Nowy wzór świadectwa pracy

Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór świadectwa pracy. Określony w nowym wzorze zakres informacji uległ dostosowaniu do zakresu informacji, jakich pracodawca może żądać od pracownika i osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Ze wzoru została usunięta pozycja dotycząca imion rodziców pracownika, ponieważ zgodnie z brzmieniem art. 221  § 1 znowelizowanego ww. ustawą kodeksu pracy pracodawca od dnia 4 maja br. nie może żądać od kandydata oraz pracownika przedmiotowych danych.

Przepisy Rozporządzenia weszły w życie niemal po upływie dwóch miesięcy od wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy. Ustawodawca poprzez wprowadzenia zmian etapami doprowadził do dualizmu w zakresie przetwarzania imion rodziców pracownika, a co za tym idzie, dezorientacji kadr w procesie przygotowania świadectwa pracy. Mobilność pracowników zapewne niejednokrotnie doprowadziła do sytuacji, kiedy osoba zatrudniona po dniu 4 maja br., od której nie żądano podania imion rodziców, rozwiązywała stosunek pracy przed wejściem w życie Rozporządzenia, a tym samym otrzymywała świadectwo pracy, które z kolei wprowadzenia imion rodziców wymagało.

Rozwiązanie „pomostowe”

Rozwiązaniem adresującym niedociągnięcia ustawodawcy jest możliwość wystąpienia do byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa według dotychczasowego wzoru, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika. Dotyczy to sytuacji, kiedy pierwotne świadectwo pracy zostało sporządzone w okresie między 4 maja i 28 czerwca 2019 r. Interesujące jest przyznanie inicjatywy pracownikom w tym zakresie.

Takie podejście ustawodawcy jest uzasadnione ze względu na potencjalne koszty, jakie proces mógłby generować, gdyby obowiązek przygotowania poprawionych świadectw pracy, wydanych w okresie od 4 maja do 28 czerwca br., nałożony został na pracodawców. Z pewnością, najbardziej boleśnie odczuliby to najwięksi pracodawcy - przygotowanie bowiem około 200 nowych świadectw pracy niewątpliwie znacznie wpłynęłoby na obciążenie pracą zespołów kadrowych oraz dodatkowe koszty związane z przygotowaniem i wysyłką świadectw pracy do byłych pracowników.

Ważne:

Pracownik, który będzie zainteresowany otrzymaniem świadectwa pracy bez imion rodziców, może złożyć u byłego pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej wniosek o jego przygotowanie. Na złożenie wniosku pracownik ma 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia, tj. do 29 lipca 2019 r.

 

Zapraszamy do lektury Alertu prawnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych autorstwa Katarzyny Michalik.

Cały Alert prawny LSW | Kadry i płace do przeczytania pod tym LINKIEM.