Na mocy przepisów ustawy ze świadczenia postojowego po raz pierwszy będą mogły skorzystać agencje i przewodnicy turystyczni, a z dodatkowego świadczenia postojowego podmioty prowadzące, określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności, działalność określoną jako przeważającą w zakresie:

 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ustawa wprowadza również zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień  2020 r. dla podmiotów prowadzących jako przeważającą działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:

 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność agentów turystycznych;
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Podmioty  ubiegające się o zwolnienie ze składek ZUS będą musiały spełnić następujące warunki:

 • uzyskanie statusu płatnika składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.;
 • złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek do dnia 30 listopada br.;
 • osiągnięcie niższego o co najmniej o 75% przychodu z działalności, uzyskanego w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 października 2020 r,.

Przepisy ustawy dotyczące świadczenia postojowego, dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS wejdą w życie w dniu 15 października.

Autorka: Katarzyna Michalik - prawnik, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)