Przemysł

Zespół LSW uczestniczy w wielu złożonych transakcjach, reprezentuje i doradza przedsiębiorcom działającym w różnych gałęziach przemysłu, także ciężkiego i wydobywczego. W gronie Klientów LSW znajdują się przedstawiciele:

  • Producentów elementów i konstrukcji stalowych
  • Przemysłu stoczniowego i hutniczego
  • Producentów sprzętu elektronicznego oraz biurowego
  • Sektora spożywczego
  • Producentów wind i schodów ruchomych
Władysław Bieńkowski Radca prawny, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Krzysztof Laskowski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Bogusław Leśnodorski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Marcin Melzacki Adwokat, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Paulina Bienioszek-Niepsuj Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Grzegorz Danecki Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Wojciech Dec Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Magdalena Frąckowiak Adwokat, Solicitor Prawo korporacyjne
Mateusz Gruszczyński Radca prawny Podatki
Marcin Grzelecki Radca prawny, Doradca podatkowy Podatki
Michał Klimowicz Adwokat Prawo korporacyjne
Michał Krysik Doradca podatkowy Podatki
Jakub Kubis Radca prawny Własność intelektualna
Agnieszka Lysko Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Paweł Mackus Of counsel Innowacje, B+R i fundusze VC
Edyta Niemyska Radca prawny Prawo korporacyjne
Bartosz Nowicki Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny Prawo korporacyjne
Paulina Rudowicz-Jastrzębska Radca prawny Prawo korporacyjne
Anna Stykowska-Sikora Adwokat Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Emil Tomaszewski Adwokat Prawo korporacyjne

Skarga kasacyjna dla Stoczni Gdańsk

W imieniu Stoczni Gdańsk zespół LSW sporządził oraz wniósł skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej zastosowania właściwej stawki VAT. Problem dotyczył tego, czy Stocznia Gdańsk produkując statki z materiałów powierzonych przez kontrahentów dokonuje dostawy towarów (a więc może stosować 0% stawkę VAT), czy też wykonuje usługi (a więc powinna stosować podstawową stawkę VAT).

Ochrona konkurencji w zamówieniach publicznych

Prawnicy LSW występowali w imieniu Podwykonawcy, którego oferta została odrzucona przez Zamawiającego – mimo iż oferowane przez niego systemy automatyki kolejowej spełniały wszelkie wymogi przewidziane prawem.

Nabycie kontrolnego pakietu akcji Ferrum S.A. przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.

Prawnicy LSW świadczyli kompleksową obsługę prawną transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Ferrum S.A. – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walory były nabywane zarówno od anonimowych sprzedawców za pośrednictwem giełdy, jak i od podmiotów, z którymi udało się wynegocjować sprzedaż znacznych pakietów. Transakcja wymagała koordynacji wielu podmiotów, a także dużego doświadczenia w zakresie dokonywania transakcji na rynku kapitałowym.

Restrukturyzacja Stoczni Gdańsk

Prawnicy LSW przygotowali kompleksowy plan restrukturyzacyjny, przedstawiony Komisji Europejskiej w celu uznania przyznanej i przyszłej pomocy publicznej.

Przejęcie kontroli nad Stocznią Gdańsk S.A. i Stocznią Gdynia S.A.

Firma prawnicza LSW była głównym doradcą prawnym inwestora Stoczni Gdańsk S.A. Na jego zlecenie przygotowane zostały analizy prawne obejmujące zagadnienia korporacyjne, handlowe, środowiskowe, udzielonej pomocy publicznej i pozwoleń na działalność koncesjonowaną. Prawnicy doradzali przy opracowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia większościowego pakietu akcji, objęcia kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem, negocjowaniu z rządem polskim umów prywatyzacyjnych, wdrożeniu programów naprawczych zmierzających ku redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia, renegocjacji zawartych i negocjacji nowych kontraktów handlowych stoczni, jak również opracowaniu strategii prawnej wdrożenia nowych przedsięwzięć w ramach istniejącego podmiotu z jednoczesnym uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w tym celu wydzielonych z istniejącego przedsiębiorstwa. LSW uczestniczyło również w postępowaniu w sprawie restrukturyzacji stoczni przed Komisją Europejską (w związku z udzieloną stoczni pomocą publiczną).

Prywatyzacja majątku produkcyjnego polskiej huty stali

LSW występowała w charakterze doradcy prawnego inwestora zagranicznego w procesie prywatyzacji majątku produkcyjnego polskiej huty stali. Pomoc prawna świadczona przez LSW, udzielona została w zakresie analizy prawnej majątku (due diligence) oraz zagadnień korporacyjnych podmiotów zależnych prywatyzowanego przedsiębiorstwa, negocjacji ze związkami zawodowymi przejmowanego zakładu, jak również w zakresie opracowania struktury transakcji, jej zabezpieczenia i wykonania zobowiązań sprzedającego.

Dalszym etapem była bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego działalności. Podjęte zostały działania w celu skonsolidowania całego majątku produkcyjnego w ramach jednego przedsiębiorstwa – połączenie kilkunastu spółek handlowych z jednoczesnym stworzeniem nowej struktury organizacyjnej.

Dodatkowym elementem było świadczenie pomocy prawnej w ramach postępowania przed Komisją Europejską w zakresie obowiązku zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej udzielonej przed datą prywatyzacji, które zakończyło się uchyleniem obowiązku zwrotu udzielonych środków pomocowych.

Optymalizacja podatkowa

Specjaliści LSW są autorami bezpiecznych i funkcjonujących rozwiązań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych, w tym wykorzystujących spółkę komandytowo-akcyjną, jak również spółki z siedzibą w krajach o przyjaznym systemie podatkowym. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu zespół LSW zbudował i wdrażał struktury umożliwiające optymalizację podatkową, w tym między innymi wykorzystujące znak towarowy (dla spółki Ferrum S.A. czy IMM sp. z o.o.).

Wiodący producent wind i schodów ruchomych

LSW reprezentuje wiodącego światowego producenta wind i schodów ruchomych w wielu projektach inwestycyjnych, w tym najbardziej prestiżowych projektach realizowanych w Polsce.

Walcownia Blach Grubych Batory

Zespół LSW przeprowadził skomplikowaną, pod względem organizacyjnym oraz prawnym, transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Walcownię Blach Grubych Batory, wcześniej działającej w ramach ArcelorMittal Poland. Oprócz specjalistów w zakresie fuzji i przejęć, nad transakcją pracowały połączone zespoły specjalistów LSW z zakresu prawa ochrony środowiska, spraw pracowniczych, prawa konkurencji oraz prawa nieruchomości.

Koncern lotniczy i zbrojeniowy

Prawnicy LSW świadczyli pomoc przy restrukturyzacji majątku poprodukcyjnego oraz prowadzili sprawy związane z regulacją stanu prawnego majątku.

Grupa inwestycyjna w przemyśle stalowym i stoczniowym

Firma prawnicza LSW była doradcą przy projekcie optymalizacji wykorzystania majątku poprodukcyjnego, realizacji parków technologicznych oraz przygotowania inwestycji - koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji ok. 20 ha w centrum miasta i budowy nowej fabryki ok. 3 ha w centrum miasta.

Sponsoring koncernu spożywczego

Prawnicy LSW zapewnili obsługę prawną koncernu spożywczego w nowatorskim przedsięwzięciu sponsoringowym związanym między innymi z programem telewizyjnym o łącznej wartości kontraktów na poziomie 30 mln PLN.

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved