LSW udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине

Więcej

Konkurencja i konsumenci

Działamy we wszystkich obszarach prawa konkurencji. Wyróżnia nas kompleksowe podejście do analizy wzajemnych relacji pomiędzy regulacjami prawa konkurencji, własności intelektualnej, przepisami konsumenckimi oraz dotyczącymi danych osobowych.

Prawo konkurencji i antymonopolowe

 • Mamy ponad 10 lat doświadczenia w obsłudze antymonopolowej firm z branży przemysłu ciężkiego, FMCG, instytucji finansowych, jak również szeroko pojętej branży mediów i reklamy
 • Doradzamy klientom we wszystkich obszarach prawa konkurencji, zarówno w kontekście prawa krajowego, jak również regulacji europejskich
 • Przygotowujemy zgłoszenia koncentracji oraz opiniujemy struktury transakcji pod kątem obowiązku ich zgłoszenia
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską i sądami powszechnymi, dotyczących szeroko rozumianego prawa konkurencji
 • Opiniujemy umowy (m.in. umowy dystrybucji, agencji, franczyzy oraz porozumienia specjalizacyjne) w świetle zakazu zawierania porumień antykonkurencyjnych oraz możliwości skorzystania z wyłączeń z zakresu stosowania prawa konkurencji
 • Wspieramy przedsiębiorców posiadających silną pozycję rynkową w kształtowaniu strategii sprzedaży, w szczególności w zakresie zachowania swobody w tworzeniu zasad dystrybucji oraz systemów rabatowych
 • Przygotowujemy i wspomagamy wdrożenie programów compliance oraz audytów antymonopolowych
 • Doradzamy przedsiębiorcom w trakcie kontroli i przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK i Komisję Europejską, a także w zakresie korzystania z programu łagodzenia kar (leniency)
 • Posiadamy także bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom z branży retail oraz e-commerce. W tym zakresie prawnicy LSW przygotowują i konsultują regulaminy promocji i konkursów konsumenckich, regulaminy i polityki prywatności sklepów internetowych, witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych, a także wszelką komunikację marketingową skierowaną do konsumentów. Ponadto wspieramy klientów w zakresie oznakowania produktów (labelling) oraz bezpieczeństwa produktów
 • Prawnicy LSW nabywali doświadczenie zawodowe m.in. w Komisji Europejskiej oraz delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Nasi Prawnicy są członkami Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, wykładowcami Wydziału Prawa i Administracji UW, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Koźmińskiego oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz częstymi prelegentami na konferencjach poświęconych szeroko rozumianemu prawu konkurencji

Konsumenci:

 • Wdrażamy przepisy dotyczące produkcji oznakowania produktów i wprowadzania ich do obrotu
 • Zapewniamy wsparcie w działaniach marketingowych
 • Przeprowadzamy analizy regulaminów sklepów i witryn internetowych, aplikacji mobilnych i polityk prywatności
 • Doradzamy w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych
 • Opiniujemy dokumentację kredytów konsumenckich
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu regulacji konsumenckich

Umowa joint venture  pomiędzy konkurentami z branży budowalnej

Prawnicy z naszej kancelarii doradzali w zakresie prawa konkurencji na rzecz spółki z sektora budowlanego we wspólnym przedsięwzięciu z konkurentem polegającym na prowadzeniu wspólnej produkcji i wzajemnym świadczeniu usług, w tym za pośrednictwem spółki joint venture oraz na podstawie umowy.

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Zespół LSW dokonał zgłoszenia zamiaru koncentracji z udziałem funduszy VC i Krajowego Funduszu Kapitałowego w ramach projektu dofinansowania z KFK zakończonego wydaniem przez UOKIK decyzji zezwalającej na koncentrację.

Fuzja dystrybutorów wyrobów hutniczych

Prawnicy LSW doradzali w procesie połączenia podmiotów na rynku wyrobów hutniczych. Dokonali zgłoszenia zamiaru koncentracji zakończonego wydaniem przez UOKIK decyzji zezwalającej na koncentrację.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – reklama porównawcza

Prawnicy LSW opiniowali reklamy porównawcze dla producenta z branży FMCG, a także reprezentowali go w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji związanych z reklamą wprowadzającą w błąd oraz reklamą porównawczą. 

Umowy dystrybucji selektywnej dóbr luksusowych

Prawnicy LSW opiniowali umowy dystrybucji selektywnej dla przedsiębiorców z branży dóbr luksusowych, które następnie były pozytywnie zweryfikowane w ramach postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Podmiot świadczący usługi z zakresu monitorowania rynku

Prawnicy LSW dokonali zgłoszenia do UOKIK zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania przez uczestników rynku praktyk ograniczających konkurencję, czego efektem było wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Prezesa UOKIK.

Dostawca działający na rynku zaopatrzenia w produkty FMCG

Prawnicy LSW doradzali w zakresie klauzul umownych w dystrybucji, w tym polityki cenowej i warunków promocji stosowanych przez podmiot działający na rynku zaopatrzenia w produkty FMCG. Eksperci LSW doradzali między innymi w zakresie stosowania wyłączeń określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Producent piwa

Prawnicy LSW doradzali w zakresie warunków promocji i polityki cenowej podmiotu działającego na rynku produkcji i sprzedaży piwa.

Podmioty działające na rynku towarów medycznych i paramedycznych

Zespół LSW doradzał przy identyfikacji ryzyk handlowych związanych z systemami sprzedażowymi oraz modelami biznesowymi. Przygotowywał między innymi umowy franczyzowe, umowy dystrybucyjne i agencyjne. Dokonywał oceny polityki promocyjnej, posprzedażowej oraz finansowania usług.

Wsparcie w zakresie compliance oraz prowadzenie audytów antymonopolowych

Dla przedsiębiorcy z rynku zarządzania energią elektryczną i automatyki prawnicy LSW przygotowali i wdrożyli program compliance oraz przeprowadzili audyt antymonopolowy. 

Wsparcie podczas kontroli i przeszukań

Prawnicy LSW wspierali przedsiębiorcę z branży produkcji i przetwarzania polimerów w związku z kontrolą prowadzoną przez Komisję Europejską oraz korzystaniem z programu łagodzenia kar (leniency).

Postępowania wyjaśniających oraz badaniach sektorowych dotyczące sektora FMCG

Nasi prawnicy reprezentowali producenta z sektora FMCG w postępowaniach wyjaśniających oraz podczas badaniach sektorowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK na rynku karmy dla psów i kotów. 

Komunikacja pomiędzy dostawcami i dystrybutorami z sektorów FMCG i AGD 

W ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców z sektorów FMCG i AGD prawnicy LSW wspierali klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prawnego komunikacji pomiędzy dostawcami i dystrybutorami, w tym komunikacji dotyczącej cen odsprzedaży i marży, a także przygotowywali praktyczne wytyczne (tzw. dos and dont’s) w tym zakresie. 

Szkolenia z zakresu szybkiego reagowania na zagrożenia w biznesie

Działając na rzecz producenta z sektora FMCG prawnicy LSW prowadzili szkolenia z zakresu szybkiego reagowania na zagrożenia w biznesie oraz wspierali dział Corporate Communication w sytuacjach kryzysowych.

Postępowania przed SOKiK dotyczące wpisu do rejestru klauzul abuzywnych

Nasi prawnicy reprezentowali szereg klientów w postępowaniach przed SOKiK dotyczących wpisu postanowień zawartych we wzorcach do rejestru klauzul abuzywnych, skutecznie zapobiegając w/w wpisom. W tym reprezentowali:  jeden z wiodących banków w postępowaniach przed SOKiK dotyczących wpisu do rejestru szeregu postanowień regulaminu wydawania i używania kart kredytowych do rejestru klauzul abuzywnych;  dużego przedsiębiorcę z branży wydawniczej postępowaniu dotyczących wpisu do rejestru postanowień zawartych w regulaminach sklepów internetowych współpracujących z tym podmiotem; producenta z sektora FMCG w postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru postanowień zawartych w regulaminie promocji konsumenckiej.  

Sprzedaż online w sektorze FMCG

Prawnicy z naszej kancelarii doradzali szeregu podmiotom z branży FMCG przy tworzeniu dokumentacji prawnej dla sklepów internetowych sprzedających do konsumentów (B2C). Tworzyliśmy całą dokumentacją prawną dotyczącą działalności takiego sklepu online (taką jak: regulamin działania sklepu, polityka prywatności, cookies, zawiadomienia do konsumentów). W tym, doradzaliśmy na okoliczność zgodności wewnętrznych procedur sprzedaży sklepów internetowych oraz komunikatów do konsumentów na podstawie regulacji konsumenckich. 

Przygotowanie regulaminów dla sklepu internetowego, witryn internetowych i aplikacji mobilnych dla podmiotu z sektora AGD

W ramach bieżącej obsługi producenta z sektora AGD prawnicy LSW stworzyli regulamin sklepu internetowego, a także regulaminy witryn internetowych i polityki prywatności. Ponadto doradzali przy tworzeniu regulaminów dla aplikacji mobilnych instalowanych na urządzeniach indywidualnych użytkowników. 

Przygotowanie regulaminów promocji konsumenckich, konkursów i programów lojalnościowych oraz konsultacje komunikatów reklamowych skierowanych do konsumentów dla sieci drogerii

Prawnicy LSW wspierali wchodząca na rynek polski sieć drogerii w zakresie przygotowania regulaminów promocji i konkursów konsumenckich oraz programów lojalnościowych, a także konsultacji komunikatów reklamowych skierowanych do konsumentów 

Przygotowanie regulaminów promocji i konkursów konsumenckich dla producenta sprzętu AGD

W ramach bieżącej obsługi prawnej nasi prawnicy doradzali wiodącemu producentowi sprzętu AGD w zakresie przygotowania regulaminów promocji i konkursów konsumenckich, a także konsultacji komunikatów reklamowych skierowanych do konsumentów.

Działania marketingowe producenta oprogramowania komputerowego

Prawnicy kancelarii doradzali producentowi oprogramowania komputerowego, będącego liderem w swojej branży, w kwestiach dotyczących zgodności z prawem antymonopolowym oraz przepisami konsumenckimi jego działań marketingowych online i offline, w tym komunikatów do konsumentów.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – reklama porównawcza

Prawnicy LSW opiniowali reklamy porównawcze dla producenta z branży FMCG, a także reprezentowali go w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji związanych z reklamą wprowadzającą w błąd oraz reklamą porównawczą. 

Opiniowania dokumentacji dotyczącej kart kredytowych dla jednego z banków

Pracując dla jednego z wiodących banków prawnicy LSW konsultowali dokumentację dotyczącą wydawania i używania kart kredytowych pod kątem zgodności z regulacjami konsumenckimi oraz ustawą o kredycie konsumenckim.

Opiniowania dokumentacji dotyczącej procedury windykacji i wysokości opłat dla jednego z banków

Pracując dla jednego z banków prawnicy LSW konsultowali dokumentację dotyczącą procedury windykacyjnej i wysokości opłat pobieranych w ramach w/w procedury pod kątem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi.

Opiniowania projektów umów deweloperskich dla jednego z wiodących deweloperów

Prawnicy LSW opiniowali projekty umów deweloperskich dla jednego z wiodących deweloperów pod katem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi oraz ustawą o prawach konsumenta oraz tzw. ustawą deweloperską. 

Postępowania dotyczącego nieprawidłowego oznakowania produktów

Nasi prawnicy reprezentowali producenta karmy dla zwierząt w postępowaniu dotyczącym zarzutu niewłaściwego znakowania towaru oraz organizowania systemu sprzedaży w sposób mogący wprowadzić konsumenta w błąd co do właściwości karmy. Ostatecznie Prezes Urzędu uznał, że nie ma podstaw do stawiania zarzutów i umorzył postępowanie.

Porady z zakresu prawa żywnościowego (food safety) dla producenta z sektora FMCG

Prawnicy LSW wspierali wiodącego producenta z sektora FMCG w zakresie szeroko pojętego prawa żywnościowego, w tym oznakowania produktów spożywczych, jak też oznakowania karmy dla psów i kotów. Ponadto reprezentowali klienta w sporach z PIH dotyczących oznakowania produktów spożywczych, jak też w sporach z inspekcją weterynaryjną w zakresie oznakowania karm dla psów i kotów.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved