[ Kogo dotyczą nowe obowiązki? ]

Spółki:

- jawne;
- komandytowe;
- komandytowo-akcyjne;
- z ograniczoną odpowiedzialnością;
- akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
- proste spółki akcyjne (zaczną funkcjonować od 1 marca 2020 r.),

są obowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i aktualizacji tych danych.

[ W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia? ]

Spółki istniejące:

Do 13 kwietnia 2020 r.

Nowe spółki:

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

[ Jakie są sankcje? ]

Spółka która nie dopełni obowiązku zgłoszenia informacji o Beneficjencie Rzeczywistym w terminie wskazanym w ustawie, podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.

Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do CRBR.

[ Kim jest beneficjent rzeczywisty? ]

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Ostateczne ustalenie kto posiada status beneficjenta rzeczywistego w danej strukturze organizacyjnej, wymaga częstokroć skrupulatnej analizy uprawnień właścicielskich.

Kancelaria LSW może pomoc w zgłoszeniu Beneficjenta Rzeczywistego i przeprowadzić stosowną analizę nowych przepisów.

Paweł Baran

P. Baran.png (65 KB)

radca prawny, praktyka korporacyjna
i rozwiązywania sporów
E:  p.baran@lsw.com.pl
T:  530-260-892