LSW pomaga swoim klientom we wszystkim etapach procesu restrukturyzacyjnego:

1. Przygotowuje wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie warunków układu jak również inne pisma procesowe w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (zastrzeżenia, sprzeciwy, zażalenia, wnioski itp.).

2. Reprezentuje w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w przedmiocie zatwierdzenia warunków układu oraz w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego i raportuje klientowi przebieg procesu .

3. Doradza przy tworzeniu propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych.

4. Reprezentuje wierzycieli i dłużników podczas zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli.

5. Nadzoruje przebieg procesu restrukturyzacji, w tym w zakresie tworzenia spisu wierzytelności, działań nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu, realizacji planu restrukturyzacyjnego i układu.

6. Przygotowuje umowy restrukturyzacyjne oraz umowy typu standstill wraz z dokumentacją towarzyszącą.

Doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji spółki z branży budowalnej

Kancelaria doradzała wierzycielowi finansowemu w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek budowalnych w Polsce notowanej na GPW. Prawnicy LSW reprezentowali klienta w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu oraz raportowali klientowi cały przebieg procesu restrukturyzacji. Braliśmy udział w negocjacjach propozycji układowych, tworzeniu umowy restrukturyzacyjnej i dokumentacji towarzyszącej, jak również reprezentowaliśmy klienta podczas zgromadzenia wierzycieli i nadzorowaliśmy przebieg procesu do momentu zawarcia układu oraz przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej.

Reprezentowanie spółki z branży paliwowej w postępowaniu upadłościowym

Kancelaria doradzała w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek paliwowych w Polsce. Prawnicy LSW reprezentowali klienta w postępowaniu upadłościowym oraz raportowali klientowi cały przebieg procesu restrukturyzacji. Braliśmy udział w negocjacjach propozycji układowych, tworzeniu umów restrukturyzacyjnych i dokumentacji towarzyszącej, jak również reprezentowaliśmy klienta podczas zgromadzenia wierzycieli i nadzorowaliśmy przebieg procesu do momentu przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej (włącznie).

Ochrona klienta przed wnioskami upadłościowymi

Dla naszego klienta, spółki notowanej na GPW świadczącej usługi telekomunikacyjne, zrealizowaliśmy projekt mający na celu ochronę przedsiębiorstwa przed wnioskami o ogłoszenie upadłości składanymi przez wierzycieli, blokadę postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości będących w toku oraz doprowadzenie do otwarcia postępowania sanacyjnego spółki. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte w marcu ubiegłego roku jako jedno z pierwszych postępowań sanacyjnych w sądzie warszawskim. 

Poprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki z branży medialno-eventowej

LSW zapewniło obsługę prawną jednej z największych w Polsce spółce promotorów i producentów wydarzeń muzyczno-sportowych  podczas postępowania upadłościowego w opcji układowej z zachowaniem zarządu własnego. Nasza kancelaria kompleksowo doradza upadłemu w całym procesie restrukturyzacji, począwszy od otwarcia postępowania, poprzez ustalenie listy wierzytelności, złożenie propozycji układowych, udział w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym celem głosowania nad układem i procesie zatwierdzenia układu przez sąd. 

Zespół ekspercki LSW

Nasi prawnicy to doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem, mający na koncie z sukcesem poprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Ich wiedza oraz umiejętności zapewniają kompleksową obsługę prawną podczas restrukturyzacji, przekształceń i upadłości.

Władysław Bieńkowski – adwokat, wspólnik. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętych inwestycji, w szczególności w zakresie fuzji, przejęć oraz w postępowaniach prywatyzacyjnych. Doradzając klientom – zarówno tym,  dochodzącym swoich należności, jak również poszukującym ochrony przed wierzycielami –  prowadzi postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia i windykacji należności, zabezpieczenia należności, a także w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Z sukcesem prowadził sprawy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz związane z instrumentami finansowymi. Uczestniczył m.in. w procesie prywatyzacji, przekształcenia i fuzji jednej z najistotniejszych dla polskiej gospodarki hut stali, czy w procesie prywatyzacji i przejęcia polskich stoczni.

Krzysztof Laskowski – radca prawny, wspólnik. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć w sektorach: stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji: od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Przy pomocy zespołu młodszych prawników zapewnia klientom LSW kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych.

Edyta Niemyska – radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, obejmujących  m.in. transakcje sprzedaży, umowy wertykalne, a także porozumienia specjalizacyjne. Przedmiotem jej zainteresowania są też m.in. zagadnienia związane  z dokapitalizowaniem przedsiębiorców przez władze publiczne, nakładaniem zobowiązań inwestycyjnych na prywatyzowane przedsiębiorstwa, udzielaniem dla określonej grupy przedsiębiorstw selektywnych przywilejów wynikających ze zmian regulacyjnych.

Bartosz Nowicki – adwokat. Specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego, w szczególności w obszarze kontraktów handlowych, spółek, restrukturyzacji i upadłości. Wspiera klientów w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych świadcząc pomoc prawną w zakresie audytu prawnego, negocjowania umów inwestycyjnych, przygotowania dokumentacji transakcyjnej, nadzoru nad wykonywaniem zobowiązań inwestycyjnych. Doradza klientom w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw – od wsparcia w obszarze wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych, przez negocjacje umów restrukturyzacyjnych, po reprezentację ich interesów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw sektora finansowego, stalowego, energetycznego i stoczniowego.

Tomasz Pieczyk – radca prawny. Zajmuje się projektami obejmującymi w szczególności doradztwo korporacyjne, obsługę transakcji typu M&A, przekształceniami, restrukturyzacjami struktur kapitałowych oraz szeroko pojętym transferem przedsiębiorstw. Doradza w zakresie inwestycji kapitałowych funduszom PE/VC oraz podmiotom realizującym projekty inwestycyjne na wczesnym etapie działania (typu seed i start-up). Ma także szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców” na Akademii Leona Koźmińskiego.