Zamówienia publiczne

  • Doradzamy podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych –zamawiającym jak i wykonawcom – w prawidłowym  przygotowywaniu i przeprowadzeniu postępowań
  • Przygotowujemy opinie z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Reprezentujemy Klientów w postepowaniach z zakresu zamówień publicznych, a także wspieramy w wykonaniu umówi zwartych w trybie przetargowym
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej przed Prezesem UOKiK, przed organami krajowymi, przed sądami i przed Komisją Europejską.
  • Wspieramy przedsiębiorców i władze publiczne przy interpretacji oraz stosowaniu reguł pomocy publicznej. Doradzamy w zakresie zasad i  ryzyk związanych z pomocą publiczną i wykonaniu umów
  • Prowadzimy kompleksową obsługę procedur odwoławczych  w zakresie pzp
Kinga Rochalska Adwokat Infrastruktura i nieruchomości

Zamówienia publiczne  w sektorze transportu kolejowego

Prawnicy LSW dokonywali oceny procedur przetargowych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń przeznaczonych do obsługi ruchu kolejowego, a także z sukcesem reprezentowali klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia publiczne w sektorze energii odnawialnej

Prawnicy LSW przygotowywali specjalistyczne opinie prawne i konsultacje dotyczące zamówienia publicznego obejmującego rozwiązania innowacyjne z zakresu energii odnawialnej. Wspierali zamawiającego na kolejnych etapach postępowania, między innymi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Zamówienia publiczne w sektorze usług marketingowych i rynkowych

Zespół LSW z sukcesem reprezentował klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu z udziałem podmiotów działających na rynku badania opinii publicznej o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie stosowania rażąco niskiej ceny przez konkurenta wybranego przez zamawiającego. 

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Eksperci LSW doradzali klientowi w przetargach organizowanych przez Wojsko Polskie dotyczących m.in. tworzenia i integracji sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania (w tym łączności specjalnej oraz satelitarnej) wykorzystywanego m.in. przez Marynarkę Wojenną, Siły Lądowe oraz Straż Graniczną oraz z sukcesem  reprezentowali klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia publiczne w sektorze produkcji stali

Zespół LSW prowadził kompleksowe doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne w ramach umowy ramowej (spory z zamawiającym). Reprezentował wykonawcę w sporach z innymi wykonawcami na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, w tym w zakresie wykonywania umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi.

Zamówienia publiczne w sektorze usług medycznych

Kancelaria LSW opracowywała dokumenty związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia  (m.in. SIWZ), w tym na dostawę leków i materiałów medycznych oraz sprzętu laboratoryjnego o wartości powyżej  207.000 EUR, jak również  opracowywała procedury zakupowe i pracy komisji przetargowej, planowania, dokumentowania oraz sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych. Prawnicy LSW z sukcesem reprezentowali klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych obejmujących wyniki kontroli doraźnej.

Zamówienia publiczne dla branży eventowej

Kancelaria LSW z sukcesem reprezentowała  agencję eventową w postępowaniu na „Kompleksową organizację Ceremonii Otwarcia 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017”.

Zamówienia publiczne w sektorze transportu

Prawnicy LSW przygotowywali specjalistyczne opinie prawne i prowadzili konsultacje w związku z przetargami organizowanymi między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Reprezentowali także podmiot przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zamówienia dla branży informatycznej i telekomunikacyjnej

Zespół LSW wielokrotnie wspierał wykonawcę w postępowaniach o zamówienia publiczne. Podejmował również zadania doraźne, między innymi na końcowym etapie postępowania zakończonego wyborem oferty innego podmiotu. Efektem takiego wsparcia było w tym przypadku unieważnienie przez zamawiającego postępowania, w tym unieważnienie wyboru oferty, dzięki czemu wykonawca uniknął konieczności wnoszenia odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved