteli o posiadaniu przez towar określonych, pożądanych cech, jak np. wysoka jakość, bezpieczeństwo stosowania czy neutralność dla środowiska.

Czytaj dalej
Newsletter - marzec 2019
Crowdfunding w sporcie

Crowdfunding w postaci udziałowego inwestowania społecznościowego to coraz częściej wykorzystywany sposób pozyskiwania finansowania w branży sportowej, niezależnie od rodzaju dyscypliny. W Polsce nie jest jeszcze popularny, jednakże za granicą niejednokrotnie pomógł dokapitalizować działalność lub zniwelować problemy finansowe klubów sportowych.

Czytaj dalej
Jesteśmy dumni z wyróżnienia Chambers Europe 2019

Miło nam ogłosić, że firma prawnicza LSW została rekomendowana w rankingu Chambers Europe 2019 w kategoriach Intellectual Property oraz TMT. Gratulacje dla Wspólników, którzy otrzymali rekomendacje indywidualne: Macieja Kubiaka (Intellectual Property), Macieja Ślusarka (Intellectual Property oraz TMT) oraz Artura Zawadowskiego (Restructuring/Insolvency). Dziękujemy naszym Klientom za kolejny wspólny rok, zaufanie i rekomendacje!

Czytaj dalej
Pierwsza kara pieniężna na podstawie RODO - pisze Maciej Dudek

„Kara ma odstraszać zarówno Spółkę przed ponownym naruszeniem, jak i inne podmioty”. Tak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzasadnia swoją pierwszą decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów rozporządzenia RODO. Kara pieniężna w wysokości 943 tys. zł została nałożona za niedopełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe ukarana spółka przetwarza.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2019
Wisła napędzi internetowe zbiórki

 
Rynek tzw. crowdfundingu w Polsce rośnie w tempie 20–30 proc. rocznie i w tym roku będzie wart już 0,7 mld zł. Rekordowa akcja pomocy klubowi z Krakowa otwiera nowy rozdział w tej branży. Bogusław Leśnodorski: „Z finansowego (…) punktu widzenia to finał Ligi Mistrzów”.

Czytaj dalej
Dlaczego w trybie bezkonkurencyjnym

Najnowsze orzecznictwo sądowe wskazuje, że prawo zamówień publicznych i prawo własności intelektualnej nie muszą pozostawać w konflikcie. Udzielanie zamówień z wolnej ręki, z uwagi na ochronę praw wyłącznych, może w pewnych warunkach sprzyjać efektywności procesu inwestycyjnego. Każdy przypadek skorzystania z trybu niekonkurencyjnego należy jednak rozpatrywać w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Czytaj dalej
Co z użytkowaniem wieczystym w 2019 roku?

Druga połowa 2018 roku upłynęła pod głośnym hasłem „likwidacji użytkowania wieczystego”. Asumptem do tej dyskusji była ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716). Ustawa, która weszła w życia 1 stycznia 2019 r. do dziś była już dwukrotnie nowelizowana, co obrazuje perturbacje prawne, które spowodowała.

Czytaj dalej
Tajemnica przedsiębiorstwa - najcenniejszym aktywem?

Tajemnicę przedsiębiorstwa określa się jako walutę nowoczesnej gospodarki. Tak opisuje ją Dyrektywa UE 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Przedsiębiorcy nierzadko zapominają, jak ważna jest jej ochrona.

Czytaj dalej
Nowa jakość w branży audiowizualnej

Zachęty już są! Od 19 lutego PISF przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rok 2019.
U podstaw każdego filmu, serialu lub animacji leży nie tylko znakomity scenariusz i nazwiska twórców, lecz przede wszystkim finansowanie. Bez tego ważnego komponentu nawet najbardziej ciekawe pomysły i porywające historie skazane są na porażkę i nie wychodzą poza etap developmentu. Już w tym roku pozyskanie środków na produkcję audiowizualną i przyciągnięcie kapitału zagranicznego będzie łatwiejsze.

Czytaj dalej
Dokumentacja pracownicza a RODO

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady dotyczące okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Warto przyjrzeć się tej nowelizacji także z punktu widzenia zasad ochrony danych osobowych, które od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują na gruncie rozporządzenia RODO.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2019
Pracownicze plany kapitałowe

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK stanowią dodatkowy system zabezpieczenia emerytalnego, obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników.

Czytaj dalej
Podatkowe zmiany 2019. Na plus czy na minus?

Ustawodawca zdążył nas przyzwyczaić do częstych zmian przepisów podatkowych. Część z nich wdrażana jest „na bieżąco” w trakcie roku kalendarzowego, jednak największą „porcję” zmian zawsze niesie ze sobą przełom roku.

Czytaj dalej
Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych. Z 50 do 10 lat skrócony został obowiązek pracodawcy dotyczący przechowywania akt pracowniczych. Pracodawcy mają również możliwość prowadzenia według własnego wyboru akt w formie elektronicznej.

Czytaj dalej
Newsletter - grudzień 2018
Newsletter - listopad 2018
RODO–GIODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych i prywatności w działalności domów m ediowych i agencji reklamowych

Takiego scenariusza nie powstydziliby się nawet twórcy „Gry o Tron”. Ludzie i firmy żyją sobie spokojnie, tworzą kampanie reklamowe, profilują użytkowników, targetują behawioralnie, programmatic marketing się rozwija, aukcje RTB (Real -Time Bidding) wydają się niezachwianą przyszłością, co jakiś czas ktoś zrobi viralową kampanię, ktoś tworzy profile użytkowników sklepów internetowych, ktoś wyśle jakiś mailing albo zgubi pendrive. A tymczasem z mroźnej północy nadchodzi niszczycielska siła, która zburzy ten spokój... i upomni się o prywatność... RODO is coming!

Czytaj dalej
Ważna zmiana podatkowa dla branży reklamowej

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa, po akceptacji Senatu czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadzająca wiele istotnych zmian przepisów prawa podatkowego, w tym jedna, która dla rozliczeń na rynku reklamowym i marketingowym będzie mieć poważne skutki.

Czytaj dalej
Prawnicy LSW uczyli o Konstytucji

Po raz kolejny wzięliśmy udział w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizowanym przez Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy. Ośmiu naszych prawników spotkało się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceów, aby porozmawiać o znaczeniu i roli Konstytucji oraz działalności Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej
Pracownik odchodzi do konkurencji. Jak zabezpieczyć know-how firmy?

Prawo dostarcza kilku narzędzi zabezpieczających interesy przedsiębiorstwa na wypadek odejścia pracownika z cennym know-how do konkurencyjnej firmy. Takie transfery na rynku pracy są szczególnie niebezpieczne dla branży kreatywnej, agencji eventowych i incentivów, których dorobek opiera się właśnie na unikatowych koncepcjach, strategiach i kontaktach. Jakich mechanizmów prawnych używać, by zminimalizować ryzyko wycieku bezcennego know-how do konkurencji? Poniżej kilka podstawowych wskazówek.

Czytaj dalej
John Lemon vs. John Lennon – Imagine no possessions, I wonder if you can?

W ostatnim czasie burzę medialną wywołała sprawa katowickiej spółki „John Lemon”, którą pozwała przed holenderskim sądem Yoko Ono Lennon. Wdowa po muzyku zarzucała spółce naruszenie jej dóbr osobistych oraz praw do znaku towarowego „John Lennon”. Do rozwiązania sprawy przez sąd jednakże nie doszło, gdyż spór zakończył się ugodą. Gdyby jednak doszło do rozstrzygnięcia sądowego, czy polska spółka miałaby szansę wygrać?

Czytaj dalej
Newsletter - październik 2018
Pierwsze miesiące obowiązywania RODO – i co dalej?

Rosnąca świadomość nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych i praw przysługujących podmiotom danych jest wyraźna. Wskazuje na to chociażby ilość skarg, jakie wpływają do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (nowy organ nadzorczy w miejsce GIODO). Jak wynika z informacji Prezesa UODO, w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) do Urzędu wpłynęło około 2400 indywidualnych skarg obywateli dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. Dla porównania, w całym 2017 roku do urzędującego GIODO wpłynęło łącznie 2950 skarg.

Czytaj dalej
Projekt wsparcia produkcji gier kulturowych

W połowie października br. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy z dnia 10 października 2018 roku o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw, który został opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przewiduje między innymi ulgę podatkową dla przedsiębiorców oraz wsparcie finansowe na produkcję kulturowych gier wideo.

Czytaj dalej
Treść umów - nowe obowiązki dla przedsiębiorców po nowelizacji UZNK

Nowe przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakładają na pracodawców nowe obowiązki związane z treścią zawieranych umów.

4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Ustawa”). Miała ona implementować dyrektywę 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (czyli tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Czytaj dalej
Kredyty dla branży kreatywnej – nowy instrument gwarancyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla polskich małych i średnich firm. Dzięki temu będą one mogły skorzystać z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnego w unijnym programie „Kreatywna Europa” . Pilotażowy program umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm na łączną kwotę 525 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat. Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2018
Prawo nigdy nie nadążało za technologią

Gdy mówimy nowe technologie, często intuicyjnie myślimy o przyszłości, o krzemowej dolinie, startupach technologicznych. Te naturalne skojarzenia są oczywiście poprawne, ale daleko niewystarczające. Pomijając nawet filozoficzne i naukowe dywagacje o naturze przyszłości, ze słynnym stwierdzeniem Alberta Einsteina, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest uparcie podtrzymywaną iluzją, nie sposób mieć wątpliwości, że nowe technologie to materia obecna tu i teraz.

Czytaj dalej
LSW z debatą filmową na Festiwalu w Gdyni- tym razem o dystrybucji i promocji polskich filmów za granicą

Produkcja filmowa w Polsce przez wiele lat była przede wszystkim konsumowana przez widzów krajowych. Ostatnie sukcesy frekwencyjne na Polskich filmach oraz skuteczne przykłady dystrybucji międzynarodowej i festiwalowe laury powodują, że producenci coraz otwarciej i chętniej spoglądają na promocję i dystrybucję zagraniczną. Jak jednak robić to efektywnie, nie dysponując gigantycznym budżetem P&A? Jak nie popełnić podstawowych błędów strategicznych, komunikacyjnych i prawnych oraz nie stracić szansy swojego filmu? Między innymi o tym porozmawiamy podczas debaty LSW.

Czytaj dalej

Newsletter - lipiec 2018
Iga Świątek odniosła sukces na Wimbledonie

Jesteśmy dumni, że zespół prawników ds. prawa sportowego w LSW może wspierać Igę Świątek. 17-letnia tenisistka Legii Warszawa odniosła ogromny sukces wygrywając juniorski Wimbledon. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ wygranie tak prestiżowego turnieju jest niezwykle trudne. W Polsce nie odbywają się wysoko notowane zawody, przez co nie ma szans na dostęp do dzikich kart.
 
Prawnicy LSW stworzyli prawne ramy funkcjonowania tej młodej zawodniczki tenisowej. Opracowali również umowę z fundacją finansującą treningi i koszty udziału w turniejach.

Jak uwłaszczyć nieruchomość, gdy jej zarząd wynika z ustawy? Cz. II

W II części artykułu przeanalizowana zostanie sytuacja prawna nieruchomości, w stosunku do których nigdy nie został ustanowiony zarząd w formie decyzji administracyjnej czy umowy, lecz ex lege w formie nieujętej w przepisach, a mianowicie w formie regulacji ustawowej. Istnieją bowiem takie państwowe osoby prawne, którym ustawodawca na podstawie przepisów szczególnych, rangi ustawowej przekazał dane nieruchomości w zarząd. Najczęstszym przykładem są tu podmioty zarządzające infrastrukturą publiczną.

Czytaj dalej
Maciej Ślusarek broni autorów wystawy Muzeum II Wojny Światowej

W Gdańskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się proces w obronie oryginalnego kształtu wystawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Autorzy oryginalnej koncepcji nie zgadzają się na zmiany wprowadzone przez obecnego dyrektora placówki. Żądają powrotu wystawy do stanu wyjściowego i przeprosin. Twórców reprezentuje mecenas Maciej Ślusarek.

Czytaj dalej
Newsletter - czerwiec 2018
Dwóch nowych adwokatów i jeden radca prawny w LSW

Piotr Nikołajuk i Emil Tomaszewski to dwaj nowi adwokaci, a Sandra Wieczorek nowy radca prawny w naszym zespole. Rozwijali skrzydła w LSW podczas aplikacji, a dziś są już samodzielnymi prawnikami.

Mec. Piotr Nikołajuk specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, jak również prawa mediów i reklamy. Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych oraz wydawnictw.

Mec. Emil Tomaszewski zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Uczestniczy w projektach prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

Z kolei mec. Sandra Wieczorek specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy oraz problematyka ochrony dóbr osobistych.

Prawo nigdy nie nadążało za technologią

Gdy mówimy nowe technologie, często intuicyjnie myślimy o przyszłości, o krzemowej dolinie, startupach technologicznych. Te naturalne skojarzenia są oczywiście poprawne, ale daleko niewystarczające. Pomijając nawet filozoficzne i naukowe dywagacje o naturze przyszłości, ze słynnym stwierdzeniem Alberta Einsteina, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest uparcie podtrzymywaną iluzją, nie sposób mieć wątpliwości, że nowe technologie to materia obecna tu i teraz.

Czytaj dalej
Sankcje karnoprawne spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości

Członkowie zarządu spółki kapitałowej (spółka z o.o. / spółka akcyjna), jako osoby uprawnione do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, jeżeli nie dopełnią obowiązku złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ponoszą nie tylko cywilnoprawną odpowiedzialność o charakterze majątkowym, ale narażają się również na odpowiedzialność karnoprawną.

Czytaj dalej
Jak uwłaszczyć nieruchomość, gdy jej zarząd wynika z ustawy?

W okresie PRL najczęstszą formą władania nieruchomością państwową był zarząd. Z uwagi na brak dostatecznej regulacji prawnej samej instytucji zarządu, przedsiębiorstwa państwowe przez lata nie mogły w pełni ustalić jakie nieruchomości wchodzą w skład ich składników majątkowych: co stanowi własność przedsiębiorstwa, a co własność państwową. Pod koniec lat 80., w ramach urynkowienia podmiotów obrotu gospodarczego ustawodawca zdecydował się na uwłaszczenie państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa. W ten sposób podjęto próbę uporządkowania zastanej sytuacji prawnej i postanowiono wyposażyć państwowe osoby prawne w nieruchomości, którymi przez lata zarządzały.

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2018
LSW audytorem największego konkursu branży kreatywnej

18 złotych, 47 srebrnych oraz 73 brązowych nagród zostało wręczonych w największym w Polsce konkursie kreatywnym KTR 2018.

28 maja, podczas jubileuszowej gali konkursu Klubu Twórców Reklamy, wręczono nagrody twórcom za ich kreatywność i najlepsze pomysły. To już 15. edycja konkursu KTR, w tym roku odbyła się w zmienionej formule. Jury spośród wszystkich prac nagrodzonych złotem wybrało najlepszą pracę w każdej kategorii: Craft, Design, Communication oraz najlepszą kampanię społeczną.

LSW po raz kolejny było audytorem i czuwało nad prawidłowym przebiegiem całego konkursu.  

LSW ponownie na konferencji World Link For Law

W Kopenhadze odbyło się spotkanie przedstawicieli niezależnych firm prawniczych z całego świata zrzeszonych w World Link For Law.

Współpraca w ramach WLL pomaga szybko rozwiązywać problemy naszych klientów wymagające współpracy z zagranicznymi prawnikami, takie jak: obsługa transakcji, zakładanie spółek i ich obsługa w innych krajach, czy dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów. Sprawy te można prowadzić sprawnie i dobrze, ponieważ do stowarzyszenia należą tylko sprawdzone firmy prawnicze.

WLL istnieje na rynku od ponad 30 lat i zrzesza ok 70 firm prawniczych, jest to jedno z największych stowarzyszeń tego typu na świecie.

Wspólnoty gruntowe wsi – sposób na inwestycje w ciekawej lokalizacji

Gdy słyszymy „wspólnota gruntowa wsi” często zastanawiamy się co ten zbitek słów oznacza. Jest to specyficzny twór, łączący ze sobą zagadnienia prawa nieruchomości i prawa spółek. Statystycznie każda ze wspólnot gruntowych posiada ok 20 hektarów, co stwarza duże możliwości inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów chcących pozyskać atrakcyjne nieruchomości.

Czytaj dalej
LSW wyróżnione w IP Stars i Media Law International

Doradztwo LSW w zakresie prawa autorskiego zostało po raz kolejny docenione przez renomowany magazyn „Managing Intellectual Property”. W rankingu IP Stars 2018 wyróżniono nas w kategorii Copyright. Otrzymaliśmy również rekomendacje w najnowszym rankingu Media Law International.

„Managing Intellectual Property” od 20 lat rekomenduje najlepszych specjalistów w zakresie ochrony, eksploatacji oraz egzekwowania praw własności intelektualnej.

W Media Law International badania oparte są na obiektywnej analizie rynku, która koncentruje się wyłącznie na jednym obszarze praktyki, prawie mediów.

Małżeńska wspólność ustawowa – majątek wspólny i majątki osobiste małżonków

Chociaż pieniądze szczęścia nie dają (podobno), to jednak wiadomym jest, że szczęście sprzyja tym, którzy znają swoje prawa i dbają o swoje interesy. Z tego względu warto wiedzieć w jaki sposób zawarcie małżeństwa wpływa na stosunki majątkowe każdego z małżonków, co to jest małżeńska wspólność ustawowa, co składa się na majątek wspólny a co na majątki osobiste każdego z małżonków.

Czytaj dalej
Nowa forma spółki kapitałowej w obrocie handlowym

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje obecnie nad wprowadzeniem szeroko zakrojonych zmian w kodeksie spółek handlowych. Są one częścią pakietu „100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Choć projekt ustawy zmieniającej jest obecnie w fazie konsultacji, już teraz wywołuje wiele kontrowersji wśród specjalistów zajmujących się prawem gospodarczym.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2018
Nowe Prawo przedsiębiorców

30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 30 marca 2018, poz. 646), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa jest jednym z elementów reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej określonej jako tzw. konstytucja dla biznesu.

Czytaj dalej
Maciej Ślusarek otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”

21 kwietnia odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, podczas którego mecenas Maciej Ślusarek otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia zawodowe, m.in. za długotrwałe, wzorowe wykonywanie zawodu adwokata, długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim lub działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich.

Maciej Ślusarek od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był wieloletnim sędzią sądu dyscyplinarnego. Obecnie jest przewodniczącym komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Nowa ustawa transportowa dużo zmieni na rynku przewozów

W Ministerstwie Infrastruktury trwa opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Jak możemy wyczytać z jego uzasadnienia, ustawa ma na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników i podmioty z nimi współpracujące.

Czytaj dalej
Nowelizacja o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych – to niektóre ze zmian, które zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja ustawy o KRS to wynik przeprowadzanej od dłuższego czasu reformy gospodarczej mającej na celu wprowadzenie szeregu ułatwień dla przedsiębiorców.

Czytaj dalej
LSW rekomendowane przez The Legal 500 w obszarze własności intelektualnej i rozwiązywania sporów

W tegorocznym rankingu The Legal 500 LSW ponownie zostało wyróżnione. Tym razem w dwóch obszarach: własności intelektualnej oraz rozwiązywania sporów. Dodatkowo Maciej Ślusarek, Maciej Kubiak oraz Katarzyna Ciepiela otrzymali indywidualne rekomendacje jako eksperci w obszarze własności intelektualnej, a Władysław Bieńkowski, Maciej Ślusarek i Maciej Kubiak wyróżnieni zostali w obszarze rozwiązywania sporów. Jako zespół zostaliśmy docenieni za prowadzenie ciekawych spraw m.in. za reprezentowanie twórców Muzeum II Wojny Światowej.

Czytaj dalej
Kredyt we frankach a podział majątku

Od dawna znane jest powiedzenie, że łatwiej jest rozwieść się z małżonkiem, niż z kredytem. W 2016 roku rozwiodło się aż 64 tysięcy par. Badania pokazują, że najczęściej rozstają się małżeństwa ze stażem od pięciu do dziewięciu lat, podczas gdy kredyty zawierane są na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Jak więc wygląda sytuacja byłych małżonków w obliczu nadal obciążającego ich wspólnego kredytu?

Czytaj dalej
Umowy cywilnoprawne pod ostrzałem ZUSU

ZUS zaczął weryfikować, czy umowy o dzieło i umowy zlecenia są zawierane zgodnie z ich przeznaczeniem. Firmy podlegające kontroli nie są wybierane przypadkowo, w wytypowaniu ich pomaga specjalny algorytm. To poważne wyzwanie dla całej branży kreatywnej. Temat wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród firm członkowskich zrzeszonych w SARZE i KIPIE. Podczas dwóch śniadań biznesowych ok. 60 osób dyskutowało o tym problemie, z którym cała branża reklamowa i filmowa musi się dzisiaj zmierzyć.

Czytaj dalej
Newsletter - marzec 2018
Maciej Ślusarek nominowany do tytułu prawnika Pro Bono

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik „Rzeczpospolita” ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. W tym roku do konkursu Prawnik Pro Bono zgłoszono aż 24 osoby. Wyniki zostaną ogłoszone 23 kwietnia.

Ustawa o jawności życia publicznego w Radzie Ministrów

W tym roku należy spodziewać się ważnych zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców. W życie mają wejść 2 ustawy. Pierwsza z nich, to ustawa o jawności życia publicznego, nad którą pracuje Rada Ministrów. Druga, to nowa wersja już obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 12 marca przekazano ją Prezydentowi do podpisu. Obie ustawy znacząco wpłyną na politykę compliance przedsiębiorstw.

Czytaj dalej
Orły rozdane!

Jedne z najważniejszych nagród dla polskiej branży filmowej zostały rozdane. „Loving Vincent” otrzymał aż 2 nagrody, za najlepszy montaż i najlepszą scenografię. To kolejna nagroda, po Europejskich Nagrodach Filmowych i nominacji do Oscara, dla tej wyjątkowej produkcji, w której powstaniu mieliśmy swój udział. Bardzo się cieszymy i gratulujemy twórcom.

Wydaliśmy własną gazetę

„Nowe Technologie. RODO-IT-Gry” to nasz kolejny sposób komunikacji. Tym razem w bardziej tradycyjnej, papierowej formie. Możecie się Państwo zastanawiać, po co wydaliśmy gazetę, skoro mamy stronę internetową i prowadzimy LSW IP Bloga? Wyszliśmy z założenia, że jest to doskonała forma dotarcia do jeszcze większego grona czytelników. A poza tym w dobie cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości czasem z nostalgią siadamy przy papierowej gazecie, aby przy aromatycznej kawie poczytać o tym co najważniejsze i inspirujące w nowych technologiach. Mając nadzieję, że nasze artykuły będą pomocnym narzędziem w Państwa pracy, zapraszamy do lektury. „Nowe Technologie. RODO-IT-Gry”, „Kurier reklamowy” i „Gazeta Filmowa” możecie Państwo poczytać i otrzymać podczas wizyty w naszym biurze przy ulicy Szarej 10 oraz podczas najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych, marketingowych i technologicznych.

ZUS kwestionuje umowy o dzieło

ZUS kwestionuje umowy o dzieło (co do zasady niepodlegające oskładkowaniu) i kwalifikuje je jako umowy zlecenia, a nawet umowy o pracę. Taka kwalifikacja niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe – ZUS wydaje decyzję o konieczności zapłaty wraz z odsetkami zaległych składek z tytułu wskazanych umów.

Czytaj dalej
LSW wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2018

Wspólnicy Maciej Ślusarek i Maciej Kubiak oraz radca prawny Artur Zawadowski zostali po raz kolejny wyróżnieni indywidualnie jako czołowi eksperci w zakresie IP, TMT: Data Protection oraz Restructuring/Insolvency, zaś LSW znalazła się wśród najlepszych kancelarii w Europie specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i TMT.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2018
Powstała księga dobrych praktyk i standardów dla branży marketingowej

Największe organizacje i instytucje reprezentujące branżę marketingową przyjęły Białą księgę branży komunikacji marketingowej jako wzór dobrych praktyk i standardów dla całej branży.
Rekomendacje zawarte w księdze mają zmienić sposób przeprowadzania postępowań przetargowych, tak by zoptymalizować nakłady finansowe i pracy kreatywnej po stronie agencji walczących o zlecenia.

Czytaj dalej
LSW doradza w procesie restrukturyzacji dużej spółki budowlanej

Zespół prawników LSW przygotował wniosek w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z upadłości w wariancie likwidacyjnym na upadłość z możliwością zawarcia układu. Jest to jedno z największych postępowań upadłościowych w Polsce – zarówno pod względem wartości wierzytelności – ponad 3,2 mld zł – jak i liczby wierzycieli, których jest ponad 2000. Prowadzenie projektu wymaga analizy bardzo wielu danych przy uwzględnieniu szeregu zmiennych. Niezależnie od tego, skuteczna zmiana trybu postępowania upadłościowego z wariantu likwidacyjnego na wariant układowy jest decyzją procesową niezwykle rzadko spotykaną w praktyce sądów upadłościowych. Projekt jest dużym wyzwaniem prawnym, analitycznym oraz logistycznym.
Sprawę prowadzą Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, oraz Tomasz Pieczyk, radca prawny.

Niełatwa upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy lub menedżera

Zdarza się, że przez sposób prowadzenia działalności biznesowej przedsiębiorcy lub menedżerowie wpływają na swoją zdolność do ogłoszenia upadłości jako konsument. Jak ustrzec się błędów i nie zamknąć drogi do potencjalnej upadłości konsumenckiej w przyszłości, przedstawi radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Tomasz Pieczyk.

Czytaj dalej
LSW z nagrodą na Berlinale

Na 68. Międzynarodowym Festiwalu w Berlinie film Małgorzaty Szumowskiej „Twarz” zdobył jedną z najważniejszych nagród filmowych – Srebrnego Niedźwiedzia.

Najnowszy film tej uznanej reżyserki to opowieść o człowieku, którego twarz została oszpecona w wypadku. Dzięki nowatorskiej operacji zostaje mu przeszczepiona twarz innego człowieka. To pozwala mu na powrót do zdrowia, ale nie pozwala na spokojne życie po powrocie do swojego miasteczka. Jego mieszkańcy sceptycznie podchodzą do takiego zabiegu i nie wiedzą, jak go traktować.

LSW jest koproducentem filmu. Wśród zaangażowanych prawników byli: Maciej Kubiak, Maciej Ślusarek oraz Marta Galińska.

Prawo do bycia zapomnianym w cyfrowej rzeczywistości

Udostępniamy nasze dane osobowe różnym podmiotom, wysyłając je w nieograniczoną cyberprzestrzeń. Począwszy od instytucji państwowych, poprzez wydawców newsletterów, ulubionych dostawców i usługodawców, a skończywszy na podmiotach zaspokajających nasze potrzeby entertaintmentowe. Z dużą swobodą udostępniamy w sieci także nasze prywatne chwile, tagujemy znajomych, a także udostępniamy cudze treści. Może z przymrużeniem oka należy traktować ukute dawno powiedzenie: „Nie istniejesz na Facebooku – nie istniejesz wcale”, ale czy tego chcesz, czy nie – The Matrix has you.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2018
LSW doradzało w zakupie terenu inwestycyjnego pod budowę wieżowca

Doradzaliśmy Golub GetHouse przy zakupie terenu inwestycyjnego, nasza obsługa obejmowała przygotowanie umowy sprzedaży (nabycie gruntu wraz ze wszystkimi pozwoleniami) oraz pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Transakcję obsługiwali: Marcin Nosiński, Artur Zawadowski, Michał Klimowicz, Przemysław Walon i Szymon Kaczmarek.
– Liberty Tower to jedna z największych inwestycji, którą obsługiwaliśmy. Pracowaliśmy pod dużą presją czasu. Nasza praca wymagała koordynacji wielu elementów i przygotowania bardzo obszernej dokumentacji. Nie bazowaliśmy na gotowych rozwiązaniach, sami opracowaliśmy m.in. strukturę finansowania – ocenił prace nad projektem Marcin Nosiński, odpowiedzialny za przygotowanie umowy sprzedaży gruntu.

Polski serial Netfliksa z udziałem LSW!

Właśnie trwają prace nad 8-odcinkowym polskim serialem kryminalnym w reżyserii Agnieszki Holland i Kasi Adamik. Jest rok 2002, Związek Radziecki nie upadł, w Polsce panuje komunizm. Dwójka bohaterów, student prawa i oficer śledczy, odkrywa spisek, który pozwolił utrzymać żelazną kurtynę. Rządzący zrobią wszystko, aby zachować tajemnicę i nie wywołać światowej rewolucji. LSW wspiera prawnie producenta serialu House Media Company.

100-lecie odrodzonej Adwokatury Polskiej

Naczelna Rada Adwokacka w tym roku obchodzi 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Z okazji jubileuszu Okręgowe Rady Adwokackie zorganizują konkursy plastyczne dla dzieci, spektakle teatralne i muzyczne, mecze charytatywne i wystawy. Naczelna Rada Adwokacka przygotuje m.in. konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, konferencję dla studentów oraz wystawę w Muzeum II Wojny Światowej. Zwieńczeniem wydarzeń rocznicowych będzie Gala na Zamku Królewskim w Warszawie. Maciej Ślusarek od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był wieloletnim sędzią sądu dyscyplinarnego. Obecnie jest przewodniczącym komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Do zespołu IT dołączyła doświadczona prawniczka

Joanna Kieszek jest od stycznia 2018 roku prawnikiem kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy, a także w obszarze ochrony danych osobowych. W zakresie jej zainteresowań pozostaje także prawo żywnościowe. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim i złożyła egzamin sędziowski przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.

3-lecie LSW IP Bloga

1 lutego 2015 roku opublikowaliśmy pierwszy wpis na blogu. Wystartowaliśmy, nie spodziewając się, w jakim kierunku nasz projekt wyewoluuje. Po 3 latach możemy pochwalić się ok. 200 artykułami w 19 kategoriach napisanymi przez 31 ekspertów. Nasze artykuły regularnie są publikowane na portalu Legalna Kultura, w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Think MICE”. Wydaliśmy również własne gazety – „Gazetę Filmową” i „Kuriera Reklamowego”. Ten miły jubileusz nie byłby możliwy bez stałego grona czytelników. Dlatego dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasze teksty pomogły Państwu znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – kilka słów o umowie o świadczenie usług reklamowych

Wieloletnie relacje klient – agencja nadal istnieją. Rekordziści w branży współpracują ze sobą już od 118 lat (Raport „Global 40”, 2016). I choć trudno sformułować przepis na partnerską i efektywną relację pomiędzy agencją oraz klientem, w której wiele zależy od słynnej magicznej „chemii” pomiędzy stronami, to na pewno jednym z czynników decydujących zarówno o codziennym komforcie pracy, jak również długofalowej ocenie współpracy, jest precyzyjna umowa o świadczenie usług reklamowych.

Czytaj dalej
Zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Rok 2018 prawdopodobnie przyniesie rewolucyjne zmiany w prawie pracy. Będą nowe rodzaje umów o pracę, planowane jest także wydłużenie urlopu z 20 do 26 dni dla każdego. Zapowiadane zmiany są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy.

Czytaj dalej
Bogusław Leśnodorski o e-gamingu, kryptowalutach i start-upach

Bogusław Leśnodorski wystąpi jako mówca na jednym z najciekawszych wydarzeń branżowych „Ryzyka i Trendy 2018” organizowanym przez Politykę Insight. 300 liderów biznesu, decydentów politycznych i znanych ekspertów rozmawia przez jeden dzień o globalnych, europejskich i krajowych zagrożeniach oraz szansach dla gospodarki. Bogusław Leśnodorski, nie tylko wspólnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, ale również współwłaściciel AGO Gaming i Abstra, weźmie udział w debacie dotyczącej e-gamingu, kryptowalut i najciekawszych start-upów 2018 roku. Zapraszamy 5 lutego od godziny 9.00 do hotelu InterContinental w Warszawie.

Czytaj dalej
Newsletter - grudzień 2017
Radosnych świąt Bożego Narodzenia

Od niedawna jesteśmy w nowym miejscu: w zabytkowej kamienicy przy ul. Szarej 10. Chociaż zmieniliśmy siedzibę, nasz profesjonalizm i troska o klienta pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy do współpracy w nadchodzącym roku. Będzie nam też miło, jeśli przyjdą Państwo po prostu w odwiedziny.

Elementarz Prawa Upadłościowego

W kolejnym artykule z serii „Elementarz Prawa Upadłościowego” mecenas Bartosz Nowicki wyjaśnia, jak przebiega „Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na małżeńskie stosunki majątkowe”.

Czytaj dalej
Możesz reklamować leki, nawet jeśli o tym nie wiesz

Reklamowanie pewnych kategorii towarów w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Wymogów prawnych, które reklama musi spełniać, jest zwykle wiele i mają one dość specyficzny charakter. Co gorsza, przepisy „zakazowe” w polskim prawie reklamy zbudowane są z mnóstwa ogólnych, wieloznacznych określeń. Ich rozumienie jest pozostawione organom państwowym, które przepisy te stosują. Sprawia to, że paradoksalnie prawem nie jest to, co zapisał ustawodawca, tylko to, jak to zinterpretował urząd – a oczywiście taka interpretacja może być różna w zależności od sytuacji, w dodatku zawsze odbywa się przy okazji wydawania decyzji, czyli „na żywym organizmie”.

Czytaj dalej
Neymar w Paris Saint-Germain – zysk czy strata?

Finansowe fair play (FFP) zostało wprowadzone przez UEFA w 2010 roku i miało na celu uzdrowienie finansów klubów piłkarskich oraz zapobieganie ich nadmiernemu zadłużaniu się. Choć w letnim okienku transferowym 2017 roku różne kluby wydawały na transfery rekordowe sumy (Manchester City – ok. 220 mln Ł, AC Milan – ok. 150 mln Ł), to rekordzistą z pewnością jest Paris Saint-Germain (PSG), które zgodnie z klauzulą buy-out zapłaciło FC Barcelonie 222 mln euro za Neymara. Czy wydawanie takich kwot na transfery można pogodzić z obowiązującymi zasadami FFP? Co zrobi PSG, żeby po zapłaceniu kwoty 222 mln euro FC Barcelonie oraz 30 mln euro rocznie Neymarowi wynagrodzenia nie naruszyć przepisów FFP, które pozwalają klubom w ciągu trzech lat na maksymalnie 30 mln euro straty?

Czytaj dalej
Rozliczalność – nowa filozofia w ochronie danych osobowych. Okiem prawników i programistów

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać rewolucyjna zmiana w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”. RODO wymusza zmianę filozofii działania, stosowanych procedur, dokumentacji i systemów IT niemal w każdym przedsiębiorstwie i w każdej branży, wprowadzając jednocześnie sankcje do 20 mln euro lub 4% światowego obrotu za poprzedni rok za nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2017
Ważna zmiana podatkowa dla branży reklamowej

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa, po akceptacji Senatu czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadzająca wiele istotnych zmian przepisów prawa podatkowego, w tym jedna, która dla rozliczeń na rynku reklamowym i marketingowym będzie mieć poważne skutki.

50% koszty uzyskania przychodów dotychczas były stosowane w umowach m.in. z freelancerami, grafikami, twórcami haseł i tekstów reklamowych. Od nowego roku nie będzie możliwe tak powszechne korzystanie z tego przywileju, co zasadniczo odbije się na rozliczeniach z tymi osobami.

Czytaj dalej
Prawnicy LSW uczyli o konstytucji

Po raz kolejny wzięliśmy udział w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizowanym przez Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy. Ośmiu naszych prawników spotkało się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceów, aby porozmawiać o znaczeniu i roli Konstytucji oraz działalności Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej
John Lemon vs. John Lennon – Imagine no possessions, I wonder if you can?

W ostatnim czasie burzę medialną wywołała sprawa katowickiej spółki „John Lemon”, którą pozwała przed holenderskim sądem Yoko Ono Lennon. Wdowa po muzyku zarzucała spółce naruszenie jej dóbr osobistych oraz praw do znaku towarowego „John Lennon”. Do rozwiązania sprawy przez sąd jednakże nie doszło, gdyż spór zakończył się ugodą. Gdyby jednak doszło do rozstrzygnięcia sądowego, czy polska spółka miałaby szansę wygrać?

Czytaj dalej
RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych i prywatności w działalności domów mediowych i agencji reklamowych

Takiego scenariusza nie powstydziliby się nawet twórcy „Gry o Tron”. Ludzie i firmy żyją sobie spokojnie, profilują użytkowników, targetują behawioralnie, programmatic marketing się rozwija, aukcje RTB (Real-Time-Bidding) wydają się niezachwianą przyszłością, co jakiś czas ktoś zrobi viralową kampanię, ktoś tworzy profile użytkowników sklepów internetowych, ktoś wyśle jakiś mailing albo zgubi pendrive. A tym czasem z mroźnej północy nadchodzi niszczycielska siła, która zburzy ten spokój… i upomni się o prywatność. RODO is coming!

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2017
LSW z wykładami na Regiofund i Warszawskim Festiwalu Filmowym

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to tylko pierwszy przystanek na naszej mapie obecności na najciekawszych festiwalach dla branży filmowej w Polsce. Już 4 października podczas Regiofund mec. Maciej Kubiak oraz mec. Agnieszka Zinek poprowadzą wykład dla młodych producentów o developmencie produkcji filmowej. Dwa tygodnie później podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego opowiemy o relacjach pomiędzy producentem a agentem sprzedaży. Na obydwa wydarzenia serdecznie zapraszamy!

Nasza debata na Festiwalu Filmowym w Gdyni

21 września debatowaliśmy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni o tym, jak finansować filmy w Polsce. Zorganizowane przez LSW w partnerstwie z PISF wydarzenie poprowadził mec. Maciej Kubiak. Do dyskusji udało się zaprosić wybitnych przedstawicieli branży filmowej, m.in. producentów oskarowej „Idy” czy filmu „Bogowie”, PISF oraz branżowego inwestora. Nasza obecność na festiwalu nie była przypadkowa. Od lat rozwijamy naszą specjalizację w zakresie prawa filmowego. Tylko w tym roku na festiwalu w Gdyni został nagrodzony najnowszy film Agnieszki Holland „Pokot”.

Wszystkie stopnie winy Marii Sharapovej Odpowiedzialność sportowców za doping

Pozytywny wynik kontroli antydopingowej przewiduje sankcję zawieszenia zawodników na 4 lata – według obowiązujących przepisów Kodeksu Międzynarodowej Agencji Antydopingowej. Maria Sharapova, u której w styczniu 2016 r. podczas Australian Open stwierdzono obecność zabronionej substancji Meldonium, oficjalnie na korty wróciła w kwietniu 2017 r. na turniej Porsche Grand Prix w Stuttgarcie, a więc po 15 miesiącach. Dlaczego?

Czytaj dalej
Precedensowy wyrok w sprawie ochrony korespondencji

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych naszego klienta - autora listów kierowanych do przyjaciółki, które ukazały się bez jego zgody na łamach książki. To ważny wyrok dla branży wydawniczej i filmowej, bowiem SA stwierdził, że zgodę na rozpowszechnianie prywatnej korespondencji musi wyrazić zarówno adresat, jak i nadawca listów, a treść listu może stanowić utwór w świetle prawa autorskiego.

Newsletter - sierpień 2017
Nietuzinkowa produkcja filmowa dla dzieci ze wsparciem LSW

Polska twórcy filmowi rzadko są zainteresowani kinem dziecięcym. Dlatego tym bardziej nas cieszy, że mogliśmy brać udział w wyjątkowym projekcie, jakim jest film „Tarapaty”.
Już 5 września mali i duzi widzowie poznają losy Julki i jej przyjaciela Olka, którzy odkrywają plan mający doprowadzić ich do skarbu. W rolach głównych czołowi polscy aktorzy.

Zapraszamy do kin!

Gotowi na RODO. Pomagamy przygotować firmę do rewolucji w ochronie danych

Zmiany w prawie przetwarzania danych osobowych dotkną wkrótce niemal wszystkich przedsiębiorców. Nowe przepisy wejdą w życie już za niespełna rok. Pomagamy naszym Klientom przygotować się do zmian, m.in. prowadzimy szkolenia dla pracowników, którzy mają styczność z danymi osobowymi. W szczególności szkolimy tych, którzy organizują i nadzorują bazy danych, prowadzą konkursy i uzyskują zgody na wykorzystywanie tych danych. Zapewniamy również inspektorów danych osobowych, wcześniej przygotowujemy konieczny audyt, jak i pełną dokumentację. Pomagamy też we wszystkich wypadkach naruszenia danych.

Jak finansować produkcje filmowe? Nasza debata na Festiwalu Filmowym w Gdyni

Z dumą informujemy, że poprowadzimy debatę praktyków o najlepszych sposobach finansowania filmów podczas festiwalu w Gdyni. Wiemy, że produkcja filmowa to proces wymagający wiele cierpliwości i pracy twórczej. Podstawą jest jednak finansowanie. Producenci filmowi najczęściej korzystają ze środków publicznych. Tymczasem są również inne źródła, o których opowiemy 21 września o godz. 15.30 podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Zapraszamy do udziału w debacie.

Wyróżnienie dla LSW w IP Stars 2017

Cieszymy się z wyróżnienia i gratulujemy zespołowi IP (prawo własności intelektualnej) pod kierownictwem mec. Macieja Ślusarka i mec. Macieja Kubiaka, który otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu prawniczym IP Stars 2017 w kategorii Copyright.

Newsletter - czerwiec 2017
LSW o RODO podczas konferencji „Digital&Programmatic Marketing Summit 2017”

Nadchodzi rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych, już za niespełna rok wejdzie w życie RODO. O najważniejszych zagadnieniach związanych z nowym rozporządzeniem opowiedział mec. Maciej Kubiak podczas pierwszej w Polsce konferencji poświęconej temu, jak przygotować firmę do zmian technologicznych i jak optymalizować działania marketingowe. Poza ogólnymi informacjami o nowym rozporządzeniu mec. Maciej Kubiak skupił się również na kwestiach związanych z profilowaniem, targetowaniem behawioralnym i konsekwencjami naruszeń RODO.

Przy tej okazji przypominamy, że nasz zespół ekspertów w dziedzinie ochrony danych przygotował listę pytań i odpowiedzi dotyczących najważniejszych kwestii związanych z nowym rozporządzeniem.

Czytaj dalej
Wyjątkowa animacja „Loving Vincent” ze wsparciem LSW

Z dumą informujemy, że „Loving Vincent” na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali animacji w Annecy zdobył nagrodę publiczności. Film wyreżyserowany przez uznaną artystkę, Dorotę Kobiel, to biografia malarza Vincenta Van Gogha opowiedziana poprzez 62 tysiące ręcznie malowanych klatek filmowych. W powstawaniu tego niezwykłego dzieła udział wzięło 115 malarzy z całego świata.

Czytaj dalej
Sąd Najwyższy „wydłuża” okres sprawowania funkcji przez członków organów spółek kapitałowych

Sposób liczenia kadencji i określenia terminu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek kapitałowych, w szczególności wykładnia wyrażenia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji”, nastręczał dotychczas poważnych problemów interpretacyjnych, zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie, co w praktyce rodziło niepewność co do statusu prawnego członków organów, a w szczególności umocowania reprezentantów spółki kapitałowej do działania w jej imieniu. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 listopada 2016 r. (III CZP 72/16).

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2017
Nadchodzi rewolucja w ochronie danych osobowych – LSW wspiera Klientów w tym procesie.

Za niespełna rok wejdzie w życie RODO - unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - mające ujednolicić zasady przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Dla polskich firm oznacza to spore zmiany, do których trzeba się zacząć przygotowywać już dziś.

Nasz zespół ekspertów w dziedzinie ochrony danych jest do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące planowanych zmian w prawie i przygotujemy Państwa firmy do przejścia przez cały proces dostosowywania do nowych przepisów.
 
Będziemy także organizować spotkania i warsztaty dot. RODO. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco w kolejnych newsletterach, jak również w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Linkedinie. Zapraszamy do śledzenia wpisów.

Prowadzenie spraw za granicą – należymy do World Link For Law

Jesteśmy jedyną polską kancelarią należącą do międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego niezależne firmy prawnicze – World Link For Law. Przynależność do WLL stwarza nam wiele możliwości. Możemy konsultować się z prawnikami z całego świata w celu szybszego prowadzenia Państwa spraw. Na swoim koncie mamy już zakończone sukcesem sprawy w Niemczech, współpracujemy również na stałe z kolegami z Luksemburga przy rejestracji przedsiębiorstw za granicą.

Zachęcamy do kontaktu z nami.

Trzech nowych adwokatów w LSW

Katarzyna Ciepiela, Karolina Skrzypczyk i Patryk Dykas to trzej nowi adwokaci w naszym zespole. Przez ostanie lata rozwijali skrzydła w LSW podczas aplikacji, dziś są już samodzielnymi prawnikami. Mec. Katarzyna Ciepiela poświęca się zagadnieniom prawa autorskiego i dóbr osobistych. Jej zainteresowania koncentrują się między innymi na prawie konkurencji, prawie reklamy, prawie mody i prawie medycznym. Mec. Karolina Skrzypczyk specjalizuje się w prawie sportowym, prawie spółek oraz prawie karnym. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym. Z kolei mec. Patryk Dykas zajmuje się prawem własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności w prawem znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Instrukcja pakietu ubezpieczeniowego utworem?

Sąd Najwyższy uznał, że pomysł na pakiet ubezpieczeniowy zapisany w formie instrukcji jego stosowania stanowi utwór i podlega ochronie prawno-autorskiej. Warto zwrócić uwagę
na ten wyrok, bowiem pomysł czy idea nie stanowią utworu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie podlegają ochronie
w tym trybie.

Czytaj dalej
Szkolimy filmowców. Zapraszamy do udziału

Jak zgodnie z prawem wykorzystywać w filmie istniejące utwory, jakie są granice inspiracji i cytowania? Zapraszamy 6 czerwca osoby związane z produkcją filmową na warsztaty organizowane wspólnie z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych. Spotkanie odbędzie się w naszej siedzibie przy ulicy Szarej 10 na Powiślu w godzinach 10.00 - 15.00. Prowadzącym będzie mec. Maciej Kubiak, nasz ekspert w dziedzinie prawa filmowego i prawa własności intelektualnej.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2017
LSW wyróżnione w prestiżowych rankingach Chambers Europe oraz LEGAL 500

Miło nam poinformować, że zostaliśmy wyróżnieni w dwóch rankingach prawniczych: Chambers Europe oraz LEGAL 500. Autorzy rankingu Chambers Europe w klasyfikacji indywidualnej uznali Macieja Ślusarka za „doskonałego negocjatora specjalizującego się w ochronie renomy” oraz Macieja Kubiaka docenili za „umiejętność przekazywania trudnych i skomplikowanych spraw w sposób jasny i zrozumiały”.
Znaleźliśmy się również wśród najlepszych europejskich firm prawniczych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i rozwiązywaniu sporów. Rekomendacje otrzymaliśmy w najnowszej edycji prestiżowego rankingu LEGAL 500.

Czytaj dalej
Kiedy trzeba płacić ZAiKS?

Radio w supermarkecie, telewizor w hotelowym pokoju, muzyka na ogólnodostępnej imprezie. Podpowiadamy, kiedy za ich wykorzystanie należy uiszczać opłaty na rzecz organizacji zarządzających prawami autorskimi.

LSW w TOP 30 „Rankingu Kancelarii Prawniczych” Rzeczpospolitej

„Rzeczpospolita” opublikowała największe w Polsce zestawienie czołowych kancelarii prawniczych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw. LSW znalazło się w pierwszej 30. Ranking obejmuje prawie 300 największych firm prawniczych w Polsce.
Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy kolegom z innych docenionych kancelarii.

Zapraszamy do nowej siedziby na Powiślu

Prestiżowa kamienica przy ul. Szarej 10 to nasz nowy adres. Po latach opuściliśmy willę na Łowickiej i na początku kwietnia otworzyliśmy podwoje na Powiślu. Nasz zespół urósł do blisko 70 osób, rozwijamy nowe projekty i uznaliśmy, że na to wszystko potrzebujemy zdecydowanie więcej miejsca. Chcielibyśmy, by Szara 10 stała się spotkań i rozmów nie tylko o prawie dla biznesu. Będziemy organizować debaty i wydarzenia specjalne, więcej szczegółów podamy w kolejnych newsletterach.

Nowa strona internetowa LSW

Przez kilka ostatnich miesięcy prowadziliśmy prace nad nową stroną internetową.
Zmieniliśmy całkowicie szatę graficzną oraz wprowadziliśmy przejrzysty, intuicyjny układ ułatwiający dostęp do najważniejszych informacji.
Strona automatycznie dostosowuje się do używanego urządzenia – tabletu czy smartfona. Dzięki zmianom strona zyskała nowoczesną i przyjazną użytkownikowi formę.
Zapraszamy do odwiedzin.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2017
Rekord w polskich kinach: najpopularniejsze filmy 2016 roku

Polskie kina sprzedały w minionym roku prawie 52 mln biletów, to rekord dekady! Tylko na polskie produkcje wybrało się 13 mln osób, a najchętniej oglądanym filmem był „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. A że branża filmowa jest nam szczególnie bliska, pochylamy się nad zeszłorocznym tzw. box officem, czyli liczbą sprzedanych biletów w kinach oraz dochodach z nich osiągniętych.

Czytaj dalej
Szkolimy w ramach Akademii Lewiatana

Kiedy mailing staje się SPAM-em? Jak są nowe zasady pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych? Jak prowadzić marketing internetowy zgodnie z nowym prawem? Już 3 marca w piątek odbędzie się pierwsze szkolenie z naszym udziałem w Akademii Lewiatana, podczas którego mec. Maciej Dudek opowie o dużych zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych ważnych w działalności przedsiębiorców. Zachęcamy do rejestracji.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2017
Donos pozwala na uniknięcie kary

Dotkliwość kar, jakie na przedsiębiorców może nałożyć UOKiK za działania noszące znamiona antykonkurencyjne skłania wielu z nich do przystępowania do programu leniency. I choć może nie jest to rozwiązanie idealne, to jednak jest to gra, w której wszyscy są wygrani - winny, bo jego kara zostaje złagodzona. UOKiK - bo może skuteczniej walczyć z nieuczciwą konkurencją.

Czytaj dalej
Przedsiębiorco, spór z konsumentem nie musi skończyć się w sądzie

Przeszło dwa tygodnie temu w życie weszła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, mająca wprowadzić szybki i tani sposób rozstrzygania sporów, jednolity na terenie całej UE – istotny również dla branży e-commerce. O tym czy i jak sprawdzi się nowy system, przekonamy się z czasem – pisze na blogu IP Maciej Dudek.

Czytaj dalej
LSW szkoli branżę kreatywną

Prawnicy LSW zdążyli przyzwyczaić chyba już wszystkich do tego, że aktywni są nie tylko na sali sądowej. Równie chętnie dzielą się wiedzą ekspercką w mediach, a także prowadzą wykłady i szkolenia. W 2017 roku również nie mogło ich zabraknąć. Tym razem poprowadzimy cykl szkoleń dla Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Czytaj dalej
Oddawaj kasę za etat, czyli krótka historia o tym, jak trudno pogodzić przepisy z elementarnym poczuciem sprawiedliwości

Była pracownica TVP przez blisko dekadę  świadczyła usługi w oparciu o umowę o dzieło. W sądzie wygrała sprawę o tzw. uznanie etatu. W konsekwencji, musi zapłacić byłemu pracodawcy kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo jak uznał sąd - dzięki uiszczeniu przez TVP zaległych składek ZUS za lata współpracy, wzbogaciła się. To samo może spotkać każdego, kto wygra z pracodawcą w sądzie.

Czytaj dalej
Newsletter - grudzień 2016
Zdrowych i Spokojnych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt oraz samych sukcesów w Nowym Roku i żeby ten  nadchodzący był jeszcze lepszy od właśnie mijającego.

LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Czytaj dalej
Kompozytorzy (kontr)atakują

Muzycy i kompozytorzy działający na amerykańskim rynku upominają się o swoje prawa i tantiemy. Na mocy Copyright Act z 1976 r. twórcy dzieł powstałych w latach 70. i 80. coraz częściej podejmują działania mające na celu odzyskanie praw majątkowych do swoich dzieł. W ostatnim czasie z takim powództwem wystąpił kompozytor Ennio Morricone.

Czytaj dalej
Elementarz Prawa Upadłościowego: Przygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja (tzw. „pre-pack”) – sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika (zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa) dokonywana ze skutkiem egzekucyjnym – zasadniczo – na moment ogłoszenia upadłości, na kontrolowanych przez sąd upadłościowy warunkach, z przeznaczeniem uzyskanej ceny na zaspokojenie wierzycieli upadłego.

Czytaj dalej
Donos pozwala na uniknięcie kary

Dotkliwość kar, jakie na przedsiębiorców może nałożyć UOKiK za działania noszące znamiona antykonkurencyjne, skłania wielu z nich do przystępowania do programu leniency. I, choć może nie jest to rozwiązanie idealne, to jednak jest to gra, w której wszyscy są wygrani – winny, bo jego kara zostaje złagodzona, i UOKiK – bo może skuteczniej walczyć z nieuczciwą konkurencją.

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2016
Nie będzie jednolitego podatku? "Nic jeszcze nie jest przesądzone"

W poprzednim newsletterze uczulaliśmy Państwa na zmiany, jakie rozważa rząd względem przedsiębiorców. Głośno zrobiło się o wprowadzeniu jednolitego podatku dochodowego, w skrajnych przypadkach wynoszącego nawet 40 proc. Wygląda na to, że fala protestów, jaka w związku z tym wybuchła, obudziła w rządzących refleksję. Zapewne na ostateczny kształt nowych przepisów przyjdzie jeszcze poczekać, ale wiele wskazuje na to, że ustawodawca wycofa się z pierwotnego kształtu projektu.

Czytaj dalej
Nowelizacja podatku VAT: Rząd bierze na celownik walkę z nadużyciami i uszczelnienie systemu

Jak zapewnia rząd, nowe przepisy mają skuteczniej walczyć z nadużyciami i poprawić ściągalność podatku. Jakimi metodami ? Między innymi poprzez przywrócenie/wprowadzenie sankcji w VAT równej 30% kwoty zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia naliczonego, a także sankcji w wysokości 100% podatku naliczonego, który wynika m.in. z „pustych” faktur , jak również z faktur, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Czytaj dalej
Jesienna ofensywa innowacji

Jeśli by spróbować zrobić aktualną mapę spotkań i konferencji biznesowych, można by odnieść wrażenie, że najgorętszy temat trwającej jeszcze jesieni to innowacje.  Rzecz jasna w dyskusji na temat ich kształtu i możliwych kierunków rozwoju nie mogło zabraknąć LSW. Zwłaszcza, że w zbliżającym się sezonie 2017 podejmujemy kolejne kroki aby stać się jednym z ważniejszych graczy na innowacyjnym rynku.

Czytaj dalej
Newsletter - październik 2016
Effie Awards rozdane!

24 października odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych kampanii marketingowych w prestiżowym Effie Awards. Niezmiernie miło nam poinformować, że ogromne sukcesy odnotowali w niej Klienci LSW. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2016
Na koniec kolejne zaproszenie

Jako że prawnicy LSW to nie tylko doskonali eksperci, ale również charyzmatyczni mówcy, zorganizowaliśmy dla Państwa cykl szkoleń StartUpownia LSW, podczas którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem. 

Czytaj dalej
Unbundling portowy w Polsce. Aspekty prawne

Wydawać by się mogło, ze obecny status polskiego „unbundlingu portowego”realizuje, w pewnym sensie, model holdingowy dozwolony w przypadku transportu kolejowego, przy zachowaniu pełnej prawnej odrębności przedsiębiorstw działających w sferze portowej eksploatacji i spełnia europejskie normy ustanowione dla transportu kolejowego. Pytanie, czy na pewno tak jest?

Czytaj dalej
Ruszamy z nowym projektem! W LSW powstaje LSW PP Blog, czyli blog o pomocy publicznej

Dopiero co świętowaliśmy jubileusz naszego pierwszego Bloga, a już możemy się pochwalić, że w październiku ruszamy z zupełnie nowym, pod redakcją Edyty Niemyskiej. – Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom i odpowiadając na Państwa oczekiwania, postanowiliśmy stworzyć ten blog. Będziemy dzielić się na nim z Państwem naszymi doświadczeniami i refleksjami w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz infrastruktury, opierając się o wiedzę zdobytą z prowadzenia bieżących spraw, o wnioski z obserwacji bogatego orzecznictwa sądowego i praktyki administracyjnej oraz o praktykę wynikającą z realizowanych transakcji i projektów – mówi świeżo upieczona redaktor naczelna.

Poniżej, przedstawiamy tekst Rafała Sowuli – jeden z pierwszych artykułów, które będzie można znaleźć na blogu.

Zapraszamy od października!

Czytaj dalej
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych szansą na rozwój zamówień w sektorze bezpieczeństwa publicznego

Po niemal trzech latach od nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, implementującej postanowienia dyrektywy 2009/81/WE, można śmiało powiedzieć, iż zamówienia publiczne nie upowszechniły się w sektorze bezpieczeństwa publicznego. Brak kompleksowych rozwiązań w tym zakresie nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości jakie dają obowiązujące przepisy.

Czytaj dalej
Mała ustawa, a (nie)sprawiedliwa reprywatyzacja

Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich w ostatnich dniach wywołała istną medialną awanturę. Nie zamierzamy w niej uczestniczyć, ale uważamy za istotne zabrać głos w tej sprawie, aby wśród zgiełku zdominowanego przez emocje, umożliwić naszym klientom uzyskanie rzeczowej informacji. 

Czytaj dalej
LSW o innowacjach podczas World Communiacation Forum Davos w Łodzi

W dniach 10-11 października serdecznie zapraszamy do Łodzi na konferencję zatytułowaną Human Centered-Design, podczas której przedyskutowywana będzie innowacyjność w przeróżnych dziedzinach, które łączy jedno – w ich centrum stoi człowiek. Na WCFA Davos Łódź nie zabraknie też LSW. Wystąpimy zarówno jako prelegenci, jak i strategiczny partner prawny wydarzenia.

Czytaj dalej
Newsletter - sierpień 2016
LSW pisze

W księgarniach na półkach można znaleźć gorące jeszcze, bo dopiero co wydane, egzemplarze  książki, której współautorem jest jeden z naszych prawników – Marcin Nosiński.

Czytaj dalej
Newsletter - czerwiec 2016
Lekarze na celowniku prokuratury

Minister sprawiedliwości powołał specjalne zespoły prokuratorskie do spraw ścigania przestępstw związanych z błędami lekarskimi. Inicjatywa ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. Pierwsi obawiają się, że postawi służbę zdrowia w złym świetle. Drudzy cieszą, że przewlekłe postępowania o błędy w sztuce lekarskiej w końcu przyspieszą. Jedno jest pewne: tego typu działania wymagają, po pierwsze, rzeczowej, wolnej od emocji debaty z udziałem prawników i lekarzy, po drugie – mądrych zmian w kodeksach postępowania karnego i cywilnego. 

Czytaj dalej
LSW z czerwonym paskiem

Jako, że czerwiec to czas podsumowania roku (szkolnego) i wręczania cenzurek, postanowiliśmy pochwalić się również swoją. Wiosnę zakończyliśmy z doskonałym wynikiem.

Czytaj dalej
Brexit a sprawa prawa własności intelektualnej (IP)

Zaskoczenie po wyniku referendum, w którym Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej, szybko zastąpiły pytania o to, jak ta decyzja wpłynie na codzienne życie, ekonomię i gospodarkę kraju. Nie brakuje też wątpliwości dotyczących tego, jak w nowej rzeczywistości funkcjonować będzie system prawny i co Brexit oznaczać będzie w praktyce – również dla praw  własności intelektualnej (IP).

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2016
Jacek Żakowski wygrywa z Frondą. Granice wolności słowa

W kwietniu ostatecznie zakończyła się sprawa dziennikarza Jacka Żakowskiego przeciwko wydawcy książki „Resortowe dzieci” – wydawnictwu Fronda. Po raz kolejny sąd wskazał, że wolność wypowiedzi nie jest wolnością bezwzględną, a publikowanie nieprawdziwych i szkalujących informacji nigdy nie może być uzasadniane interesem publicznym.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2016
Wybory członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W dniach 23 – 24 kwietnia 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Podczas zgromadzenia wyborczego wybrano między innymi dziekana, członków i zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz innych organów między innymi prezesa Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej czy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dziekanem Izby Adwokackiej w Warszawie został adwokat Grzegorz Majewski. Wspólnik LSW Adwokat Maciej Ślusarek został wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Newsletter - marzec 2016
W tym tygodniu na blogu IP: Paski na butach sportowych tylko dla Adidas’a?

Adidas to chyba najbardziej znana i rozpoznawalna marka odzieży i obuwia sportowego na świecie. Chyba każdy kojarzy sławne „trzy paski” tego producenta. Jednak wybierajac jako oznaczenie swoich produktów dość banalny i popularny wzór trzeba się zmierzyć z podobnymi pomysłami konkurencji. Adidas mierzył sie z nimi od 2009r. (przynajmniej w tej konkretnej odsłonie), ale jak się okazało dość skutecznie.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2016
Rewolucyjne zmiany w umowach terminowych.

W dniu 22 lutego 2016 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w przepisach Kodeksu pracy dot. m.in. zawierania umów o pracę na czas określony. Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony określa obecnie Kodeks pracy.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2016
Newsletter - listopad 2015
Newsletter - październik 2015
Newsletter - wrzesień 2015
Kilka słów o kontrakcie menedżerskim

Kontrakty menedżerskie są obecnie jednymi z najpowszechniej zawieranych umów z członkami zarządów oraz kadrą menadżerską. Na ich podstawie, usługobiorca zazwyczaj osoba fizyczna (chociaż może być to również spółka), zobowiązuje się do odpłatnego prowadzenia przedsiębiorstwa na rzecz usługodawcy - przedsiębiorcy. W związku z powszechnością tego typu umów, warto dowiedzieć się czym są, jakie niosą korzyści oraz ryzyka. 

Czytaj dalej
Rozwiązanie spółki jawnej bez dokonywania likwidacji

Decydując się na zakończenie działalności, wspólnicy spółki jawnej nie zawsze muszą dokonywać czasochłonnej likwidacji spółki. Na podstawie wspólnej zgodnej decyzji wspólników możliwe jest rozwiązanie spółki z pominięciem procesu likwidacji, w sposób przez nich uzgodniony, co jest rozwiązaniem szybszym i tańszym.

Czytaj dalej
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 2016 roku

W sierpniu br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy (ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Przepisy przejściowe ustawy przewidują jednak sześciomiesięczne vacatio legis, co oznacza, że zmiany przewidziane nowelą wejdą w życie w pierwszych miesiącach 2016 roku.

Czytaj dalej
Newsletter - sierpień 2015
Wielka nowelizacja procedury karnej 2015

Od 1 lipca obowiązuje zmieniona procedura karna. Od dłuższego czasu w mediach dominują zwroty „wielka”, „fundamentalna” czy „rewolucyjna”. Zmiana modelowa rzeczywiście jest zasadnicza, jednak sporo miejsca pozostawiono praktyce. Trudniejsze pytanie dotyczy tego, czy zmiana ta jest zmianą na lepsze? Jeśli proces stanie się bardziej efektywny, sprawniejszy a obywatele odczują zmianę skuteczności aparatu wymiaru sprawiedliwości – zmiana niewątpliwie będzie sukcesem. 

Czytaj dalej
Newsletter - czerwiec 2015
W tym tygodniu na blogu IP: trzykrotność stosownego wynagrodzenia za naruszenie prawa autorskiego niezgodna z Konstytucją RP!

Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich jest niezgodne z Konstytucją RP. Uprawnienie to zostało zawarte w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i pozwala na żądanie zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia za bezprawne, zawinione wykorzystanie cudzego utworu.

Czytaj dalej
Nowe sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego

Nowelizacja ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej jako „k.k.s.”) oraz nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „ustawa o KRS”) wprowadziły nowe sankcje dla przedsiębiorców za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do właściwego organu podatkowego oraz właściwego sądu rejestrowego.

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2015
Blaski i cienie innowacyjności w programach finansowanych z funduszy unijnych

Innowacyjność stała się w ostatnich latach jednym z najczęściej używanych terminów wyznaczających strategiczne kierunki polityk unijnych oraz polskiej strategii rozwoju. W obecnej perspektywie budżetowej 2014 – 2020 innowacyjność ma szanse stać się rzeczywiście kwestią fundamentalną, gdyż w przypadku przedsiębiorców dostępne wsparcie, przewidziane przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), będzie przeznaczone głównie na działalność związaną z badaniami i rozwojem (B+R, wcześniej wspieraną przede wszystkim w przypadku instytucji naukowych).

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2015
Newsletter - marzec 2015
Jak się ustrzec przed odpowiedzialnością z tytułu mobbingu?

Ostatnio coraz bardziej „medialnym” słowem staje się pojęcie mobbingu i zagrożeń z nim związanych. Do niedawna roszczenia pracowników z tytułu mobbingu nie były zgłaszane często. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej sytuacja zaczyna się jednak zmieniać, a pracodawcy powinni na takie roszczenia być przygotowani.

Czytaj dalej
Janusowe oblicze polskiego e-myta.

Z początkiem stycznia 2015 r. weszła w życie niezwykle potrzebna i wyraźnie spóźniona nowelizacja ustawy o drogach publicznych, jasno określająca zasady nakładania kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd wybranymi odcinkami dróg krajowych.

Czytaj dalej
Istotne zmiany w prawie antymonopolowym dotyczące kontroli koncentracji.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadziła liczne zmiany w obszarze kontroli koncentracji, które obowiązują już od 18 stycznia tego roku. Zmiany te mają na celu przyczynić się do lepszej ochrony interesów przedsiębiorców w postępowaniu przed Prezesem UOKiK i przyspieszyć postępowanie w sprawie koncentracji.

Poniżej przedstawiamy zwięzły opis kluczowych zmian w obszarze kontroli koncentracji:

Czytaj dalej
Blog LSW IP ma już dwa miesiące.

Niespełna dwa miesiące temu uruchomiliśmy nasz LSW IP BLOG szeroko poruszający tematy związane z własnością intelektualną.  Na blogu pojawiło się  20 artykułów, które spotkały się  z dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że prezentowane przez nas treści są dla Państwa interesujące.

Czytaj dalej
LSW partnerem prawnym Seminarium pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych w sytuacji zagrożenia wojną hybrydową".

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku  kancelaria LSW Leśnodorski, Ślusarek i  Wspólnicy  została partnerem prawnym Seminarium organizowanego przez Fundację Energia dla Europy dotyczącego  niezwykle aktualnego tematu jakim jest  „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych w sytuacji zagrożenia wojną hybrydową”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Polskiej Agencji Prasowej.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2015
Pieniądze leżą na ulicy - komentarz na temat reprywatyzacji

Reprywatyzacja to ogromne pieniądze, które niemal „leżą na ulicy” - można je uzyskać w formie odszkodowania albo w postaci wartościowych nieruchomości, trzeba tylko posiąść „wiedzę tajemną”. Ostatnio jednak coraz więcej mówi się publicznie o patologiach: nieruchomości odzyskują „spekulanci”. Czy Warszawa przejdzie w prywatne ręce?

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2015
Nieuczciwe praktyki dotyczące opłat za znaki towarowe

W ostatnim czasie wiele firm otrzymuje komercyjne oferty dotyczące publikowania informacji o znakach towarowych od prywatnych przedsiębiorców. Działania te nie mają żadnego związku z działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czy też Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Czytaj dalej
Czy zaleje nas fala bankrutujących konsumentów?

Od początku 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ogłaszania upadłości i prowadzenia postępowania upadłościowego konsumentów. Co prawda nie jest to novum, bowiem już od 2009 roku prawo upadłościowe przewidywało możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej, jednak zmieniło się wiele. Zmiany, które przez część (szczególnie nadmiernie zadłużonych) konsumentów zostały przyjęte z ulgą, mogą spędzać sen z powiek ich wierzycieli. 

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2014
Zmiany w znakowaniu żywności

Od dnia 13 grudnia 2014 r. stosowane będą postanowienia przyjętego w 2011 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie to porządkuje dotychczasowe, zamieszczone w różnych aktach prawnych, przepisy dotyczące znakowania żywności i wprowadza pewne nowe, istotne regulacje dotyczące jego wymogów. Przepisy te będą bezpośrednio stosowane na terytorium całej Unii Europejskiej. 

Czytaj dalej
Istotne zmiany dla branży e-commerce

W ostatnim czasie dużo mówi się o rewolucji w zakresie regulacji funkcjonowania rynku e-commerce, w szczególności dotyczącej sklepów internetowych, która jest spowodowana zbliżającym się wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumenta. Do tego czasu wszystkie podmioty z branży e-commerce muszą dostosować swoje regulaminy do zmieniającego się prawa.

Czytaj dalej
Newsletter - październik 2014
Sąd Najwyższy o odszkodowaniach za dekret warszawski

Ze względu na brak odpowiednich przepisów, reprywatyzacja nieruchomości warszawskich przejętych na mocy dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy odbywa się na drodze sądowej. Znaczna część przejętych nieruchomości, na skutek upływu czasu, nie może być zwrócona w naturze. Spadkobiercy dawnych właścicieli domagają się odszkodowań. W niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy wypowiedział się w sposób korzystny dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych.

Czytaj dalej
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC) jednak od 2016 ?

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Najgłośniejszą i dla wielu kluczową zmianą jest wejście w życie przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation).

Czytaj dalej
Newsletter - lipiec 2014
Podatniku, masz zagraniczną spółkę? Uważaj, idą zmiany!

Zapowiedzi powoli stają się faktem. Niewykluczone, że już niedługo wejdą w życie przepisy, które mają skutkować tym, by  polscy podatnicy płacili w kraju podatek dochodowy także od kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – dalej: CFC) działających w tzw. rajach podatkowych, ale nie tylko, bo również w krajach stosujących korzystniejsze reguły opodatkowania niż Polska.

Czytaj dalej
Hipoteka/postępowanie upadłościowe – uprawnienia wierzyciela hipotecznego

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy dwukrotnie wypowiadał się w kwestiach, które istotnie rzutują na pozycję wierzyciela hipotecznego w postępowaniu upadłościowym. W jednym z orzeczeń SN orzekł, że wierzyciel hipoteczny (nie będący jednocześnie wierzycielem osobistym) ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika hipotecznego. W innym odniósł się do zakresu zabezpieczenia hipoteką roszczeń wierzyciela upadłego, określając je w sposób korzystny dla wierzyciela.

Czytaj dalej
Newsletter - Minister Finansów wydał interpretację ogólną!
Newsletter - maj 2014
Zamówienia publiczne – projekty zmian

Prawo zamówień publicznych jest jednym z częściej zmienianych aktów prawnych ale też jednym z częściej krytykowanych. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dwie zmiany warte zasygnalizowania. Sejm zajął się projektem zmiany tej ustawy, mającym za cel zachęcenie zamawiających do wprowadzania różnych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty – nie tylko najniższej ceny. Rząd zaś pracuje nad zmianą ustawy z 28 czerwca 2012 r. przewidującej ułatwienia dla podwykonawców w uzyskaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

Czytaj dalej
Zamówienia publiczne -TK przeciwko zawyżonym opłatom od skargi na orzeczenie KIO

Opłaty w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą są stosunkowo wysokie, jednak dopiero koszty skargi do sądu na orzeczenie KIO swoją wysokością niemal całkowicie zniechęcają wykonawców do korzystania z tego środka prawnego. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis, mocą którego opłata z tytułu wpisu od skargi mogła wynosić nawet 5 milionów złotych.

Czytaj dalej
Nieruchomości - rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Odwrócony kredyt hipoteczny to szczególny rodzaj kredytu, przeznaczony przede wszystkim dla osób starszych, które chcą uzyskać dodatkowe środki pieniężne w zamian za przekazanie nieruchomości bankowi po swojej śmierci. Obecnie odwrócony kredyt hipoteczny nie jest w ogóle uregulowany chociaż istniejące instytucje prawne umożliwiają osiąganie podobnych efektów ekonomicznych.

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2013
Milena Bogdanowicz laureatką Rising Stars 2013

Zdolni, ambitni, świetnie wykształceni, ale przede wszystkim pełni prawdziwej pasji – tacy powinni być  „prawnicy jutra”. Milena Bogdanowicz, prawnik LSW wygrała drugą edycję konkursu Rising Stars, współorganizowanego przez LexisNexis Polska i Dziennik Gazetę Prawną.

Czytaj dalej
Organizacja imprez masowych – czyli event od strony prawnej

Niektóre rodzaje eventów stanowią według prawa tzw. imprezy masowe. W takich przypadkach przepisy nakładają na ich organizatorów szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem uczestników. Problematyka imprez masowych była głośnym tematem w czasie Euro 2012. Przepisy te, po Euro, nie przestały jednak obowiązywać i nadal trzeba o nich pamiętać. Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie w tę problematykę – swoisty przewodnik, jak poruszać się w tej materii, prezentujący podstawowe informacje na tematy najważniejsze od strony praktycznej.

 

Czytaj dalej
W obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego - czyli sprawa o wycenie krzywdy

Sąd Okręgowy w Gdańsku, rozpatrując sprawę jednego z byłych opozycjonistów z czasów PRL , stanął przed trudnym zadaniem w postaci konieczności określenia wysokości zadośćuczynienia należnego za krzywdę doznaną w wyniku tymczasowego aresztowania z powodu działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. W obliczu wygranej dla naszego Klienta sprawy wciąż zadajemy sobie pytanie – czy rzeczywiście można wycenić „krzywdę”?

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2013
Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy

Od dawna nie było tak rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Ostanie miesiące i dni przyniosły w tym zakresie wiele zmian, które są bardzo ważne dla wszystkich przedsiębiorców, kadrowych i działów HR..

Czytaj dalej

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved