Od dnia 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy muszą stworzyć pracownikom i osobom współpracującym z nimi możliwość długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych poprzez utworzenie pracowniczego planu kapitałowego. Konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku może być nałożenie na pracodawcę grzywny w wysokości nawet do 1 miliona złotych lub równowartości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). PPK jest dodatkowym systemem zabezpieczenia emerytalnego, obowiązkowym dla pracodawców, a dobrowolnym dla osób zatrudnionych. Umożliwia on gromadzenie przez uczestnika tego programu oszczędności, które będą podlegały wypłacie po osiągnięciu przez niego 60 roku życia.

Których pracodawców dotyczy PPK w 2019 roku?

Obowiązek stosowania ustawy w pierwszej kolejności dotknie największych pracodawców. Od 1 lipca 2019 r. ustawa będzie bowiem miała zastosowanie do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Oznacza to, że od lipca br. pracodawcy będą mieli pełne trzy miesiące na zawarcie umów o zarządzanie, a także prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób do których ustawa ma zastosowanie (uczestnicy), o ile nie złożą oni deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w programie.

Co ciekawe, Ustawa nie precyzuje terminu, jaki uczestnicy mają na złożenie deklaracji o rezygnacji z programu. Złożenie deklaracji ma ten skutek, że pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie (maksymalnie w terminie 7 dni) do poinformowania instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla uczestnika o rezygnacji uczestnika z programu. Od tego momentu podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, a wpłaty dokonane w miesiącu złożenia deklaracji podlegają zwrotowi*.

Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK w imieniu pracowników pracodawcy będą mieli do dnia 10 października. Umowę o zarządzanie PPK pracodawca powinien zawrzeć z instytucją finansową najpóźniej 10 dni roboczych przed upływem tego terminu.

Zapraszamy do lektury Alertu kadrowo-płacowego LSW autorstwa Katarzyny Michalik.

Cały Alert do przeczytania pod tym LINKIEM