LSW udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

  • Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie warunków układu. Opracowujemy pisma procesowe w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (zastrzeżenia, sprzeciwy, zażalenia, wnioski itp.)
  • Reprezentujemy Klientów w procesie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, podczas zatwierdzania warunków układu oraz w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • Doradzamy przy tworzeniu propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych
  • Reprezentujemy wierzycieli i dłużników podczas zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli
  • Nadzorujemy przebieg procesu restrukturyzacji, w tym w zakresie tworzenia spisu wierzytelności, działań nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu, realizacji planu restrukturyzacyjnego i układu
  • Przygotowujemy umowy restrukturyzacyjne oraz umowy typu standstill wraz z dokumentacją towarzyszącą
  • Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniach zmierzających do ogłoszenia upadłości oraz postępowaniach upadłościowych, z powodzeniem korzystamy z instytucji pre-packu

DORADZTWO PRAWNE W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI SPÓŁKI Z BRANŻY BUDOWALNEJ

Reprezentowaliśmy wierzyciela finansowego w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek budowalnych w Polsce. Braliśmy udział w negocjacjach propozycji układowych, tworzeniu umowy restrukturyzacyjnej i dokumentacji towarzyszącej, jak również reprezentowaliśmy Klienta podczas zgromadzenia wierzycieli. Nadzorowaliśmy przebieg procesu do momentu zawarcia układu oraz przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej.

REPREZENTOWANIE SPÓŁKI Z BRANŻY PALIWOWEJ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Doradzaliśmy w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek paliwowych w Polsce. Prawnicy LSW reprezentowali Klienta w postępowaniu upadłościowym oraz raportowali cały przebieg procesu restrukturyzacji – od negocjacji po podpisanie umowy.

OCHRONA KLIENTA PRZED WNIOSKAMI UPADŁOŚCIOWYMI

Dla spółki notowanej na GPW świadczącej usługi telekomunikacyjne zrealizowaliśmy projekt mający na celu ochronę przedsiębiorstwa przed wnioskami o ogłoszenie upadłości składanymi przez wierzycieli, blokadę postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości będących w toku oraz doprowadzenie do otwarcia postępowania sanacyjnego spółki. Postępowanie sanacyjne zostało finalnie otwarte jako jedno z pierwszych w sądzie warszawskim

POPROWADZENIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO SPÓŁKI Z BRANŻY MEDIALNO-EVENTOWEJ

Zapewniliśmy obsługę prawną jednej z największych w Polsce spółek promotorów i producentów wydarzeń muzyczno-sportowych  podczas postępowania upadłościowego w opcji układowej z zachowaniem zarządu własnego. Kompleksowo doradzaliśmy upadłemu w całym procesie restrukturyzacji, począwszy od otwarcia postępowania, poprzez ustalenie listy wierzytelności, złożenie propozycji układowych, udział w zgromadzeniu wierzycieli po prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd.

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI Z BRANŻY STALOWEJ Z PRE-PACKIEM

Z sukcesem wykorzystaliśmy instytucję pre-packu w procesie upadłości Klienta, doprowadzając do zatwierdzenia przez sąd upadłościowy warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika. Zapewniliśmy także wsparcie Klienta w negocjacjach z wierzycielem (bankiem-zastawnikiem) zmierzających do uzyskania zgody na dokonanie sprzedaży zabezpieczonych na rzecz banku składników majątku dłużnika w ramach pre-packu.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved