Przepisy Kodeksu spółek handlowych precyzują minimalny zakres informacji, które powinny być dostępne na stronie internetowej. Zgodnie z art. 5§5 KSH, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r., spółka akcyjna oraz komandytowo–akcyjna powinna zamieścić na stronie internetowej w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółki. Spółka powinna zatem publikować na swojej stronie internetowej m.in. ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Co ważne, obowiązek publikacji ogłoszeń na stronie internetowej spółki nie wyłącza obowiązku publikacji tych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 374§1 KSH, strona internetowa spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo–akcyjnej powinna ponadto zawierać informacje takie jak firma spółki, jej siedziba i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer NIP, wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału wpłaconego.

Obowiązek wynikający z Kodeksu spółek handlowych został skorelowany z obowiązkiem zgłoszenia adresu strony internetowej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.) każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna ma obowiązek zgłoszenia do rejestru adresu strony internetowej oraz zmiany tego adresu. Na obowiązek ten szczególną uwagę powinny zwrócić uwagę spółki zakładane po 1 stycznia 2020 r. Brak podania adresu strony internetowej we wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS prawdopodobnie będzie skutkował wydaniem przez sąd rejestrowy zarządzenia o zwrocie wniosku, co będzie wiązać się z przedłużeniem postępowania rejestrowego.

Spółki akcyjne oraz spółki komandytowo–akcyjne powinny zatem zintensyfikować działania mające na celu założenie swojej strony internetowej. Obowiązek posiadania strony internetowej należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia transparentności oraz komunikacji w relacjach pomiędzy spółką a akcjonariuszami. Zastrzeżenia budzi jednak brak wykreślenia obowiązku publikacji ogłoszeń dla spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczej. Wydaje się bowiem, że strona internetowa jest lepszym i jednocześnie wystarczającym miejscem do komunikacji spółki z akcjonariuszami. Obowiązek publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym generuje przy tym dla spółki dodatkowe koszty. Niezależnie od tego, spółka akcyjna oraz komandytowo – akcyjna powinna zarezerwować dodatkowe środki na założenie i bieżącą obsługę strony internetowej.

 

Autor: Michał Klimowicz, adwokat w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.