sebastian-pichler-bAQH53VquTc-unsplash.jpg (1.81 MB)

Projektowane przepisy Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidują, że u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (zdefiniowany w tej ustawie) w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu;

- zobowiązań podatkowych,

- składek na: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,

do końca III kwartału 2019 r., dopuszczalne będzie m.in. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

Porozumienie będzie zawierane ze związkami zawodowymi przez Pracodawcę.

W przypadku braku funkcjonowania związków zawodowych, pracodawca będzie zawierał porozumienie z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Ważne

Jeżeli pracodawca nie posiada wyłonionych przedstawicieli pracowników, to warto skłonić się ku takiemu rozwiązaniu już dziś i przeprowadzić takie wybory.

 

W przypadku pytań dotyczących takich wyborów (w tym regulaminów) zachęcam do kontaktu.

Anna Stykowska-Sikora- adwokat, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

E: a.sikora@lsw.com.pl

T: +48 602 276 593

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)